thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > สุขศึกษาและพลศึกษา ดูทั้งหมด
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
เพศศึกษา 360 องศา : รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง รร.นนทรีวิทยา
ชมแนวร่วมใหม่ ของครูที่สอนวิชาเพศศึกษารอบด้าน หลังจากได้รับการอบรม ส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องนี้ได้มาก และรอบด้านยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เพิ่มเติม
เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วม คุณครูวรางคนา ดอนไธสง, คุณครูสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย รร.ปากช่องพิทยาคม
มาชมวิธีแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันจากเรื่องชู้สาว และท้องในวัยเรียน โดยการนำหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านเข้ามาในโรงเรียน ใช้ชื่อว่า "วิชาเพศศึกษา" นอกจากเด็กๆแล้ว มีการอบรมให้กับผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนด้วย เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ชีวิตและครอบครัว
สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม
สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
พลศึกษา มัธยมศึกษา : กระตุ้นนักเรียนหญิง ตอน 1 - KS3/4 PE : Motivating Girls 1
ศึกษาลักษณะกลยุทธ์ และทักษะการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทางด้านกีฬา ที่สามารถกระตุ้น และสร้างความสนใจให้กับบรรดานักเรียนผู้หญิงได้ เพิ่มเติม
พลศึกษา มัธยมศึกษา : กระตุ้นนักเรียนหญิง ตอน 2 - KS3/4 PE : Motivating Girls 2
(ตอนต่อ) ศึกษาลักษณะกลยุทธ์ และทักษะการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทางด้านกีฬา ที่สามารถกระตุ้น และสร้างความสนใจให้กับบรรดานักเรียนผู้หญิงได้ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
สุขศึกษา มัธยมศึกษา : การปฏิรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ - KS3/4 PSHE/Citizenship : Transforming the Department
เทคนิคการใช้กลยุทธ์ ปรับบทเรียนวิชานี้ทั้งหมด เพื่อพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา ซึ่งใช้ได้ผลดีทั้งกับนักเรียน และคณะครู เพิ่มเติม
สุขศึกษา มัธยมศึกษา: รับมือกับปัญหายาเสพติด - KS3/4 PSHE : Tackling Drugs
การให้ความรู้ และทักษะการใช้ชีวิตกับนักเรียนในเรื่อง พิษภัยจากยาเสพติด ผ่านกิจกรรมฐานความรู้ การตอบคำถามถูกหรือผิด เกมคัดแยก และการโต้วาทีเสริมประสบการณ์ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv