thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผู้วิจัย จักรพันธ์ เศษสรรพ์
หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ปีที่ทำวิจัย 2556

บทคัดย่อ

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล โพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีจุดประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม หลังใช้แผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ โดยศึกษาจากกลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องน้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ .13-.68 มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .8565 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำและอากาศ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหาสาระ จำนวน 2 ข้อ 2) ด้านกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 3 ข้อ
3) ด้านสื่อนวัตกรรม จำนวน 3 ข้อ 4) ด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 2 ข้อ รวมทั้งสิ้น 10 ข้อ
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8565 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.05 และมีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 83.64 ดังนั้น แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ประกอบ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยเฉลี่ยมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.05 /83.64
ซึ่งสูงกว่าที่กำหนด
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6625 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.25
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่า ฮผ เท่ากับ 4.58
โดย จักรพันธ์ เศษสรรพ์ (2016-10-17 03:35:19)
เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการนำมาใช้สอนนักเรียนมากค่ะ :tv02: :tv17:
ปรียา สุวรรณภักดี (2017-02-14 00:51:46)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv