thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ สัดส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 คนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นได้
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นนักเรียนทั้ง 15 คน ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนแล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และ t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินผลก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.16 2) การประเมินผลหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 14.33 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินผลก่อนเรียนมีค่า 2.51 4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินผลหลังเรียนมีค่า 0.18 แสดงว่ามีค่าการกระจายของคะแนนอยู่ในระดับดีมาก ค่า t - test มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างเชื่อมั่นได้ที่ 99%
งานวิจัยในชั้นเรียนชิ้นนี้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน
โดย ธัญกร อรัญโสติ (เรืองอุไล พวงศรี (2017-09-21 03:15:10)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv