thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > คณิตศาสตร์ ดูทั้งหมด
จำนวนและการดำเนินการ
Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 2 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร แบบไม่ตัดต่อ ในการใช้เทคนิคง่ายๆฝึกนักเรียนบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง เป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น เพิ่มเติม
Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 3 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร แบบไม่ตัดต่อ ในการใช้เทคนิคง่ายๆฝึกนักเรียนบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง เป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การวัด
ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1 อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่ได้ให้ความรู้แค่ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น ชมองค์ความรู้ทั้งในแง่คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ และการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
เรขาคณิต
ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 2 อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
(ตอนต่อ) แหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่ได้ให้ความรู้แค่ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น ชมองค์ความรู้ทั้งในแง่คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ และการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ คุณครูธิดารัตน์ จันทร์ไพสนธิ์ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
การสอนเรื่อง 2 มิติและ 3 มิติ โดยสื่อการสอนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสมุมมองที่แตกต่างกันหลาย ๆ มุม เรียนรู้รูปทรงโดยนำบล็อกมาให้นักเรียนจัดเรียงด้วยตนเอง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
พีชคณิต
เวกเตอร์ อ.วาริน รอดบำเรอ
เวกเตอร์ บทเรียนยากทั้งการเรียนของนักเรียน และการสอนให้เข้าใจของคุณครู อ.วารินแก้ปัญหาด้วยการตีความมาเป็นสื่อการสอนที่เป็นรูปธรรม เพิ่มเติม
สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
Uncut Classrooms : สถิติ 3 ตอน 1 คุณครูศุภชัย ยันต์พิเศษ รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของคุณครูศุภชัย ยันต์พิเศษ โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยนักเรียน และครูร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : สถิติ 3 ตอน 4 คุณครูศุภชัย ยันต์พิเศษ รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของคุณครูศุภชัย ยันต์พิเศษ โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยนักเรียน และครูร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สับเซต เพาเวอร์เซต คุณครูสุภรณ์ สินธพานนท์
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต และวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน โดยใช้สื่อการสอนใกล้ตัว อย่างกระดุม บัตรคำ เพิ่มเติม
เปตองเลขยกกำลังกับ Shopping Free คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
ชมการใช้ "เกม" ในการฝึกฝนทักษะการคิด วิเคราะห์ และการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยฝึกฝนทักษะการคำนวณเลขยกกำลังในสนามเปตอง และ ฝึกการประมาณค่าด้วยสินค้าจากห้างสรรพสินค้าที่ยกมาไว้ในห้องเรียน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv