thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาไทย (หลักภาษา) : หลักการใช้ภาษาไทย ดูทั้งหมด
ทำรายการโทรทัศน์ พัฒนาการพูด คุณครูรุจิมาศ ปาละทา รร.คารีอุปถัมภ์
ชมเทคนิคการฝึกให้นักเรียนสนทนาภาษาไทยให้ได้ผล โดยให้ฝึกพูดจากประสบการณ์จริง และเป็นเรื่องที่ตนสนใจ เพื่อนำไปถ่ายทำรายการโทรทัศน์ เพิ่มเติม
วงล้อภาษาสนุก คุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์, คุณครูจิราพร อุ่นเมือง รร.วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
วงล้อภาษาสนุก อุปกรณ์ง่ายๆ ของคุณครูจากโรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้โรงเรียนที่มีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์กลับมีผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ เป็นที่น่าพอใจ เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 1 ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมชั้นเรียนแบบไม่ได้ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 2 ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
(ตอนต่อ) ชมชั้นเรียนแบบไม่ได้ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 3 ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
(ตอนต่อ) ชมชั้นเรียนแบบไม่ได้ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 4 ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
(ตอนต่อ) ชมชั้นเรียนแบบไม่ได้ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพิ่มเติม
เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมเทคนิคการสอนภาษาไทยเรื่อง มาตราตัวสะกด ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพิ่มเติม
ตัวสะกด...เข้าใจง่าย คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง
การใช้บทเพลง พร้อมแสดงท่าทางประกอบ มาเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องตัวสะกดแม่กน ซึ่งทำให้นักเรียนสนุก และยังทำให้เข้าในเนื้อหาได้ง่ายๆ เพิ่มเติม
ดอนเจดีย์มีนิทานตัวสะกด คุณครูนิภา เตียบฉายพันธ์ รร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ชมสื่อการสอนเรื่องมาตราตัวสะกด ออกมาในแบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวการ์ตูนสร้างบทเรียน และเกม เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ และเข้าใจในเนื้อหาในที่สุด เพิ่มเติม
คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย Uncut Classroom ตอน 1 ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ตลอดชั่วโมงการเรียนการสอน นำกิจกรรมมาเชื่อมโยงเนื้อหา เพื่อความท้าทาย และเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ถึงรูปแบบ และที่มาของคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv