thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > ภาษาไทย (หลักภาษา) : การเขียน ดูทั้งหมด
ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา
การเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เพิ่มเติม
8 ขั้นตอนก่อนเป็นกลอนแปด คุณครูประภีร์ อังสุวร รร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยจัดกระบวนการต่างๆ ออกเป็น 8 ขั้นตอน โดยใช้แนวทาง วิธีการ และสื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถ และนิสัยของเด็กแต่ละคน เรียนรู้เรื่องการแต่งกลอนแปด เพิ่มเติม
ไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อ คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า
เทคนิคการสอนเรื่องการเขียนเรียงความสำหรับเด็กมัธยม ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร เริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว การกระตุ้นให้เกิดคำถามเพื่อนำไปสู่การวางโครงเรื่อง เพิ่มเติม
กระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะ ครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง
ภาษาไทย ต้องหมั่นฝึกฝน และใช้จริงในชีวิต ชมการมุ่งเน้นการสอน ทั้งกิจกรรม และกระบวนการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะ เข้มข้นกว่าเนื้อหาวิชาการ ทั้งการกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และสามารถนำเสนอ เพิ่มเติม
การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม
คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม
ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม
ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv