thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาต่างประเทศ : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ดูทั้งหมด
My Fruit Drink Recipe คุณครูสิริรัตน์ สังวาลย์ รร.รุ่งอรุณ
การสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมทำอาหาร นอกเหนือจากคำศัพท์หมวดอาหาร เครื่องใช้ในครัวนักเรียนได้ฝึกฝนการใช้คำเรียงลำดับขั้นตอน (Sequence) และใช้ทักษะ ชั่ง ตวง จากวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม
แต่งประโยคจากอุทกภัย คุณครูเพชราวรรณ วงษ์เพชร รร.อนุบาลชลบุรี
สถานการณ์อุทกภัยสามารถนำไปประยุกต์ สอดแทรกแผนการเรียนรู้เข้าไปได้ทั้งความรู้ และสาเหตุที่เกิดอุทกภัยในแง่คิดต่างๆ รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อต่างๆที่อยู่รอบตัวนำมาให้นักเรียนฝึกแต่งประโยค และยังเห็นเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม
มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 2 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
(ตอนต่อ) เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม
กิจกรรม Outdoor Speaking อ.กฤตญา มะลิเครือ
เทคนิคการสอนโดยให้เด็กประถม ทำกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ เพื่อเสริมทักษะของ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv