thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ดูทั้งหมด
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม
หน้าที่พลเมืองรุ่นเยาว์ คุณครูวีรนุช สรารัตนกุล รร.ยานนาเวศวิทยาคม
การจัดการเรียนการสอนเรื่อง หน้าที่พลเมือง โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ เพิ่มเติม
รู้เท่าทันอุทกภัย คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา
การจัดการเรียนการสอนโดยนำข่าวสาร สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาใช้ประยุกต์ในการสอน ชมการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องน้ำท่วม เพื่อสอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วย ได้ฝึกการวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อหาทางป้องกันอย่างยั่งยืน เพิ่มเติม
พวกเราเหล่ามาชุมนุม อ. เรณู ธนโชติ รร.บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) 2 (ฉบับเต็ม)
ชมโรงเรียนที่มีประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนมีอิสระ มีสิทธิ เสรีภาพ รู้หน้าที่ ใช้สิทธิของตนเท่าที่มี เพิ่มเติม
แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้สืบหา ค้นคว้า ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาจากสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv