thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานเรื่องบทร้อยกรองช่วยคิด พิชิตคำพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล 3วัดไชนาวาส อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานเรื่องบทร้อยกรองช่วยคิด
พิชิตคำพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล 3วัดไชนาวาส อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้วิจัย นางตฤณกร พวงวรินทร์
ปีการศึกษา 2558
บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่อง
บทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 802)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 63)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 35 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่1) หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จำนวน 5 เล่ม2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ รวมคะแนนเต็ม40 คะแนน4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และค่าที (t โ€“ test)แบบ Dependent

ผลการศึกษา พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพ E1 / E2 ของหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการหาประสิทธิภาพได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.00 / 83.07ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องบทร้อยกรองช่วยคิดพิชิตคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.51)
โดย ตฤณกร พวงวรินทร์ (2017-02-15 21:53:20)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv