thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ดูทั้งหมด
ศาสนา และจริยธรรม ประถมศึกษา : การสอนเรื่องอิสลาม - KS2 RE : Teaching about Islam
ชมหลักความเชื่อพื้นฐานของศาสนาอิสลาม โดยครูประถมศึกษาที่เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวมุสลิม การอยู่ร่วมกัน แม้จะมีความต่างทางเชื้อชาติ แลกเปลี่ยนประสบการณความเชื่อที่ต่างกัน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเคารพซึงกันและกัน เพิ่มเติม
ศาสนาและจริยธรรม ประถมศึกษา : คู่มือการสอนเรื่องอิสลาม - KS2 RE : Teacher's Guide to Islam
การสอนเรื่องศาสนศึกษา อธิบายความหมายของวิถีการดำรงชีวิต ความเชื่อที่เป็นหัวใจหลักของศาสนาอิสลาม มีการอภิปรายความเชื่อ และขยายขอบข่ายความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่น ๆ เพิ่มเติม
เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม
ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม
ภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก อ.อุทุมพร มุลพรหม
มาประดิษฐ์สื่อการสอนขึ้นเอง ทำเป็นภาพชักกระดาษ และสอนโดยการเล่าเป็นนิทานอย่างสนุกสนาน เพิ่มเติม
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม
ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม
สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv