thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus Pเพื่อส่งเสริมการ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH
Plus Pเพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา นางตฤณกร พวงวรินทร์
ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค
KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 62) เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 63)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 64)เพื่อประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน 35 คน ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) ใช้เวลาทดลอง 20 ชั่วโมงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)สถิติทีแบบไม่อิสระ และแบบอิสระ การคิดวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(AQAMR Model)ประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นจุดประกายความพร้อม (Availability: A)ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P ได้แก่ กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่า ขั้น K (What you know)ขั้นที่ 2 ขั้นการตั้งคำถาม (Question - Q)ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P ได้แก่ กิจกรรมระหว่างการอ่าน ขั้น W (What we want to know)ขั้นที่ 3 ขั้นการจดบันทึก(Annotate - A)ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P ได้แก่ กิจกรรมหลังการอ่าน ขั้น L (What we have learned) กิจกรรมการค้นคว้าเพิ่มเติม ขั้น H (How we can learn more)กิจกรรมสร้างเป็นแผนภาพความคิด (Mapping)ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนความจำจากการบันทึก(Memorize - M)ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P ได้แก่ กิจกรรมการสรุปเรื่องจากการอ่าน (Summarizing) ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล(Relate - R)ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P ได้แก่ กิจกรรมการเรียนเพื่อสร้างสำนึกสาธารณะให้กับผู้เรียน (Public awareness) โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อชุมชน
2. ผลการออกแบบ และการพัฒนาการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(AQAMR Model)ผลการหาประสิทธิภาพ (E1 / E2 ) ในการทดสอบแบบภาคสนาม (Field Tryout)ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.92 / 84.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(AQAMR Model)มีดังนี้
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( =25.57) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 20.43) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
3.2 ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ พัฒนาขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างเรียนภาพรวมระยะที่ 4 อยู่ในระดับสูงมาก ( = 43.97) และอยู่ในระดับสูงทุกระยะ และมีพัฒนาการสูงขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด( = 4.50)
รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นลำดับแรกคือ การเรียนวิชาภาษาไทยต้องมีสมาธิในการเรียนการสอนมากที่สุดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่3
โดย ตฤณกร พวงวรินทร์ (2017-02-11 01:21:56)
เป็นผลงานที่น่าสนใจมากค่ะ
ปรียา สุวรรณภักดี (2017-02-14 00:45:06)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv