thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > สุขศึกษาและพลศึกษา : การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ดูทั้งหมด
สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม
การจัดชั้นเรียนโดยใช้ บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาได้ เพิ่มเติม
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ชมทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพิ่มเติม
สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา : แก้ง่วงช่วงบ่าย - KS2 PE : The Afternoon: Staying Awake
ชมวิธีพัฒนาแนวทางสอนแบบใหม่ เกม และกิจกรรมการออกกำลังกายทำในช่วงพักหลังอาหารกลางวัน และระหว่างชั่วโมงเรียน ทำให้เด็ก ๆ ไม่ง่วงนอนตอนบ่าย พร้อมนำเสนอวิธีการออกกำลังกายง่าย ๆให้ชมด้วย เพิ่มเติม
สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา : ตื่นตัวแต่เช้า - KS2 PE : The Morning: Waking Up
ติดตามชมโรงเรียนที่บรรจุกิจกรรมการออกกำลังร่างกายและสมอง ไว้ในกิจกรรมประจำวัน และตามดูผล เน้นที่การออกกำลังกายสมอง และกลยุทธ์เรื่อง การเรียนรู้ด้วยสมองแบบองค์รวม เพิ่มเติม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
เทคนิคการสอนไม่ให้น่าเบื่อ การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ ผ่านกิจกรรมเกมฝ่าด่านต่าง ๆ สนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
(ตอนต่อ) การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น เพิ่มเติม
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา : อาหารและการออกกำลังกาย ตอนที่ 1 - KS1/2 PSHE : Food and Fitness 1
เพิ่มมิติพิเศษให้กับการเรียนสาระฯ สุขศึกษา วิธีการทำให้เรื่องอาหาร และความแข็งแรงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของการใช้ชีวิตในโรงเรียน เพิ่มเติม
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา : อาหารและการออกกำลังกาย ตอนที่ 2 - KS1/2 PSHE : Food and Fitness 2
(ตอนต่อ) เพิ่มมิติพิเศษให้กับการเรียนสาระฯ สุขศึกษา วิธีการทำให้เรื่องอาหาร และความแข็งแรงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของการใช้ชีวิตในโรงเรียน เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv