thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > วิทยาศาสตร์ : สารและสมบัติของสาร ดูทั้งหมด
ความแข็งของวัสดุ คุณครูอาทิตยา นุราฤทธิ์ รร.อนุบาลปรินายก
เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ จากวัสดุในชีวิตประจำวัน โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง เพิ่มเติม
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร
เพราะกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ ชมเทคนิคการใช้กรรมวิธรทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ประเมินผล เพิ่มเติม
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร
(ตอนต่อ) เพราะกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ ชมเทคนิคการใช้กรรมวิธรทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ประเมินผล เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ รร.วัดดอนไก่เตี้ย
โรงเรียนร่วมกับอุดมศึกษา จัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยนำครูช่างด้านการงานอาชีพท้องถิ่น งานปูนปั้น การแกะสลักศิลปะเมืองเพชรบุรี นำมาสอนนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย เพิ่มเติม
สมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 1 ครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ
การจัดกิจกรรมเพื่อให้เรียนรู้ สมบัติของสาร และการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน โดยมีการแบ่งกลุ่มและได้ทำการทดลองเพื่อเกิดการเรียนรู้ เพิ่มเติม
สมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 2 ครูอังศนา มาทอง รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ
(ตอนต่อ) การเรียนรู้การจำแนกสาร และสมบัติของสาร จากของรอบตัวเรา พืช ผัก ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อให้หาสถานะต่างๆ เพิ่มเติม
สารอาหารในชีวิตประจำวัน ดร.ศศิธร เขียวกอ
เรียนรู้เรื่องสารอาหารที่จำเป็นในชีวิต จากซองขนม ที่เด็กรับประทานกันอยู่ทุกวัน ให้คุณค่าด้านใดบ้าง เพิ่มเติม
เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv