thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > วิทยาศาสตร์ : แรงและการเคลื่อนที่ ดูทั้งหมด
แรงเสียดทาน : การเคลื่อนที่ของวัตถุ อ.ลัดดาวัลย์ แสงสำลี รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี
เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ฝึกให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการถามคำถามอยู่ตลอดเวลา นำสื่อที่สามารถใช้ได้รอบตัว มาสอน การจัดกระบวนการศึกษาแบบกลุ่ม เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : แรง - มวล น้ำหนัก และแรงโน้มถ่วง - KS2 Science : Forces: Mass, Weight and Gravity
สอนบทเรียนแรกของวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องมวล น้ำหนัก และแรงโน้มถ่วง เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : แรง - วิจารณ์บทเรียน - KS2 Science : Forces: Lesson Review
พูดคุยเรื่องบทเรียน เรื่องน้ำหนัก มวล และแรงโน้มถ่วง ของครู เน้นย้ำความสำคัญของการตั้งคำถามแบบปลายเปิด และการใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : ไฟฟ้า - วงจร - KS2 Science : Electricity: Circuits
สอนให้นักเรียนรู้จักกับวงจรไฟฟ้า โดยใช้การสมมติบทบาท เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากแผนภาพเชิงสัญลักษณ์ มาสู่แผงวงจร เพิ่มเติม
ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม
สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 2 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก เรื่องขวดประดาน้ำ แรงดันอากาศ และบอลลูน อากาศร้อน เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv