thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ดูทั้งหมด
รู้เท่าทันอุทกภัย คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา
การจัดการเรียนการสอนโดยนำข่าวสาร สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาใช้ประยุกต์ในการสอน ชมการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องน้ำท่วม เพื่อสอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วย ได้ฝึกการวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อหาทางป้องกันอย่างยั่งยืน เพิ่มเติม
นิทานคุณธรรม เรื่อง คนกับสัตว์ อ.สราวุธ ทวีธิติมา รร.วัดโคกขี้หนอน
เทคนิคการวางแผนการสอนโดยเอาประวัติ หรือพุทธชาดกของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับพระเจ้า 500 ชาติ มาสอดแทรกกับการเรียนการสอน การให้นักเรียนทุกคนในระดับชั้น มีส่วนร่วมในการนำพุทธชาดกนั้นมาทำเป็นละคร เพิ่มเติม
เพลงพุทธ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
วิธีที่จะทำให้วิชาพุทธศาสนานั้น มีความน่าสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยใช้เพลงซึ่งเป็นสื่อที่หาได้ง่าย เข้ามาช่วยทำให้วิชาพุทธศาสนานั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น เพิ่มเติม
ยุทธจักรนักคิด อ.สมภพ ทองคงหาญ รร.ศรัทธาสมุทร
การเรียนรู้เพื่อใช้กระบวนการคิดอิสระ ขยายขอบเขตในการคิดของตนเองให้กว้างขึ้น สามารถนำเครื่องมือช่วยคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพิ่มเติม
ศาสนาและศีลธรรม มัธยมศึกษา : การสังเวยและสิกขิม- KS3 RE : Sacrifice and Sikhism
บทเรียนที่สร้างจินตนาการสำหรับนักเรียนมัธยม จะอยู่บนแนวคิดของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเรื่องราวของผู้รอบรู้ทางศาสนาซิกข์ เพิ่มเติม
ศาสนาและศีลธรรม มัธยมศึกษา : การสังเวยและอิสลาม - KS3 RE : Sacrifice and Islam
การใช้เทคนิคต่าง ๆ ทั้งเกม การค้นหาเรื่องราวของชาวมุสลิม เพื่อสร้างพัฒนาการ และความเข้าใจ ส่งเสริมการอภิปราย เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเรื่องการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพิ่มเติม
แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv