thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 348
Rate :
 3.5
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
เยี่ยมเลยครับ เคยอบรมกับ Mr.Mark (คนที่พูดคั่นรายการ) ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เค้ามีเทคนิคดีมาก
โดย อ.ปรีดา ชลบุรี (2010-12-29 09:33:34) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ น่าจะจัดทำเป็นแผ่น CD แจกทุกโรงเรียนค่ะ
โดย สาริณี คงนุ่ม (2011-04-01 12:19:55) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: นำตอนนี้มาเป็นสื่อประกอบการสอนเรื่องจิตสำนึกต่อภาวะโลกร้อนได้อย่างดี นำเสนอขั้นตอนในการสอนโต้วาทีให้มีประสิทธิภาพอย่างได้ผลตั้งแต่ ขั้นเตรียมการ ขั้นสรุป ขั้นกระทำ ขั้นสรุปซ้ำ และติดตาม แต่ที่สำคัญทุกขั้นตอนครูมีการติดตาม ประเมินผลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายในการโต้วาที จากการชมตอนนี้ได้ประโยชน์สองประเด็นค่ะ รูปแบบการสอนบทบาทสมมติ และวิธีการปลูกจิตสำนึกในร่วมลดภาวะโลกร้อน
โดย รุจิดา สุขใส (2011-10-10 12:43:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งดีที่จะสอนในนักเรียนได้รู้จักสภาพวะโลกร้อน และมีจิตสำนึกในการร่วมกันช่วยเหลือให้โลกอยู่ในสภาวะที่สมดุลต่อไป เพราะเราทุกคนยังต้องอยู่ในโลกนี้ ยังต้องมีกิจกรรมต่างๆในโลกนี้อีกมาก อาจนักรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนใจและเข้าใจแล้ว นักเรียนจะสามารถรู้เข้าใจ ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับในการช่วยรักษาโลกนี้ต่อไป และในการเรียนการสอนนั้นนักเรียนจะมีความเข้าใจมากขึ้นหากนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพราะกิจกรรมต่างๆจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และให้สร้างความสนใจให้กับนักเรียนได้
โดย นิศารัตน์ เผ่ากันทรากร (2011-10-12 10:12:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิทยาศาสตร์ตอนพลังงานลกโลกรอนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสร้างจสำนึกในการรักท้องถิ่นรักสภาพแวดล้อมในการดูแลรักษาอนุรัษเพื่อแก้ปัญหาและสภาวะที่โลกกำลังประสบเหตุการณืในยุกต์ปัจจุบันและสามารถทำให้นักเรียนรู้เข้าใจในบทเรียนและเป็นการกระตุ้นให้เด้กเกิดการเรียนรู้ที่อยากรู้อยากเหนโดยเฉพาะขันตอนการสืบค้นการเตรียมการ การสรุปเพื่อสร้างการค้นพบองค์ความรู้ด้ายตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
โดย สาหร่าย พริ้มพราย (2011-10-12 12:12:36) [แสดงความคิดเห็น]
มีกิจกรรมที่ทำให้ครูผู้สอนควรนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน การสอนวิทยาศาสตร์ตอนพลังงานลดโลกร้อนนั้น้ป็นการสอดแทรกให้นักเรียนมรจิตสำนึกในการลดสภาวะโลกร้อน มีขั้นตอนกระบวนการวิทยาศาสตร์ท มีขั้นตอนการเตรียม ขั้นสรุป ขั้นกระทำ ขั้นสรุป และติดตาม มีการประเมินผลและมีการโต้วาทีจากการชมมีรูปแบบการสอนบทบาทสมมติ และมีวิธีการปลูกจิตสำนึก มีการสร้างองค์ความรู้ การค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และกิจกรรมต่างๆดังกล่าวนั้น ครูมืออาชีพในอนาคตควรจะนำไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอนของตนเองได้
โดย สินสาคร จันอุตสาห์ (2011-10-12 12:27:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งดีที่จะสอนในนักเรียนได้รู้จักสภาพวะโลกร้อน และมีจิตสำนึกในการร่วมกันช่วยเหลือให้โลกอยู่ในสภาวะที่สมดุลต่อไป เพราะเราทุกคนยังต้องอยู่ในโลกนี้ ยังต้องมีกิจกรรมต่างๆในโลกนี้อีกมาก อาจนักรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนใจและเข้าใจแล้ว นักเรียนจะสามารถรู้เข้าใจ ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับในการช่วยรักษาโลกนี้ต่อไป และในการเรียนการสอนนั้นนักเรียนจะมีความเข้าใจมากขึ้นหากนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพราะกิจกรรมต่างๆจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และให้สร้างความสนใจให้กับนักเรียนได้
โดย วรภัทร เมฆขจร (2011-10-12 14:10:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่มีการสอนให้นักเรียนรู้จักภาวะโลกร้อนการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสร้างจสำนึกในการรักท้องถิ่นรักสภาพแวดล้อมในการดูแลรักษาอนุรัษเพื่อแก้ปัญหาและสภาวะที่โลกกำลังประสบเหตุการณืในยุกต์ปัจจุบันและมีวิธีการปลูกจิตสำนึก มีการสร้างองค์ความรู้ การค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และกิจกรรมต่างๆดังกล่าวนั้น ครูมืออาชีพในอนาคตควรจะนำไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอนของตนเองได้ ชมตอนนี้ได้ประโยชน์สองประเด็นค่ะ รูปแบบการสอนบทบาทสมมติ และวิธีการปลูกจิตสำนึกในร่วมลดภาวะโลกร้อน
โดย พรประภา วงค์ธรรม (2011-10-12 14:39:17) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้ตรงที่สามารถนำไปใช้เผยแพร่และแนะนำให้เพื่อครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นำไปเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ และยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อสืบค้น พร้อมทั้งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถทบทวนหาความรู้ได้อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องนี้เป็นไปตามสภาวะการณ์ปัจจุบันของโลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคน จึงสามารถใช้เป็นแหล่งอ้าอิงได้
โดย นงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว (2011-10-12 15:00:12) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้จากการดูโทรทัศน์ครูออนไลน์ได้อย่างดีมากเลย เพราะเป็นรายการที่ดูได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเลิกงาน หรือไปที่ไหนก็ตาม ก็สามารถติดตามชมได้ตลอด และยังสามารถนำความรู้มาประยุคใช้กับการเรียนรู้ได้อีกด้วย จึงทำให้ดิฉันสนใจในการติดตามชมคลิปการเรียนรู้ต่างๆของโทรทัศน์ครูอยู่อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้โทรทัศน์ครูยังมีเครือข่ายของสังคมที่มากมายทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เหนือจดใต้ ทำให้ดิฉันได้รู้จักครูคนอื่นอีกมากมาย
โดย เรวดี จันทร์รัศมีโชติ (2011-10-12 15:49:42) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับความรู้และความเพลิดเพลนสามารถนำไปใช้เผยแพร่และการสอนให้นักเรียนรู้จักภาวะใลกร้อนและแนะนำให้ครูที่สอนในโรงเรียนสำนึกในการรักท้องถิ่นและรักสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งเป็นสือการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวันทำให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดี สามารถปลูกฝังความคิดที่ดีตั้งแต่ในวัยเยาวร์เพื่อเติบใหญ่ในวัยข้างหน้าทั้งจะทำให้ครูร้จักผึกฝนพัฒณาฝีมือและประสบการในการจัดกการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีการเจริญก้าวหน้าต่อไปและทำให้สถาบันได้รับการณพัฒณา
โดย วิยะดา จันทชิต (2011-10-12 17:11:46) [แสดงความคิดเห็น]
รายการทุกรานการที่โทรทัศน์ครูนำมาเสนอมีประโยชน์มากในการนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทำให้ครูสามารถเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนทัศนคติต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่ครูคิดว่าทำยาก หรือทำไม่ได้เนื่องจากจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีจำนวนมาก และครูส่วนมากมักจะติดอยู่กับวิธีการสอนของตัวเองที่คิดคิดว่าดีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้คำนึงถึงตัวผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงตามยุกต์สมัย การใช้เทคโนโลยี การนำสื่อธรรมชาติมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การดูโทรทัศน์ครูทำครูได้เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี
โดย แจ่มจันทร์ วรรณภีร์ (2011-10-12 17:21:56) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมากทุกรายการที่นำมาเสนอผ่านระบบต่างๆล้วนแล้วแต่เน้นให้ครูที่ได้รับชมได้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของตนเองเมื่อครูที่ได้ชมแล้วเกิดอาการที่จะพัฒนาตนเองให้มีศักภาพด้านการสอนมากขึ้น ทุกเรื่องที่นำมาเสนอนั้นครูสามารถนำมาปรับปรุงการสอนของตนเองได้เป็นอย่างดี ครูโดยส่วนมากมักจะติดกับระบบการเรียนการสอนแบบเดิมทำให้นักเรียนเกิดอาการไม่อยากเรียน เบื่อหน่าย ส่งผลต่อการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับต่ำส่งผลต่อสถานศึกษาต้องมาพัฒนาการเรียนการสอนอีก สาเหตุเกิดจากครู หากครูได้ดูโทรทัศน์ครูจะส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนามากขึ้นด้วย
โดย นางสาวรัตนาภรณ นามมาลัย (2011-10-13 10:52:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้ทดลองจากสื่อที่ครูได้นำเสนอ และได้สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเรื่องอื่นๆหรือการเรียนวิชาอื่น จากการได้ชมรายการนี้แล้วทำให้เกิดความคิด ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองในการจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลจากการนำเสนอจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ติดทนนาน
โดย นภกัญ ศรีอ่อนหล้า (2011-10-13 11:47:22) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv15: :tv18: :tv17:
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-21 14:29:47) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูตอน พลังลมลดโลกร้อน How Science Works นี้เกิดประโยชน์มาก เนื่องจากได้ทำการดาวน์โหลด นำไปสอนในเรื่องบรรยากาศโลก ได้เป็นอย่างดี เพราะเรื่องลมฟ้าอากาศและบรรยากาศโลกนั้น นักเรียนมักมองภาพไม่ออกเมื่อมีภาพเคลื่อนไหวทำให้บทเรียนน่าสนใจมากขึ้น และได้ปลูกฝังการเกิดภาวะโลกร้อนและภัยธรรมชาติที่จะตามมาในภายหลัง โทรทัศน์ครูมีประโยชน์มากต่อครูผู้สอน และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย เป็นสื่อกลางของครูทั่วประเทศ ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครู ที่หาเนื้อหาสาระที่ส่งเสริมวิชาชีพที่ดี
โดย ชลัยรัตน์ อ่ำมาก (2012-01-15 17:04:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการศึกษาคลิปวีดีโอ พลังลมลดโลกร้อน How Science Works นี้เกิดประโยชน์มากขออนุญาติทำการดาวน์โหลด นำไปสอนในเรื่องบรรยากาศโลก ได้เป็นอย่างดี เพราะเรื่องลมฟ้าอากาศและบรรยากาศโลกนั้น นักเรียนมักมองภาพไม่ออกเมื่อมีภาพเคลื่อนไหวทำให้บทเรียนน่าสนใจมากขึ้น และเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นสื่อการสอนที่ดีมากๆๆๆ เพราะสามารถใช้สอนและเสริมเนื้อหาให้ผู้เรียนได้ หากครูไทยมีทางเลือกสื่อที่ดีให้กับนักเรียนก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กไทย
โดย พรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์ (2012-04-02 10:24:10) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยังคงเป็นปัญหาที่รอการแก้ไข ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์หาสาเหตุรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหา โดยวิธีการต่างๆ เช่น การโต้วาที โดยให้นักเรียนได้รับข้อมูลจากวีดิทัศน์ของดร. แมกกี้ อะเดอร์ริน เพื่อให้นักเรียนเกิดแนวความคิด แล้วช่วยกันอภิปรายในกลุ่ม เตรียมคำถาม คำตอบ ในกรณีที่ถูกถามหรือถูกค้าน ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ดีค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-17 14:35:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเน้นให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น นำเสนอขั้นตอนในการสอนโต้วาทีให้มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล มีการติดตาม ประเมินผลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะขั้นตอน
โดย จงรักษ์ สุขะสุคนธ์ (2012-09-04 19:33:08) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv