thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > สุขศึกษาและพลศึกษา : ชีวิตและครอบครัว ดูทั้งหมด
เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วม คุณครูวรางคนา ดอนไธสง, คุณครูสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย รร.ปากช่องพิทยาคม
มาชมวิธีแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันจากเรื่องชู้สาว และท้องในวัยเรียน โดยการนำหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านเข้ามาในโรงเรียน ใช้ชื่อว่า "วิชาเพศศึกษา" นอกจากเด็กๆแล้ว มีการอบรมให้กับผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนด้วย เพิ่มเติม
ความสุขศึกษา คุณครูบรรเจิด นิจอภัย
การให้ความรู้นักเรียน ให้มองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแลตนเองและครอบครัว เพิ่มเติม
นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง และได้ฝึกคิดอย่างรอบคอบ เพิ่มเติม
สุขศึกษา มัธยมศึกษา : การปฏิรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ - KS3/4 PSHE/Citizenship : Transforming the Department
เทคนิคการใช้กลยุทธ์ ปรับบทเรียนวิชานี้ทั้งหมด เพื่อพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา ซึ่งใช้ได้ผลดีทั้งกับนักเรียน และคณะครู เพิ่มเติม
เพศศึกษา 360 องศา ตอนที่ 1 : เตรียมครูสู่การสอน พรนุช สถาผลสวัสดิ์
การเตรียมความพร้อม โดยการอบรมครูเพื่อสอนวิชาเพศศึกษารอบด้าน เน้นให้คุณครูเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม และประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปวางแผนการสอนต่อไป เพิ่มเติม
สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม
สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv