thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาต่างประเทศ : ภาษาเพื่อการสื่อสาร ดูทั้งหมด
Jigsaw Technic ร่วมกันคิด ร่วมกันเรียน คุณครูเหมวรรณ ขันมณี รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
การนำ Jigsaw Technic มาใช้สอนเรื่องการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์มากขึ้น การแบ่งกลุ่มทำความเข้าใจเพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพิ่มเติม
How to make Thai Salad? คุณครูปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์
การสอนภาษาอังกฤษ โดยการสอนให้รู้ว่าการเรียงประโยคในภาษา หรือการจัดระบบโครงสร้างภาษาให้เห็นอย่างชัดเจน ผ่านกิจกรรมการทำส้มตำ (Thai salad) นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ และรูปประโยคบอกขั้นตอน มีการแสดงวิธีทำส้มตำ เพิ่มเติม
ภาษาท่า ภา(ษา)สนุก คุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู
การนำภาษาอังกฤษประกอบท่าทางมาเป็นสื่อในการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการสื่อสารได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีการนำแบบฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน มาให้นักเรียนได้ฝึกทำ เพื่อให้นักเรียนจำได้แม่นยำยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
Guess, What is it? คุณครูมาลินี เกิดสมบูรณ์ รร.วัดเกาะแดง (สุวรรณวิทยกิจ)
การสอนภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้คำศัพท์ โดยกิจกรรมมากมาย วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือ และเขียนปริศนาคำทาย เพิ่มเติม
ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ
พื้นฐานสำคัญของการเรียนภาษาเริ่มจากทักษะฟัง พูด แล้วจึง อ่าน เขียน ประกอบกับการสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ผ่านเกม การเล่นที่สนุกสนาน ช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสของผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพิ่มเติม
Describing People ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ
ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนอธิบายลักษณะทางกายภาพของคน เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง กิจกรรมการแต่งชุดแฟนซี กับการฝึกทักษะการพูด เพิ่มเติม
เข้าใจง่ายกับคำพหูพจน์ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ
เทคนิคในการจำโดยใช้การร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้เพลง five little ducks และ เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องคำเอกพจน์ และพหูพจน์ เพิ่มเติม
เข้าใจง่ายกับคำพหูพจน์ ตอน 2 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ
(ตอนต่อ) เทคนิคในการจำโดยใช้การร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้เพลง five little ducks และ เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องคำเอกพจน์ และพหูพจน์ เพิ่มเติม
Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม
แต่งประโยคจากอุทกภัย คุณครูเพชราวรรณ วงษ์เพชร รร.อนุบาลชลบุรี
สถานการณ์อุทกภัยสามารถนำไปประยุกต์ สอดแทรกแผนการเรียนรู้เข้าไปได้ทั้งความรู้ และสาเหตุที่เกิดอุทกภัยในแง่คิดต่างๆ รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อต่างๆที่อยู่รอบตัวนำมาให้นักเรียนฝึกแต่งประโยค และยังเห็นเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv