thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy reading ประวิธีการสอนแบบเมอร์ดอกซ์ (MIA)
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการ
ของเมอร์ด็อค (MIA)
ผู้รายงาน นางสาวณิชา แป้นทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ปีที่วิจัย 2560
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ห้องเรียน รวม 110 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้าน สามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 37 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ 1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) จำนวน 7 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า tโ€“test แบบ dependent ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบแผน One Group Pretest Posttest Design dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.81/80.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.24 และก่อนเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.48
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) โดยภาพรวมในทุกด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24
โดย นางสาวณิชา แป้นทอง (2018-08-28 10:42:21)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv