thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบ รหัส ง32242 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบ รหัส ง32242
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.32
ปีที่พัฒนา ปีการศึกษา 2560
บทคัดย่อ
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ รหัส ง32242 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองภาคสนาม ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 43 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพัฒนาครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ การใช้บทเรียนบนเครือข่าย บทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ รหัส ง32242 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ รหัส ง32242 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 82.29/82.73 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่าย ชุดนี้มีค่าเท่ากับ 0.60
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยความสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นโดยรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
โดย พิเชษฐ์ เพ่งเล็งดี (2018-11-01 05:24:22)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv