thaiteachers.tv
 
 
 
 
  ชื่อวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) โดยใช้การสอนแบบโครงงานร่วมกับแบบฝึกทักษะ
ชื่อวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) โดยใช้การสอนแบบโครงงานร่วมกับแบบฝึกทักษะ
ผู้วิจัย นางไซยหนาบ อาแว ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ปีการศึกษา 2561


บทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการสอนแบบโครงงาน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ทำขึ้น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล ของกระบวนการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแบบฝึกทักษะ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแบบฝึกทักษะ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/๑ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ปีการศึกษา 2560 จำนวน ๓๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) แบบฝึกทักษะพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแบบฝึกทักษะ ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 89.63/88.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)
2. ดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแบบฝึกทักษะ มีค่าเท่ากับ 0.824 หมายความว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแบบฝึกทักษะ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.40
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแบบฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแบบฝึกทักษะ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58)
โดย นางไซยหนาบ อาแว (2018-07-20 10:51:16)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv