thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดูทั้งหมด
การดำรงชีวิตและครอบครัว
ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม
เปลี่ยนวิชาสิ่งทอให้เป็นวิชายอดฮิต - Inspirations : Transforming Textiles
ชมเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำให้ห้องเรียนสิ่งทอ เป็นที่นิยมของนักเรียน พร้อมการขอความร่วมมือการซื้อเศษผ้าจากโรงงานท้องถิ่น เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การออกแบบและเทคโนโลยี
น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม
เสน่ห์ไม้ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย
เทคนิคการสอนให้นักเรียนทำชิ้นงาน ฝึกทักษะต่างๆจากเศษไม้ ทั้งกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา จนกระทั่งได้ชิ้นงาน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การอาชีพ
หลักสูตรการงานอาชีพ 14-19 มัธยมศึกษา : วิชาชีพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ - Secondary 14-19 Vocational : Textiles
ชมโครงการที่ส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน วิทยาลัยการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานของงานจริง โดยครั้งนี้เป็นงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพิ่มเติม
เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย
จากพฤติกรรมของเด็กไทยการดื่มน้ำที่ดื่มน้ำอัดลม และน้ำหวานมากเกินไป จึงนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตร ในบทเรียนเรื่อง "แปรรูปผลผลิตเกษตร" รณรงค์ให้ครูอาจารย์ และนักเรียนหันมาดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv