thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > การงานอาชีพและเทคโนโลยี : การอาชีพ ดูทั้งหมด
หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม
เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย
จากพฤติกรรมของเด็กไทยการดื่มน้ำที่ดื่มน้ำอัดลม และน้ำหวานมากเกินไป จึงนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตร ในบทเรียนเรื่อง "แปรรูปผลผลิตเกษตร" รณรงค์ให้ครูอาจารย์ และนักเรียนหันมาดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ เพิ่มเติม
หนึ่งเตยหอม หลากงานสาน คุณครูประไพรพรรณ เฟื่องรัตน์ รร.วัดดอนหวาย
ชมการจัดกิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมงานจักสานท้องถิ่น โดยการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า มีส่วนร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนสืบต่อไป และพัฒนาวิชาชีพด้วย เพิ่มเติม
น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม
ธุรกิจศึกษา ระดับมัธยมศึกษา : การบริหารการสอน - KS3/4 Business Studies : Managing Delivery
ชมโครงการ การบริหารการสอน ที่โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนตั้งกิจการขนาดเล็กของตนเองขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอก เข้ามาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน เพื่อจะได้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เพิ่มเติม
ธุรกิจศึกษา ระดับมัธยมศึกษา : การสำรวจภาคปฏิบัติ - KS3/4 Business Studies : A Survey of Practice
ชมแนวทางของโรงเรียนที่สนับสนุนนักเรียนให้ตั้งกิจการขนาดย่อม และดำเนินการเองเหมือนการทำธุรกิจอาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาธุรกิจศึกษาประยุกต์ ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ เพิ่มเติม
ตาลโตนด ประโยชน์ล้ำ คุณครูมานพ พลับเที่ยง รร.ห้วยกรดวิทยา
การนำสิ่งของ สถานที่ท้องถิ่นรอบตัวเด็ก มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตาลโตนด สามารถประยุกต์การสอนวิชาการงานอาชีพด้านงานช่าง งานประดิษฐ์ ฝึกคิดสร้างสรรค์ เพิ่มเติม
หลักสูตรการงานอาชีพ 14-19 มัธยมศึกษา : วิชาชีพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ - Secondary 14-19 Vocational : Textiles
ชมโครงการที่ส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน วิทยาลัยการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานของงานจริง โดยครั้งนี้เป็นงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพิ่มเติม
หลักสูตรการงานอาชีพ 14 - 19 มัธยมศึกษา : วิชาชีพธุรกิจจัดเลี้ยง - Secondary 14-19 Vocational : Professional Catering
เรียนรู้ประสบการณ์ของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้เรื่องธุรกิจส่งอาหาร ในโครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพิ่มเติม
หลักสูตรการงานอาชีพ 14-19 มัธยมศึกษา : อุตสาหกรรมการก่อสร้าง - Secondary 14-19 Vocational : Construction Trades
ชมการส่งเสริม และร่วมมือกันของโรงเรียน ในโครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงสร้างการค้า และกรอบของการทำงานจริงของการทำงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv