thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > ภาษาต่างประเทศ ดูทั้งหมด
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Uncut Classrooms : เตรียมสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวิเคราะห์ Error Identification แบบ 16 ตัวเลือก กรณี Word Formation ตอน 3 : Sentence Analysis คุณครูโชคศรัณย์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของการจัดการเรียนการสอน โดยอิงจากข้อสอบ O-NET เปลี่ยนแนวการสอบ Grammar ชมการเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบ และนำมาสร้างบทเรียนเพิ่มเติม เพิ่มเติม
เตรียมสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวิเคราะห์ Error Identification แบบ 16 ตัวเลือก กรณี Word Formation คุณครูโชคศรัณย์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
เพราะติดตามรูปแบบของข้อสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา และนำมาสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเปลี่ยนแนวการสอบ Grammar โดยให้น้ำหนักกับการระบุจุดที่ใช้ผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ภาษาและวัฒนธรรม
Do And Don't คุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ
ชมเทคนิคการแนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ เรื่อง Do and Don’t สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ โดยการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เพิ่มเติม
ปันประสบการณ์ในห้องเรียนฝรั่งเศส คุณครูชาคริต หะซัน รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
การนำประสบการณ์ตรงจากการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส มาแบ่งปันให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการสอนให้รู้จักวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส ด้วยการสอนแบบบทสนทนา ผ่านการแสดงบทบาทสมมติ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม
แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv