thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : ภูมิศาสตร์ ดูทั้งหมด
ดูแลใส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ว่าที่ร้อยตรีสชญา หล้าอินเชื้อ รร.เสริมงามวิทยาคม
ชมการสอนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่จังหวัดลำปาง พัฒนาการกระบวนการคิดเพื่อที่นักเรียนจะนำความรู้ที่มีมาป้องกันแก้ปัญหา และพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพิ่มเติม
คืนชีวาให้สิ่งแวดล้อม คุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา
ชมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำ ได้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีในชุมชน ทั้งป่าไม้ แม่น้ำลำคลอง สภาพแวดล้อมที่ดี โดยได้ลงมือปฎิบัติจริง ในสถานที่จริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ เพื่อเกิดการเรียนรู้ เพิ่มเติม
รู้เท่าทันอุทกภัย คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา
การจัดการเรียนการสอนโดยนำข่าวสาร สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาใช้ประยุกต์ในการสอน ชมการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องน้ำท่วม เพื่อสอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วย ได้ฝึกการวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อหาทางป้องกันอย่างยั่งยืน เพิ่มเติม
เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม
ภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา : ทำอย่างไรให้เด็กสนใจเรียนภูมิศาสตร์ - KS3 Geography : Making Geography Popular
นักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ชอบและเรียนวิชาภูมิศาสตร์ได้ดีมาก พวกเขาประสบผลสำเร็จในการยกระดับการเรียนวิชานี้ได้อย่างไร ตามไปดูกลยุทธ์ที่โรงเรียนใช้ ที่ทำให้ภูมิศาสตร์กลายเป็นวิชายอดนิยม เพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้สืบหา ค้นคว้า ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาจากสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv