thaiteachers.tv
 
 
 
 
การบริหารการศึกษา > แหล่งเรียนรู้อื่น
คุ้มค่าทัศนาจร : อิตาลีและไอซ์แลนด์ - Worth the Trip : Italy and Iceland
การไปทัศนศึกษา เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ครั้งนี้พานักดนตรีไปรับประสบการณ์จริงจากการแสดงดนตรีต่างที่ รวมทั้ง การเดินทางไปเรียนภูมิศาสตร์ที่ ไอซ์แลนด์ เพิ่มเติม
คุ้มค่าทัศนาจร: พิพิธภัณฑ์กฎหมาย - Worth the Trip : Galleries of Justice
ความคุ้มค่า และความสนุกสนานจากจากการเรียน ที่ได้จากการเดินทางเยี่ยมชมหอกฎหมาย เพื่อสำรวจประวัติศาสตร์ของอาชญากรรม และบทลงโทษ เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv