thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy reading ประวิธีการสอนแบบเมอร์ดอกซ์ (MIA)
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) จำนวน 3 ห้องเรียนรวม 110 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) จำนวน 37 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ 1) หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Enjoy reading ประวิธีการสอนแบบเมอร์ดอกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Enjoy reading ประวิธีการสอนแบบเมอร์ดอกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy reading 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy reading ประกอบวิธีการสอนแบบเมอร์ดอกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า tโโ‚ฌโ€œtest แบบ dependent ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบแผน One Group Pretest Posttest Design dependentผลการวิจัยพบว่า
1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.11/82.22 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียน( = 13.60, S.D.= 2.93 ) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 33.70, S.D. = 2.42 ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)โดยภาพรวมในทุกด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ( =2.58, S.D.= 0.14 )ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ที่ตั้งไว้
โดย นางสาวณิชา แป้นทอง (2018-08-12 03:11:02)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv