thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น้้าและอากาศ
ชื่อผู้รายงาน พิมพ์พิชชา ด้าโข
หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)
สังกัดส้านักงานการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อ้าเภอเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ปีที่รายงาน 2558
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น้้าและอากาศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น้้าและอากาศ โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น้้าและอากาศ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น้้าและอากาศ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) สังกัดส้านักงานการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมดจ้านวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น้้าและอากาศ จ้านวน 10 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น้้าและอากาศ จ้านวน 12 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น้้าและอากาศ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 10 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ รวม 100 ข้อ ที่มีค่าความยากอยู่ระหว่าง .30 โ€“ .64 ค่าอ้านาจจ้าแนกอยู่ระหว่าง .33 โ€“ .95 และค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .65 โ€“ .90 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น้้าและอากาศ จ้านวน 12 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ t โ€“ test
ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น้้าและอากาศ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ทุกเล่ม 2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น้้าและอากาศ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น้้าและอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเนื้อหา/รูปแบบ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านกระบวนการเรียนรู้ ตามล้าดับ
โดย นพรัตน์ คงเมือง (2016-11-16 08:47:49)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv