thaiteachers.tv
 
 
 
 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความต้องการในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความต้องการในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ

Factors that affect attitudes and needs in choosing to study mathematics program of secondary students in Samut Prakarn province

รัฐวิชญ์ เกษรสิทธิ์
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความต้องการในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ
https://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=151418&bcat_id=16

ความเป็นมาของปัญหา

การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม จะต้องใช้การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนา เพื่อให้คงอยู่และดีขึ้นกว่าเดิม การศึกษาสร้างองค์ความรู้ให้กับมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสังคม ประเทศ และโลก การศึกษาจะเป็นบทเรียนในการสอนสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตไม่ให้เกิดขึ้นกับปัจจุบันและอนาคต เป็นเครื่องมือในการสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นเครื่องในการประสานการทำงานของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมให้สามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

คณิตศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากในด้านการศึกษา เพราะคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่ง คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคตด้วย คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการสร้างความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นกับมนุษย์ สร้างความรอบคอบในการคิดและการกระทำ สร้างทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา สร้างทักษะการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ให้กับมนุษย์ จึงถือได้ว่าคณิตศาสตร์นอกจากจะเป็นพื้นฐานของสรรพสิ่งแล้ว ยังเป็นเครื่องมือหรือปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะในชีวิตประจำวันนั้นมนุษย์ใช้คณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ มีความแพร่หลายมากขึ้น นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบและถนัดของตนเอง ทั้งด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ศึกษา ซึ่งระดับความยากง่ายและความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาจะมีความแตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานในปัจจุบันที่มีความหลากหลายมากขึ้น ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงานนั้น ๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับตลาดแรงงาน เช่นคณิตศาสตร์ประกันภัย คณิตศาสตร์การจัดการ การบัญชี วิศวกรรมการเงิน วิศวกรรมการขนส่ง เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิจัยดำเนินงาน สถิติชีวการแพทย์ การจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น ทำให้นักเรียนเลือกเรียนในสาขาที่มีความเฉพาะด้านมากขึ้นเพราะอันเนื่องมาจากสามารถหางานได้ง่ายในปัจจุบันจากการเป็ดเสรีทางการค้าต่าง ๆ มากมาย ซึ่งทําให้มีกลุ่มธุรกิจต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นความต้องการแรงงานก็มากขึ้นด้วย (ศาสตรา ยะป๊อก, 2550)

สถานการณ์การผลิตบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ถือได้ว่าเป็นสาขาขาดแคลน อ้างอิงจากแผนกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า โ€œการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะสาขาด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยขาดแคลนมากโ€ (พงศ์เทพ เทพกาญจนา, 2556) และเห็นได้จากการสร้างโครงการที่ดึงดูดให้นักเรียนผู้ที่มีความสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในด้านคณิตศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ เช่น โครงการสาขาขาดแคลนครู (SP2) โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนอาจขึ้นกับปัจจัยหลาย ๆ ด้านขึ้นอยู่กับยุคและสมัย และกรณีบุคคล ปัจจัยนั้นอาจมาจากปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน ปัจจัยครอบครอบครัว ปัจจัยสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่อาศัยและโรงเรียน การแข่งขันในตลาดวิชาการศึกษา ค่านิยมปัจจุบัน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เป็นต้น ปัจจัยต่าง ๆ นั้นเป็นตัวกำหนดทัศนคติและความต้องการ หรือแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อการจัดตั้งหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและสังคมนั้นการสำรวจความคิด ความต้องการ ของนักเรียน รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลให้เกิดความคิด ความต้องการในผลลัพธ์นั้น เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในการวงการศึกษา

การวิจัยในครั้งนี้จึงมีความคาดหวังในผลของการวิจัยในการนำมาใช้ประโยชน์ต่อวงการศึกษา ในการคาดการณ์อนาคตในการผลิตบัณฑิต และทำนายความเป็นไปในอนาคตของจำนวนบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยจะรับเข้าศึกษา การเปลี่ยนแปลงปรับหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน หรือการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่มีความสามารถเข้าศึกษาในด้านคณิตศาสตร์เพื่อประโยชน์ต่อการการวิจัยและพัฒนาของเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติสืบไป และประกอบการตัดสินใจในการวางนโยบายการศึกษาในการส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้การรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความต้องการในการเลือกสาขาวิชายังเป็นข้อมูลในการวางแผนการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา สามารถวางแผนการรับจำนวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติและความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์
เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์
เพื่อศึกษาความต้องการของนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์
วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 6 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 29 โรงเรียน จำนวน 11,260 คน สุ่มตัวอย่างจากประชากรของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 6 อำเภอ แบบเจาะจงในแต่ละอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 1 โรงเรียน และหลังจากนั้นสุ่มนักเรียนแต่ละโรงเรียนแบบอย่างง่ายในการตอบแบบสอบถามการวิจัย หลังจากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรจะได้จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด 2,099 คนซึ่งได้มาจากการเปิดตารางจำนวนตัวอย่างตามขนาดประชากรของ Yamaneโ€™ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยคือแบบสอบถามการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความต้องการในการเข้าศึกษาต่อในด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสมุทรปราการ เป็นแบบสอบถามจำนวน 10 ตอน

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยประกอบด้วย 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 4. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 5. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (The Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 6. วิเคราะห์ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองกลุ่มที่ไม่ขึ้นอยู่แก่กัน (Independent sample test) สำหรับตัวแปรต้นที่มีข้อมูลสองกลุ่ม และเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way anova) และหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะทำการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีแบบ LSD และ Dunnett C สำหรับตัวแปรต้นที่มีข้อมูลมากกว่าสองกลุ่ม และ 7. วิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ด้วยการทดสอบไคสแควร์ (Chi โ€“ Square)

ผลการวิจัย

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ อันเนื่องมาจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนในสาขาวิชาที่หลากลาย มีสาขาวิชาที่เปิดใหม่และเฉพาะเจาะจงต่อการป้อนตลาดธุรกิจ และจากสถิติการเลือกสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีปริมาณนักเรียนเลือกสูง อันเนื่องมาจากภาวะของการหางานทำที่เป็นที่ต้องการของตลาด และนักเรียนที่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เลือกเรียนสาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ได้แก่ความมั่นคงและความก้าวหน้า ลักษณะมุ่งอนาคต ความมีเกียรติยศชื่อเสียง และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์มากที่สุดคือความมั่นคงและความก้าวหน้า และน้อยที่สุดคืออาชีพของผู้ปกครอง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ได้แก่เพศ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคาดหวังของผู้ปกครอง ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์มากที่สุดคือความคาดหวังของผู้ปกครอง และน้อยที่สุดคือระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อทัศนคติในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์คือเพศหญิง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความถนัดและความสนใจด้านคณิตศาสตร์ ลักษณะมุ่งอนาคต ความมีเกียรติยศชื่อเสียง ความคาดหวังของผู้ปกครอง ความมั่นคงและความก้าวหน้า และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง 2.50-2.99 และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบต่อทัศนคติในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ คือเพศชาย ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง 1.50-1.99 รายได้ของผู้ปกครองมากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ คือเพศชาย และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความถนัดและความสนใจด้านคณิตศาสตร์ ลักษณะมุ่งอนาคต ความมีเกียรติยศชื่อเสียง ความคาดหวังของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และทัศนคติในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบต่อความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ คือ ผู้ปกครองของนักเรียนมีอาชีพค้าขาย และเพศหญิง

นักเรียนจะมีทัศนคติต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์แตกต่างกันเมื่อจำแนกปัจจัยส่วนบุคคลคือเพศ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความถนัดและความสนใจด้านคณิตศาสตร์ ลักษณะมุ่งอนาคต ความมีเกียรติยศชื่อเสียง ความคาดหวังของผู้ปกครอง ความมั่นคงและความก้าวหน้า และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ส่วนนักเรียนจะมีทัศนคติต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกันเมื่อจำแนกปัจจัยส่วนบุคคลคือรายได้ของผู้ปกครอง และอาชีพของผู้ปกครอง และระดับการศึกษาของผู้ปกครอง

ความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์แตกต่างกันเมื่อจำแนกปัจจัยส่วนบุคคลคือเพศ ความถนัดและความสนใจด้านคณิตศาสตร์ ความมีเกียรติยศชื่อเสียง ความคาดหวังของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ส่วนความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกันเมื่อจำแนกปัจจัยส่วนบุคคลคือระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายได้ของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะมุ่งอนาคต ความมั่นคงและความก้าวหน้า

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำงานวิจัยไปใช้

ผลการวิจัยอาจขึ้นอยู่กับที่ตั้งของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา ระยะเวลา และค่านิยม ณ ปัจจุบันที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

ค่าหรือความถี่คาดหวังของการทดสอบความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์ที่มีค่าน้อยกว่า 5 ที่มีจำนวนเปอร์เซ็นต์สูง ควรหาทางดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลเช่นรวมค่าที่เป็นไปได้ให้น้อยลง หรือไปทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ในการตรวจสอบความแตกต่างของทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ในกรณีที่ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันแล้วทัศนคติแตกต่างกันด้วย ควรมีการแสดงผลการวิจัยเพิ่มด้วยว่าปัจจัยกลุ่มต่าง ๆ มีทัศนคติอยู่ในระดับใด เพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มมีทัศนคติมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร

ในการตรวจสอบความแตกต่างของความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ในกรณีที่ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันแล้วความต้องการแตกต่างกันด้วย ควรมีการแสดงผลการวิจัยเพิ่มด้วยว่าปัจจัยกลุ่มต่าง ๆ มีความต้องการอยู่ในระดับใด เพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มมีความต้องการมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้เชิงนโยบาย

เนื่องจากความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้สำหรับทุกสาขาวิชา เป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศและสังคม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรมีการจัดโครงการ หรือค่ายให้กับนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานของสรรพสิ่ง และเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในทุก ๆ สาขาวิชา

เนื่องจากความต้องการของนักเรียนส่วนใหญ่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรจัดแนะแนว หรือชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต ร่วมทั้งให้ข้อมูล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ให้นักเรียนได้เข้าใจในหลักสูตร

เนื่องจากสาขาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นความรู้สำคัญในการพัฒนาประเทศ และการสร้างนวัตกรรม และงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารควรกระตุ้นให้นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความสนใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้ตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการกระจายกำลังของบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการในทุก ๆ สายงาน

ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์นั้นผู้บริหารควรคำนึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์

ในการเชิญชวนนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ให้เลือกเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ ผู้บริหารควรคำนึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหาความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อที่น้อยควรแก้จากสาเหตุหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวนักเรียน

ผู้บริหารควรนำความสัมพันธ์ทางบวกต่อทัศนคติและความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์ มาเป็นนโยบายในการสร้างหรือเพิ่มเติมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อให้ผลของการส่งเสริมปัจจัยส่งผลให้นักเรียนมีระดับของปัจจัยนั้น ๆ ในระดับสูง ส่งผลทางอ้อมให้นักเรียนมีทัศนคติและความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์มากขึ้นด้วย

ผู้บริหารควรนำความสัมพันธ์ทางลบต่อทัศนคติและความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์ มาเป็นนโยบายในการสร้างหรือเพิ่มเติม และกระตุ้นไม่ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อให้ผลของการส่งเสริมปัจจัยส่งผลให้นักเรียนมีระดับของปัจจัยนั้น ๆ ในระดับสูง ส่งผลทางอ้อมให้นักเรียนมีทัศนคติและความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์มากขึ้นด้วย

ผู้บริหารสามารถนำผลการวิจัยการศึกษาทัศนคติละความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันเมื่อจำแนกปัจจัยส่วนบุคคลมาเป็นแนวทางในการแนะแนว หรือชี้แนะนักเรียนให้สามารถเลือกเรียนได้ตรงกับความต้องการ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

สถาบันอุดมสามารถใช้ผลการวิจัยในการวางแผนอัตราการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความต้องการ และจัดสรรจำนวนนักศึกษาให้สมดุลต่อคณาจารย์ ทรัพยากร และสอดคล้องอัตราความต้องการบัณฑิต เพื่อไปรับใช้สังคม และประเทศชาติ

เอกสารอ้างอิง

กนกวรรณ ตันติบูรณกุล. (2546). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนวิชาเอกบัญชีของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ. (กศม (ธุรกิตศึกษา) สารนิพนธ์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ยุทธไกยวรรณ์. (2549). สถิติเพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2549: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2549.

จันจิรา ธนสงวนวงศ์. (2555). ค่านิยมของสังคมไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน, 2557, จาก http://e-learning.e-tech.ac.th/learninghtml/s1301/uni06.html

จิตตินันท์ เดชะคุปต์. (2555). จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

จินตวีร์ เกษมศุข. (2557). หลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน, 2557, จาก http://www.stou.ac.th/offices/Oce/kmoce1/pr249561.pdf

เจตน์ โรจน์อัศวเสถสียร. (2547). การวิเคราะห์การตัดสินใจในการเลือกเรียนภาษาจีนหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศของนักศึกษาระดับกลางและสูง วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก. (ศ.ม. เศรษฐศาสตร์การศึกษา ปริญญานิพนธ์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ชูเกียรติ วรรณสอน. (2553). การเลือกเรียนวิชาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวศึกษา การศึกษาอิสระ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ธวัชชัย ศุภดิษฐ์. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในระดับปริญญาโทของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

นาถลดา ประถมของ. (2552). องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิต โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร. (การศึกษามหาบัณฑิต สารนิพนธ์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

นุเกตุ, คนึงนิตย์. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในการทำงานของพยาบาล โรงพยาบาลน่าน. เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

พงศ์ หรดาล. (2539). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช.

พงศ์เทพ เทพกาญจนา. (2556). โ€œพงศ์เทพโ€ชี้ครูล้น ขณะที่สาขาคณิตศาสตร์ขาดแคลน. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557, จาก http://www.dailynews.co.th/Content/education/43406/%26quot%3B%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%26quot%3B%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%99+%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%99

พจมาศ กาญจนสุนทร. (2546). การศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (การศึกษามหาบัณฑิต วิทยานิพนธ์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พร พรมมหาราช. (2552). การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองและนักศึกษาต่อการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเมือง การค้นคว้าแบบอิสระ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พรทิพย์ อุดมสิน. (2550). การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พาสนา จุลรัตน์. (2548). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

มนทิรา รัชตะสมบูรณ์, (2544). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารชีวจิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วิทยานิพนธ์), มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. (2554). ทัศนคติ (Attitude). สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม, 2556, จาก http://library.vu.ac.th/km/?p=268

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2554). รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2554. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน, 2557, จาก http://www.planning.psu.ac.th/2009-10-27-08-24-07.html

รุ่งทิวา ประสพสันติ์. (2543). ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาจิตวิทยาการศึกษา ของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ในบัณฑิตวิทยาลัย ของสถาบันการศึกษาของรัฐ. (การศึกษามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2556). ทัศนคติ. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม, 2556, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2557). แรงจูงใจ. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน, 2557, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88

วิทยา จันถา. (2553). สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน, 2557, จาก http://www.l3nr.org/posts/314900

วิทยา วิสูตรเรืองเดช. (2545). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ปีการศึกษา 2544. (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วิริยา จงรักษ์สัตย์. (2537). ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) วิทยานิพนธ์ ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศาสตรา ยะป๊อก. (2550). ปัจจัยที่มีส่วนกำหนดการเลือกศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 กรณีศึกษา : เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. (เศรษฐศาสตรบัณฑิต), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2538). พฤติกรรมผู้บริโภคฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (2553). ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory). สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน, 2557, จาก http://www.stat.rmutt.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=95:expectancy-theory&catid=37:researchaart&Itemid=86

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2557). ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556). สืบค้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน, 2557, จาก http://data.bopp-obec.info/emis/student.php?Area_CODE=101706&Edu_year=2556

สุกัญญา พิชัยยงศ์วงศ์ดี. (2546). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนภาษาอังกฤษและพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบระหว่างสถาบันภาษา เอ.ยู.เอ. กับสถาบันภาษาบริติช ในเขตกรุงเทพมหานคร. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุรางค์ โค้วตระกูล. (2553). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อนิวัช แก้วจำนงค์. (2552). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อารี พันธ์มณี. (2542). จิตวิทยาการสอน. กรุงเทพ ฯ: เลิฟ แอนด์ เฟรส.

Chen, Ruey Feng, Suhash, Pillai, Bhaskaran, Kizhakanveatil, Vinu, George, & Klaus, Weiermair. (2012). Learning Motivation, Performance, and Satisfaction: A Comparison between Students Majoring in Tourism and Hospitality Programmes from Taiwan and India. International Journal of Hospitality & Tourism Systems, 5(1).

Field, Andy P. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed. ed.). Los Angeles, Calif. ; London : SAGE, c2009: Los Angeles, Calif. ; London : SAGE, c2009.

KEKLฤฐK, Devrim ERDEM, & KEKLฤฐK, ฤฐbrahim. (2012). Motivation and learning strategies as predictions of high school studentโ€™s math achevement. Cukurova University Faculty of Education Journal, 42(1), 96-109.

Pagano, Robert R. (2004). Understanding statistics in the behavioral sciences (7th ed. ed.). Belmont, Calif. : Wadsworth, 2004.: Belmont, Calif. : Wadsworth, 2004.

Prasit Phanichthaworn. (2011). Factors affacting the studentโ€™s decision to study English at I-Genius English instutite, Central Ladpaeo Branch. (Master of Arts Thesis), Srinakarinwirot.

Sirkin, R. Mark. (2006). Statistics for the social sciences (3rd ed. ed.). Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, c2006: Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, c2006.

Siskandar. (2013). Attitude, Motivation, and Parentโ€™s role perceived by sixth grade student in relation to their achievement in mathematics. International journal of academic research, 5(4), 227-230.

Teoh, Sian Hoon, Koo, Ah Choo, & Singh, Parmjit. (2010). Extracting factors for studentsโ€™ motivation in studying mathematics. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 41(6), 711-724.

Zain, Osman M, Tahir Jan, Muhammad, & Ibrahim, Andy B. (2013). Factors inlfuencing studentโ€™ decision in choosing private institutions of higher education in Malaysia: a structural equation modeling approch. Asian Academy of Management Journal, 18(1).
โดย วิชญ์วิสิฐ เกษรสิทธิ์ (2018-04-08 06:04:00)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv