thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 366
Rate :
 2
ความยาว : 15.10 นาที | Online : 2010-05-17  
    ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 3 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี  
    ตอนสุดท้ายของ แนวคิดการบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน  
     
Share |
 

อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอน การอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก การบูรณาการคณิตศาสตร์ กับวิชาภาษาไทย เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
ยังคงเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ภาคต่อ เพิ่มเติม

ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมการนำสื่อ ICT ที่หลากหลายทั้งเรื่องของ Animation, Simulation, Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ตอน 1 เพิ่มเติม

มัคคุเทศก์น้อย คุณครูสุวาสนา พรหมชีหมุน รร.เกาะปันหยี
เพราะเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ชมเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษให้นักเรียน เพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การบูรณาการกับคณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้การบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษในการจำหน่ายสินค้า เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสร้างความตระหนักรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า
โดย ชุตินันท์ รักษาสัตย์ (2010-11-01 06:31:28) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมความร่วมมือของผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการและคณะครูรร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี ที่ระดมความคิดเห็นและออกแบบกิจกรรมได้อย่างหลากหลายทุกระดับชั้น เชื่อมโยงสู่สาระการเรียนรู้ต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดค่ายการเรียนรู้ 1 สัปดาห์ (ดูจากป้ายด้านหลัง) ซึ่งวิธีนี้น่าจะเป็นทิศทางที่โรงเรียนสามารถนำหลักสูตรท้องถิ่นไปส่การปฏิบัติได้ชัดเจนกว่าการบูรณาการในสาระที่ครูแต่ละคนที่ดำเนินการในห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ คิดต่อนะคะอยากเห็นหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนนี้ด้วย เพื่อว่าจะได้นำไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้าง
โดย ณฐวรรณ สิงห์หร่าย (2012-04-19 15:32:45) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv