thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาต่างประเทศ ดูทั้งหมด
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาท่า ภา(ษา)สนุก คุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู
การนำภาษาอังกฤษประกอบท่าทางมาเป็นสื่อในการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการสื่อสารได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีการนำแบบฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน มาให้นักเรียนได้ฝึกทำ เพื่อให้นักเรียนจำได้แม่นยำยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
Describing People ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ
ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนอธิบายลักษณะทางกายภาพของคน เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง กิจกรรมการแต่งชุดแฟนซี กับการฝึกทักษะการพูด เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
กิจกรรม Outdoor Speaking อ.กฤตญา มะลิเครือ
เทคนิคการสอนโดยให้เด็กประถม ทำกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ เพื่อเสริมทักษะของ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มเติม
แต่งประโยคจากอุทกภัย คุณครูเพชราวรรณ วงษ์เพชร รร.อนุบาลชลบุรี
สถานการณ์อุทกภัยสามารถนำไปประยุกต์ สอดแทรกแผนการเรียนรู้เข้าไปได้ทั้งความรู้ และสาเหตุที่เกิดอุทกภัยในแง่คิดต่างๆ รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อต่างๆที่อยู่รอบตัวนำมาให้นักเรียนฝึกแต่งประโยค และยังเห็นเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
English Day ที่ เซกา คุณครูวรัทดล ไชยตาแสง รร.อนุบาลเซกา
แนวทางการออกแบบการเรียนการสอน ที่นำความรู้จากการร่วมดูงานกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากประเทศอังกฤษ มาถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยกิจกรรม "English Day" สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนรักวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv