thaiteachers.tv
 
 
 
 
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้รายงาน นางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษ
ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ ได้แก่ 1) E1/E2 2) ค่าที (t-test) และ 3) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.)
สรุปผลการรายงาน
1. ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.87/84.22
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.22)
โดย ณัฐชมนต์ สุขษาเกษ (2018-06-28 02:01:49)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv