thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > สุขศึกษาและพลศึกษา ดูทั้งหมด
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม
สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ชีวิตและครอบครัว
สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม
นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง และได้ฝึกคิดอย่างรอบคอบ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
สุขศึกษา มัธยมศึกษา : การปฏิรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ - KS3/4 PSHE/Citizenship : Transforming the Department
เทคนิคการใช้กลยุทธ์ ปรับบทเรียนวิชานี้ทั้งหมด เพื่อพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา ซึ่งใช้ได้ผลดีทั้งกับนักเรียน และคณะครู เพิ่มเติม
พลศึกษา มัธยมศึกษา : กระตุ้นนักเรียนหญิง ตอน 2 - KS3/4 PE : Motivating Girls 2
(ตอนต่อ) ศึกษาลักษณะกลยุทธ์ และทักษะการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทางด้านกีฬา ที่สามารถกระตุ้น และสร้างความสนใจให้กับบรรดานักเรียนผู้หญิงได้ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
พลศึกษา มัธยมศึกษา : กระตุ้นนักเรียนหญิง ตอน 1 - KS3/4 PE : Motivating Girls 1
ศึกษาลักษณะกลยุทธ์ และทักษะการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทางด้านกีฬา ที่สามารถกระตุ้น และสร้างความสนใจให้กับบรรดานักเรียนผู้หญิงได้ เพิ่มเติม
สุขศึกษา มัธยมศึกษา: รับมือกับปัญหายาเสพติด - KS3/4 PSHE : Tackling Drugs
การให้ความรู้ และทักษะการใช้ชีวิตกับนักเรียนในเรื่อง พิษภัยจากยาเสพติด ผ่านกิจกรรมฐานความรู้ การตอบคำถามถูกหรือผิด เกมคัดแยก และการโต้วาทีเสริมประสบการณ์ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv