thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > สุขศึกษาและพลศึกษา : การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ดูทั้งหมด
เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม
สุขศึกษา มัธยมศึกษา : การปฏิรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ - KS3/4 PSHE/Citizenship : Transforming the Department
เทคนิคการใช้กลยุทธ์ ปรับบทเรียนวิชานี้ทั้งหมด เพื่อพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา ซึ่งใช้ได้ผลดีทั้งกับนักเรียน และคณะครู เพิ่มเติม
สุขศึกษา มัธยมศึกษา: รับมือกับปัญหายาเสพติด - KS3/4 PSHE : Tackling Drugs
การให้ความรู้ และทักษะการใช้ชีวิตกับนักเรียนในเรื่อง พิษภัยจากยาเสพติด ผ่านกิจกรรมฐานความรู้ การตอบคำถามถูกหรือผิด เกมคัดแยก และการโต้วาทีเสริมประสบการณ์ เพิ่มเติม
สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม
สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม
พลศึกษา มัธยมศึกษา : กระตุ้นนักเรียนหญิง ตอน 1 - KS3/4 PE : Motivating Girls 1
ศึกษาลักษณะกลยุทธ์ และทักษะการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทางด้านกีฬา ที่สามารถกระตุ้น และสร้างความสนใจให้กับบรรดานักเรียนผู้หญิงได้ เพิ่มเติม
พลศึกษา มัธยมศึกษา : กระตุ้นนักเรียนหญิง ตอน 2 - KS3/4 PE : Motivating Girls 2
(ตอนต่อ) ศึกษาลักษณะกลยุทธ์ และทักษะการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทางด้านกีฬา ที่สามารถกระตุ้น และสร้างความสนใจให้กับบรรดานักเรียนผู้หญิงได้ เพิ่มเติม
เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม
เพศศึกษา ตอนที่ 2 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
(ตอนต่อ) หลังจากที่เราทำกิจกรรมแลกน้ำแล้ว และทำให้เข้าใจแล้วว่าโรคเอดส์มีการแพร่ระบาดอย่างไร หลังจากนั้นก็จะมาทำกิจกรรม QQR เพื่อไขความรู้เรื่องเอดส์ว่าพฤติกรรมใดที่เสี่ยงหรือไม่ เพิ่มเติม
เพศศึกษา ตอนที่ 3 ชุมนุมเห็ดขอนขาว อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
(ตอนต่อ) ชมกิจกรรมเพศศึกษานอกหลักสูตร ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา คือกิจกรรมชุมนุม "เห็ดขอนขาว" เพื่อสื่อสารเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน และชุมชนเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกับของผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv