thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > ภาษาต่างประเทศ
ภาษาฝรั่งเศสกับการท่องเที่ยว คุณครูสุปานี พัฒราช รร.ทวีธาภิเศก
เทคนิคการสอนภาษาฝรั่งเศสผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ ฝึกการพูด ด้วยการสร้างสถานการณ์จำลอง การฝึกการฟังด้วยการฟังบทสนทนาจากเทป และยังฝึกให้นักเรียนสร้างประโยค และฝึกการเขียนด้วยการให้นักเรียนออกแบบประเมินด้วยตนเองอีกด้วย เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : เตรียมสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวิเคราะห์ Error Identification แบบ 16 ตัวเลือก กรณี Word Formation ตอน 2 : Sentence Completion คุณครูโชคศรัณย์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของการจัดการเรียนการสอน โดยอิงจากข้อสอบ O-NET เปลี่ยนแนวการสอบ Grammar ชมการเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบ และนำมาสร้างบทเรียนเพิ่มเติม เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : เตรียมสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวิเคราะห์ Error Identification แบบ 16 ตัวเลือก กรณี Word Formation ตอน 3 : Sentence Analysis คุณครูโชคศรัณย์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของการจัดการเรียนการสอน โดยอิงจากข้อสอบ O-NET เปลี่ยนแนวการสอบ Grammar ชมการเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบ และนำมาสร้างบทเรียนเพิ่มเติม เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : เตรียมสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวิเคราะห์ Error Identification แบบ 16 ตัวเลือก กรณี Word Formation ตอน 4 : 16 Error Identification and Correction คุณครูโชคศรัณย์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของการจัดการเรียนการสอน โดยอิงจากข้อสอบ O-NET เปลี่ยนแนวการสอบ Grammar ชมการเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบ และนำมาสร้างบทเรียนเพิ่มเติม เพิ่มเติม
เตรียมสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวิเคราะห์ Error Identification แบบ 16 ตัวเลือก กรณี Word Formation คุณครูโชคศรัณย์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
เพราะติดตามรูปแบบของข้อสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา และนำมาสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเปลี่ยนแนวการสอบ Grammar โดยให้น้ำหนักกับการระบุจุดที่ใช้ผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง เพิ่มเติม
อ่านสนุกกับบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ คุณครูทัศนีย์ ตาทอง รร.ส่วนบุญโยปถัมป์
การจัดสื่อการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่องการอ่านบทประพันธ์ ทำให้เป็นเรื่องง่ายๆ การอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามจังหวะของบทประพันธ์นั้นๆ การรู้ความหมายของศัพท์ สำนวน วัฒนธรรม และการตีความหมายก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพิ่มเติม
ปริศนาพาสนุกบุกดินแดนอียิปต์ คุณครูกุมารี แย้มศรี รร.ระยองวิทยาคม
การนำประสบการณ์จากการที่ได้ไปเรียนรู้ที่ประเทศอียิปต์ มาจัดการเรียนการสอน การส่งโปสการ์ดจากอียิปต์กลับมาให้นักเรียนที่เมืองไทย โดยรูปภาพจากโปสการ์ดจะนำมาเป็นสื่อการสอนเพื่อสืบค้นหาความรู้ เพิ่มเติม
ปันประสบการณ์ในห้องเรียนฝรั่งเศส คุณครูชาคริต หะซัน รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
การนำประสบการณ์ตรงจากการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส มาแบ่งปันให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการสอนให้รู้จักวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส ด้วยการสอนแบบบทสนทนา ผ่านการแสดงบทบาทสมมติ เพิ่มเติม
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ คุณครูนันทา ทุมจันทร์ รร.เลิงนกทา
การจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กมีความมั่นใจใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พร้อมกับสร้างทักษะในการพูด ด้วยกิจกรรมให้นักเรียนรุ่นพี่แต่ละกลุ่มนำข่าวภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจ ไปฝึกเล่าเรื่อง และสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้น้อง เพิ่มเติม
How to Make Good Dialogues ตอน 1 คุณครูวิญญูวดี กุลจลา รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เทคนิคการฝึกให้นักเรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกสถานการณ์การสนทนาในสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเอง แล้วมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นละครสั้นจนนำไปสู่ละครเวทีใหญ่ของโรงเรียน เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv