thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > สุขศึกษาและพลศึกษา ดูทั้งหมด
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สุขศึกษา มัธยมศึกษา : การปฏิรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ - KS3/4 PSHE/Citizenship : Transforming the Department
เทคนิคการใช้กลยุทธ์ ปรับบทเรียนวิชานี้ทั้งหมด เพื่อพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา ซึ่งใช้ได้ผลดีทั้งกับนักเรียน และคณะครู เพิ่มเติม
เพศศึกษา 360 องศา : ก้าวย่าง (ใหม่) อย่างเข้าใจ คุณครูมณีรัตน์ สายจันทร์ รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ชมโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านอย่างเต็มรูปแบบ และการนำความรู้ด้านเพศศึกษารอบด้านไปสอดแทรกอยู่ในชั่วโมงแนะแนว เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ชีวิตและครอบครัว
เพศศึกษา 360 องศา ตอนที่ 1 : เตรียมครูสู่การสอน พรนุช สถาผลสวัสดิ์
การเตรียมความพร้อม โดยการอบรมครูเพื่อสอนวิชาเพศศึกษารอบด้าน เน้นให้คุณครูเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม และประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปวางแผนการสอนต่อไป เพิ่มเติม
ความสุขศึกษา คุณครูบรรเจิด นิจอภัย
การให้ความรู้นักเรียน ให้มองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแลตนเองและครอบครัว เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
พลศึกษา มัธยมศึกษา : กระตุ้นนักเรียนหญิง ตอน 2 - KS3/4 PE : Motivating Girls 2
(ตอนต่อ) ศึกษาลักษณะกลยุทธ์ และทักษะการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทางด้านกีฬา ที่สามารถกระตุ้น และสร้างความสนใจให้กับบรรดานักเรียนผู้หญิงได้ เพิ่มเติม
สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม
พลศึกษา มัธยมศึกษา : กระตุ้นนักเรียนหญิง ตอน 1 - KS3/4 PE : Motivating Girls 1
ศึกษาลักษณะกลยุทธ์ และทักษะการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทางด้านกีฬา ที่สามารถกระตุ้น และสร้างความสนใจให้กับบรรดานักเรียนผู้หญิงได้ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
ความปลอดภัยในชีวิต
สุขศึกษา มัธยมศึกษา: รับมือกับปัญหายาเสพติด - KS3/4 PSHE : Tackling Drugs
การให้ความรู้ และทักษะการใช้ชีวิตกับนักเรียนในเรื่อง พิษภัยจากยาเสพติด ผ่านกิจกรรมฐานความรู้ การตอบคำถามถูกหรือผิด เกมคัดแยก และการโต้วาทีเสริมประสบการณ์ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv