thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > ศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดูทั้งหมด
ระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ โดยสร้างสื่อการสอนอย่างหลากหลาย ผ่านการใช้จริง ปรับปรุง ทดลองใช้ พัฒนาจนสามารถทำศิลปะให้เป็นเรื่องง่าย นักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ เพิ่มเติม
คิด.. สร้างสรรค์.. จินตนาการ... สู่งานศิลปะ คุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ รร.เสิงสาง
การสอนศิลปะที่สอนให้เด็กๆ เห็นภาพของความสำเร็จก่อน แล้วค่อยๆสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามภาพของความสำเร็จ ตามขั้นตอนการสอนให้เด็กสามารถทำตามได้ง่ายๆ เพิ่มเติม
การออกแบบและเทคโนโลยี มัธยมศึกษา : การเพิ่มทักษะในการออกแบบ - KS3 Design and Technology : Improving Design Sub-skills
ยุทธศาสตร์แห่งชาติสำหรับนักเรียนมัธยมต้น ให้ความสำคัญกับการออกแบบ และเทคโนโลยี โดยจะเน้นการออกแบบ และกระตุ้นให้นักเรียนมึความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา ชมการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนในรูปแบบดังกล่าวผ่านงาน ชินโดกุ เพิ่มเติม
ขีดเส้นเขียนชีวิต ครูสมเกตุ ใจเมือง รร.วีรวัฒน์โยธิน
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ หากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไป อาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิด พบกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ เพิ่มเติม
ศิลปะสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา : หลักสูตรการสอนการละคร - KS3/4 Creative Arts : Drama into the Curriculum
ชมการวางแผนการเรียนรู้ ที่พยายามนำละคร ทักษะการละคร เข้าไปผนวกกับทุกหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตร เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv