thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : เศรษฐศาสตร์ ดูทั้งหมด
รู้เท่าทันอุทกภัย คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา
การจัดการเรียนการสอนโดยนำข่าวสาร สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาใช้ประยุกต์ในการสอน ชมการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องน้ำท่วม เพื่อสอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วย ได้ฝึกการวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อหาทางป้องกันอย่างยั่งยืน เพิ่มเติม
เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม
ในเวลาที่ปัญหาเรื่องโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่ว มาเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ “นาฬิกาพลังงาน”, “แกะรอยผลิตภัณฑ์” เพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้สืบหา ค้นคว้า ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาจากสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv