thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดูทั้งหมด
การดำรงชีวิตและครอบครัว
สานสุ่มไก่ สิบตำรวจเอกอัครชัย ดาวหิรัญกร รร.ตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต
การสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพราะบริเวณชุมชนในหมู่บ้านมีชาวบ้านจำนวนมากที่เลี้ยงไก่ และสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมี คือสุ่มไก่ การแปรรูปวัสถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นเครื่องจักรสาน จึงได้มีการสอนสานสุ่มไก่ให้กับนักเรียนสืบต่อมา เพิ่มเติม
ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การออกแบบและเทคโนโลยี
ผีตาโขน คุณครูสุนทร พรหมดี รร.บ้านโคกงาม
การสอนที่นำเอาประเพณีที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เข้ากับวิชาการงานอาชีพ โดยนำประเพณีการละเล่นผีตาโขนมาสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มเติม
กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การอาชีพ
สร้างอาชีพกับฮูลาฮูป คุณครูจรัญ ชาวใต้
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียน การสอนทำฮูลาฮูบจากท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตรไว้ประกอบการออกกำลังกาย โดยฝึกให้ประดิษฐ์ และออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายตามจินตนาการ เพิ่มเติม
ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv