thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาไทย (หลักภาษา) ดูทั้งหมด
การอ่าน
ทักษะอ่านเขียน ระดับปฐมวัย : การวางพื้นฐาน ตอนที่ 1 - KS1 Literacy : Laying the Foundations 1
เมื่อการเตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้น้อยกว่าที่ควร ชมวิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเพื่อการอ่านออกเขียนได้ที่กำลังจะเรียนในระดับประถมศึกษา เพิ่มเติม
ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน (ป.6) อ.ศรีอัมพร ประทุมนันท์
"มาด้วยกัน ไปด้วยกัน เลือดสุพรรณเอย" ชมแนวคิด และวิธีการสอนให้เด็กนักเรียนสนุกสนานกับการร้องรำทำเพลง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การเขียน
สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม
ศาลากลางน่ายล คุณครูระพิน สวนปาน
ชมแนวทางการสอนเรื่องกลอนแปด ฉันทลักษณ์ ที่ทำให้นักเรียนฝึกทักษะการคิด ทักษะการพูด ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ เชื่อมโยง มีทักษะการแก้ปัญหา เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การฟัง การดู และการพูด
ครูผู้ช่วยระดับประถมศึกษา : ช่วยเสริมการเรียนภาษา - Primary TAs : Language Support
ชมบทบาทของครูผู้ช่วย ในการกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูดภาษา การแบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อเกิดการเรียนรู้ การวางแผน และการทำงาน ร่วมกับครูผู้สอน เพิ่มเติม
เที่ยวไปในบ้านเรา คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง
ชมเทคนิคการฝึกทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน จากชุมชนท้องถิ่นของตัวเอง ผ่านการออกแบบการเรียนรู้โดยการฝึกใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคคลอื่นในชีวิตประจำวัน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
หลักการใช้ภาษาไทย
อร่อยกับกาพย์ยานี ๑๑ Uncut Classroom ตอน 4 ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ รร.วัดสวนส้ม
(ตอนต่อ) ชมการสอนเรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ ตลอด 1 ชั่วโมงแบบไม่ตัดต่อ ของ ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ การวางแผนการสอน กิจกรรมที่ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาง่ายๆ เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 1 ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมชั้นเรียนแบบไม่ได้ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv