thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1893
Rate :
 5
ความยาว : 14.20 นาที | Online : 2012-05-28  
    การบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน  
    ชมการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555 การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี เรื่องการบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
     
Share |
 
 
 
เห็นด้วยกับการให้คุณภาพศิษย์เป็นเป้าหมายของการประเมิน และอยากให้ความรู้สึกของผู้รับการประเมินเปิดกว้าง ยอมรับในสิ่งที่ควรพัฒนา และชอบโครงการ 1 ช่วย 9 มากค่ะ เป็นนวัตกรรมที่น่าขยายผลให้หน่วยงานต่างๆที่มักพบปัญหาเรื่องขาดแคลนงบประมาณ และคิดว่าหากขาดงบประมาณแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้นั้น จะได้เปลี่ยนความคิด หันว่าให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามศักยภาพ และความเหมาะสม ไม่แข่งขันชิงดีชิงเด่น แต่ช่วยกันประคับประคอง ให้พัฒนาขึ้นมาเสมอกัน เป็นแนวความคิดที่ดีมากค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-05-28 20:53:51) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ดูเรื่องนี้ไปแล้วดิฉันเคยคิดว่าการทำผลงานของครูและการตรวจของสมศ.รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ส่งผลถึงคุณภาพของศิษย์อย่างจริงจังเพราะ พอถึงเวลาประเมินเมื่อไหร่ครูก็จะทำผลงานทำเอกสารอย่างตั้งหน้าตั้งตาทำโดยลืมสอนศิษย์ไปหลายๆวัน อีกอย่างคณะกรรมการ สมศ.ที่มาประเมิน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลายโรงเรียนบอกว่าผู้มาประเมินขอดูแค่เอกสารไม่ได้มาเยี่ยมเยียนถึงโรงเรียนจริง บางครั้งไปพักที่โรงแรมที่หาดใหญ่แล้วให้ครูเอาเอกสารไปให้ตรวจ อีกอย่างขอฝากสำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจทุกท่านเรื่องเกรงใจในระบบการดูแลของโรงเรียนที่ผ่านไปประเมินขออย่าให้อ่อนไหวง่ายกับของที่มอบให้กับท่านหรือการดูแลท่านอย่างดีจนท่านผู้ตรวจไม่กล้าวิพากค์วิจารณ์หรือแม้กระทั้งไม่กล้าที่จะให้ข้อเสนอแนะกับโรงเรียนเลย หวังว่าโครงการนี้คงมีผลสัมฤทธิ์ถึงศิษย์อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วดิฉันจะคอยส่งกำลังใจอยู่เบื้องหลัง
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-05-28 22:25:36) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยค่ะ กับผอ.สมศ.ที่กล่าวว่า อยากเรียกร้องทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประกันคุณภาพบัณฑิตไทย เนื่องจากบัณฑิตเป็นผลลัพธ์ของการศึกษา ที่ผ่านมาเกิดปัญหาขึ้นกับคุณภาพของบัณฑิต แต่ไม่มีใครเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเกิดจากการเร่งผลิตบัณฑิตจนเกินความต้องการ มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐบาลและเอกชนมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อรับนักศึกษาจำนวนมาก เหมือนทำธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมขณะเดียวกันก็มีมหาวิทยาลัยเปิดใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยที่ไม่มีใครรับประกันได้ถึงคุณภาพของบัณฑิตที่จบออกมา ถ้าสถาบันการศึกษา มีความตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษ ในการจัดการศึกษาที่ไม่ได้คุณภาพส่งผลเสียทั้งต่อตัวผู้เรียน และประเทศชาติ เช่นโรงเรียนประถมต้องประกันการอ่านออกเขียนได้ โดยเฉพาะโครงการ 1 ช่วย 9 ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจค่ะ
โดย Sunet B (2012-05-30 08:02:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นตอนที่เข้าสถานการณ์ของโรงเรียนตนเองมากตรงที่โรงเรียนจะรับการประเมินรอบที่ ๓ ของสมศ. ในเดือนสิงหาคมนี้
ทำให้ได้เน้นย้ำว่า เป้าหมายการประเมินคือการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษา คณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม เมื่อรับชมได้มีโอกาสตรวจสอบอัตลักษณ์ของโรงเรียนว่า สอดคล้องกับวิสัยทัสน์ พันธกิจของโรงเรียนและแนวปฏิบัติของโรงเรียน
ภารกิจการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก หากกำหนดเป้าหมายชัดการพัฒนาก็จะเกิดประสิทธิภาพขอเอาใจช่วยผู้เกี่ยวข้องให้พัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า ดังเช่นโทรทัศน์ครูพยายามพัฒนาศักยภาพครู
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-30 18:16:49) [แสดงความคิดเห็น]
คุณภาพของศิษย์เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีผู้บริหารดี ครูดี หลักสูตรดี แหล่งการเรียนรู้ดี โรงเรียนจะต้องมีความเข้าใจในการจัดการศึกษาให้ถูกทิศทางโดยจัดการศึกษายึดผู้เรียนเป็นหลัก จำเป็นต้องพัฒนาคนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคม ต้องจัดการศึกษาตามตัวบ่งชี้พื้นฐานโรงเรียนต้องปฏบัติให้ได้ ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์เอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ช่วยป้องกันชี้แนะแก้ปัญหาสังตมเมึ่อโรงเรียนได้จัดการศึกษาแล้วให้ผลผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพต้องมึกระจกเงาส่องว่าเราจัดได้ถูกทิศทางดีจริงหรือไม่ดังนั้นเราต้องมีกระจกส่องกระจกนั้นคือการได้เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาของสมศ หากเป็นเช่นนี้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าเด๊กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในในวันหน้าที่จะมาปกครองบริหารบ้านเมืองใหัก้าวทันสู่สังคมโลกอย่างแน่นอน :tv17:
โดย ปริญญาภรณ์ นุ่นงาม (2012-05-31 04:41:21) [แสดงความคิดเห็น]
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ว่าคุณภาพเด็กไทยใครจะประกัน คำตอบคือทุกคนในสถานศึกษาต้องเป็นคนประกันเด็กให้มีคุณภาพ ครูต้องเม่นในตัวพื้นฐานเอกลักษณ์อัตลักษณ์ ต้องทำอะไรเพื่อสังคม ของโรงเรียนและปลูกฝั่งใส่ใจอบรมให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน และผูัปกครองเองก็ต้องช่วยกันกับทางโรงเรียนด้วย ทุกคนต้องทุ่มเท ชัดเจนมีจิตรสาธารณะและมีจิตวิญญาณความเป็นครูถ้าเป็นเช่นนี้ลูกศิษย์ของเราต้องอ่านออกเขียนได้คุณภาพของเด็กคนดีคนเก่งเป็นคนที่มีคุณค่าทางสังคม โรงเรียนต้อง มีผู้บริหารดี ครูดี หลักสูตรดี แหล่งการเรียนรู้ดี
โดย ไพรวัลย์ แสงแก้ว (2012-05-31 20:32:13) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำที่ว่า คุณภาพศิษย์ หมายถึงคุณภาพครู และขอต่อไปอีกว่า คุณภาพศิษย์และคุณภาพครูคือคุณภาพของผู้บริหาร ถ้าทุกคนมีวามรับผิดชอบ มีจิตวิญญาณในการทำงาน รับรองว่าศิษย์ที่เราผลิตทุกคนมีคุณภาพ ไม่ว่าจะวัดแบบใดก็ตาม ดังนั้น ทำอย่างไรจึงจะสร้างความรับผิดชอบและจิตวิญญาณของเพื่อนร่วมวิชาชีพให้ได้มากที่สุด ขอเป็นกำลังใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรี่ยวแรงเล็กๆๆเพื่อผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษาสำรับนักเรียนแและเยาวชนคนไทยต่อไป
โดย สุภาพร พาภักดี (2012-06-01 14:06:40) [แสดงความคิดเห็น]
This idea is very interesting and useful if all teachers can participate truly and suddenly at the institute or school. Because of bad structures, they cannot do that. I would like to see they can present their idea or ways of solving the problems in the organizations all the time because they are only the persons who can know truly and closely all types of problems of students. So the Department of Education should give the rights to them to support the ideas or ways of measurement and evaluation at the same time. Good luck for all Thai teachers.
โดย Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen (2012-06-06 23:44:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับครูทุกคนและโรงเรียนครับ
โดย นัฐกานต์ พรมดำ (2012-06-07 09:53:40) [แสดงความคิดเห็น]
คุณภาพจริงที่เห็นจากการแสดงออกกับคุณภาพที่วัดจากการประเมินทำไมจึงต่างกัน คุณภาพที่เกิดจากการเรียนการสอนทั้งปีกับคุณภาพที่วัดจากสมศ เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด ผู้เรียนได้คุณภาพกลุ่มทักษะการเรียนรู้ระดับดีจากสถานศึกษาแต่อ่านไม่คล่อง คิดไม่เป็นเมื่อไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นเรื่องที่น่าคิด
โดย เที่ยงประทาน ถนอมวรสิน (2012-06-08 11:27:09) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมแล้ว "คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เห็นด้วยกับท่านครับ ยิ่งที่ท่านกล่าวถึงการขยายโอกาสเป็นสิ่งที่ดี แต่ การขยายโอกาสต้องมาพร้อมกับการกำกับคุณภาพด้วย ส่วนเครื่องมือใหม่ สมศ. คือตัวบ่งชี้ 3 มิติ ประกอบด้วย มิติตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ทุกสถานต้องมีและต้องปฏิบัติให้ได้ มิติตัวบ่งชี้อัตลักษณ์(กำหนดให้เป็นรูปธรรม เช่น ซื่อสัตย์ ทำอย่างไร )และเอกลักษณ์ (จุดเด่นจุดเน้นของสถานศึกษา มีหลายเอกลักษณ์ได้ แต่คัดเอาที่โดดเด่นมารับการประเมิน) ตัวบ่งชี้ที่สามคือมาตรการส่งเสริม ต้องทำอะไรเพื่อสังคม ช่วยป้องกัน ชี้แนะ แก้ปัญหาสังคมร่วมกัน ก็ทำให้มีมุมมองในการพัฒนาคุณภาพของศิษย์ด้วยความใส่ใจ ชัดเจนเพิ่มขึ้น แถมประเมินแบบรายจังหวัดเพื่อสร้างภาพที่ชัดสู่การพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็กหมื่นกว่าโรงเรียน ถ้าไม่ช่วยตัวเอง ไม่ช่วยเพื่อนก็ไปไม่รอด โครงการหนึ่งช่วยเก้าออกแบบมิติใหม่ รวยช่วยจน พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน จะช่วยได้มาก น่าคิด น่านำไปใช้ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้ใช้รูปแบบเล็กช่วยกันร่วมเรียนร่วมสอน เรา(โรงเรียนขนาดเล็ก)ทุ่มเทเสียสละ ก็อยู่ได้อย่างมีความสุข:tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17:
โดย ชยานนท์ มูลพิมพ์ (2012-06-08 23:14:16) [แสดงความคิดเห็น]
การประเมินโรงเรียนของสมศ. ตามการประกันคุณภาพการศึกษาดูที่คุณภาพของผู้เรียนโดยพยายามทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง โดยอาศัยหนึ่งช่วยเก้าเพื่อขยายตัวช่วยให้โรงเรียนช่วยเหลือกันให้มีการพัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน บทบาทของสถานศึกษาคือช่วยป้องกันและชี้แนะให้สังคมต่างๆ
และที่สำคัญคือผลผลิตสู่รั้วโรงเรียน รั้วมหาวิทยาลัยมีการเรียนรูู้ผ่านสู่สังคมสู่ชุมชนให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-06-18 23:42:19) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับท่นศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท่านกล่าวว่า"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน ท่านพูดถูกต้องทีสุด ฟังบรรยายจบแล้วหัวใจพองโตขึ้นพร้อมกับความรู้สึกซึ้งๆที่ท่านพูดถึงเป้าหมายตามนโยบายของสมศ.ซึ่งเป็นแกนหลักและสำคัญในการกระตุ้นครูให้มีพลังปั้นแต่งเด็กน้อยให้มีคุณภาพที่สวยหรูค่ะ มีประโยคดีๆค่ะต้นรายการ ราคาสินค้ายังมีประกัน ชีวิตศิษย์เล่าใครประกัน ครูขอสัญญากับท่านว่าครูทุกคนจะประกันคุณภาพศิษย์อย่างตั้งใจและแน่วแน่เพราะครูก็รักศิษย์เหมือนลูกเช่นกันค่ะ สุดท้ายขอขอบคุณคณะสมศ.ทุกท่านและโทรทัศน์ครูที่ให้แง่คิดที่ดีสำหรับครูเพื่อพัฒนาคุณภาพศิษย์ทุกคน :tv15: :tv15: :tv15: :tv17:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-06-23 17:31:07) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อสร้างตึกสูงเสียดฟ้ายากพอดู แต่งานครูยากยิ่งกว่าสิ่งใด ครูต้องทำงานหนักทั้ง 3 สถานะ เด็ก ผู้ปกครอง ผู้บริหาร เพราะคุณภาพศิษย์ก็เป็นตัวชีวัดคุณภาพครู ครูทำได้เต็มที่เมื่อ มีผอ.สนับสนุน ชี้นำ ไม่มีโรงเรียนยอดแย่ถ้าผอ.ยอดเยี่ยม เหล่านี้คือปัจจัยสร้างคนให้ได้คุณภาพ เงินทุนก็จำเป็นเพราะการศึกษาต้องลงทุน แต่ลงแรงกาย แรงใจจำเป็นยิ่งกว่า ขออนุโมทนากับโรงเรียนที่ผ่านประเมินแล้ว คุณสร้างคน คนสร้างชาติ นี่แหละคือ....สำนึกได้แห่งความเป็นครู.... :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ทศพร คำทอง (2012-06-24 15:04:42) [แสดงความคิดเห็น]
การประเมิณคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งสะท้อนว่าการจัดการเรียนการสอนของเรามีประสิทธิภาพมากเพียงใด
และจากการรับชมวิดีโอคลิปนี้ทำให้ดิฉันเข้าใจว่า คุณภาพการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของศิษย์เพราะศิษย์หรือผู้เรียนเป็นผลผลิตของกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นดิฉันคิดว่า การที่ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยคำนึงคุณภาพความรู้คุณลักษณะที่เด็กนักเรียนพึงได้ และไม่เพียงเคียงศิษย์มีคุณภาพเพียงอย่างเดียวเเต่ยังทำให้โรงเรียนมีคุณภาพอีกด้วย :tv15:
โดย กตวรรณ คุณกมุท (2012-08-15 15:14:32) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับการให้คุณภาพศิษย์เป็นเป้าหมายของการประเมิน คุณภาพศิษย์ หมายถึงคุณภาพครู อยากให้ผู้รับการประเมินเปิดกว้าง ยอมรับในสิ่งที่ควรพัฒนา และชอบโครงการ 1 ช่วย 9 เป็นนวัตกรรมที่น่าขยายผลให้หน่วยงานต่างๆ ที่มักพบปัญหาเรื่องขาดแคลนงบประมาณ และคิดว่าหากขาดงบประมาณแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้ิ จะได้เปลี่ยนความคิด ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามศักยภาพ และความเหมาะสม ไม่แข่งขันชิงดีชิงเด่น ช่วยกันประคับประคอง ให้พัฒนาขึ้นมาเสมอกัน เป็นแนวความคิดที่ดีมากครับ
โดย วันชัย สุ่มมาตย์ (2012-08-16 16:10:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากคำที่กล่าวไว้ว่า สินค้าดียังมีประกันให้ แล้วเด็กไทย ใครรับประกัน ทุกววันนี้ทุกโรงเรียนผู้บริหารล้วนแต่มุ่งนโยบายการประเมินนั้น นู๊น นี่ ที่ทำให้ครูไม่มีเวลาสอน ทำให้เด็กไม่ได้รับความรู้ใครรับประกัน ถือเป็นการบรรยายที่ถูกต้องครับ แต่สิ่งที่อยากให้รับไว้พิจารณาคือ ให้พิจารณาโรงเรียนที่เข้าโครงการต่างๆมากมาย รับการประเมินต่างๆมากมาย คุณภาพโรงเรียนเพิ่มขึ้นคับแก้ว แต่คุณภาพเด็กลดลง เพราะเชิงประจักษ์แท้ๆ
โดย ธนากร สุ่มมาตย์ (2012-09-07 20:42:11) [แสดงความคิดเห็น]
ศิษย์จะมีคุณภาพไม่ได้ถ้าครูขาดจิตวิญญา คุณภาพศิษย์บ่งบอกถึงทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นครูครับ
โดย ธนากร สุ่มมาตย์ (2012-09-07 20:45:39) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้โครงการ1ช่วย9 ดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารงานแบบการมีส่วนรวม รวมถึงเป็นการสร้างจิตอาสาในการทำงาน ประเทศจะได้พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน และจะได้ช่วยการเพิ่มจุดแข็ง ลดจุดอ่อน โดยการเสริมด้วยโอกาส และลดสิ่งกีดกันหรืออุปสรรคต่างๆ :tv15:
โดย ศิวกร รัตติโชติ (2012-10-04 11:03:15) [แสดงความคิดเห็น]
การบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน อยากให้โครงการ ๑ ช่วย ๙ ดำเนินการอย่างจริงจัง สิ่งที่น่าคิดคือเรามุ่งสอนหนังสือมากกว่าสอนคน ครูรู้จักหนังสือมากกว่าหลักสูตร รู้จักหลักสูตรมากกว่านักเรียน ทั้งที่เป็นเป้าหมายสำคัญ การจัดการเรียนรู้จึงไม่ตรงเป้าหมาย การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนหรือรายวิชา ไม่มีการประกันคุณภาพว่าเด็กจะรู้อะไรจริงจัง สอนหนังสือจบแต่นักเรียนจะรู้จริงหรือไม่ อันนี้ต้องสนทนาแลกเปลี่ยนกันยาว
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-10-08 22:31:11) [แสดงความคิดเห็น]
การประเมินจาก สมศ. มีความชัดเนนมากขึ้น โดยมุ่งไปที่ผู้เรียน ทำให้สถานศึกษาตระหนักดีว่า จะมาทำเอกสารเฉพาะหน้า และคิดว่าจะผ่านประเมินคงยากขึ้น ทำไมละ ก็การประเมินด้านผู้เรียนมันฟ้องว่าไม่ผ่าน ถ้ากระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ หลักสูตรสมบูรณ์ ก็ได้ได้ผลลัพธ์คือผู้เรียนที่มีคุณภาพสอดคล้องกันไป ดังนั้นการประเมินครั้งต่อไป โรเงรียนก็จะหันมาปรับกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ผู้เรียนดี และเก่งอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้เห็นโครงการ 1 ช่วย 9 ซึ่งได้ให้แง่คิดในการบริหารจัดการที่ต้องการพัฒนาโดยไม่ยึดกรอบงบประมาณ แต่ต้องติดตามให้การสนับสนุน อย่างต่อเนื่องจึงจะได้ผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
โดย สราวุธ ทนยิ้ม (2012-10-13 07:49:32) [แสดงความคิดเห็น]
ทำอย่างไรการสะท้อนอยู่ที่คุณภาพ ไม่ไใช่กระดาษ ตั้งแต่มีการเลื่อนขั้นโดยทำผลงาน ๒๐ ปีที่ผ่านมา...คุณภาพถอยหลังหมด.....เราต้องเร่งรัด อย่ารอช้า เพราะคุณภาพการศึกษาของเรา.....เราอยู่ลำดับที่ ๘ ของอาเซียน แล้วนะ
โดย อุษณีษ์ จันทร์สุวรรณ (2012-10-21 20:15:26) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ได้นำเสนอนั้น ผมว่าเป็นแนวทางที่จะพัฒนาทั้งระบบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ประการหนึ่งเราต้องไม่ให้นำ้หนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป เราควรมองเป็นองค์รวม ให้ความสำคัญกับทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในเชิงวิชาการ บริหาร และความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ข้ออ้างของผู้บริหารปัจจุบัน คือ ผลโอเน็ต สถานศึกษาทั้งหลายจึงระดมติวหนังสือเน้นเนื้อหาเก็งข้อสอบ หรือไม่ก็จ้างติวเตอร์ภายนอกมาติวโรงเรียนจัดนักเรียนไปติว การสอนในชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นน้อย ครูอัดเนื้อหา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจึงถอยลง เพราะครูไม่ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่กลับหันเหไปอัดเนื้อหาเพื่อการติว เป็นอุตสาหกรรมการติว ภาวการณ์เช่นนี้จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาผล PISA ตกต่ำ ไม่ต้องไปวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรให้มาก เพียงแหลียวหลังมองลึกอย่างจริงจังจะพบปัญหาที่เป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้
โดย ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ (2016-12-12 01:38:40) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ได้นำเสนอนั้น ผมว่าเป็นแนวทางที่จะพัฒนาทั้งระบบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ประการหนึ่งเราต้องไม่ให้นำ้หนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป เราควรมองเป็นองค์รวม ให้ความสำคัญกับทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในเชิงวิชาการ บริหาร และความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ข้ออ้างของผู้บริหารปัจจุบัน คือ ผลโอเน็ต สถานศึกษาทั้งหลายจึงระดมติวหนังสือเน้นเนื้อหาเก็งข้อสอบ หรือไม่ก็จ้างติวเตอร์ภายนอกมาติวโรงเรียนจัดนักเรียนไปติว การสอนในชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นน้อย ครูอัดเนื้อหา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจึงถอยลง เพราะครูไม่ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่กลับหันเหไปอัดเนื้อหาเพื่อการติว เป็นอุตสาหกรรมการติว ภาวการณ์เช่นนี้จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาผล PISA ตกต่ำ ไม่ต้องไปวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรให้มาก เพียงแหลียวหลังมองลึกอย่างจริงจังจะพบปัญหาที่เป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้
โดย ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ (2016-12-12 01:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ได้นำเสนอนั้น ผมว่าเป็นแนวทางที่จะพัฒนาทั้งระบบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ประการหนึ่งเราต้องไม่ให้นำ้หนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป เราควรมองเป็นองค์รวม ให้ความสำคัญกับทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในเชิงวิชาการ บริหาร และความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ข้ออ้างของผู้บริหารปัจจุบัน คือ ผลโอเน็ต สถานศึกษาทั้งหลายจึงระดมติวหนังสือเน้นเนื้อหาเก็งข้อสอบ หรือไม่ก็จ้างติวเตอร์ภายนอกมาติวโรงเรียนจัดนักเรียนไปติว การสอนในชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นน้อย ครูอัดเนื้อหา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจึงถอยลง เพราะครูไม่ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่กลับหันเหไปอัดเนื้อหาเพื่อการติว เป็นอุตสาหกรรมการติว ภาวการณ์เช่นนี้จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาผล PISA ตกต่ำ ไม่ต้องไปวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรให้มาก เพียงแหลียวหลังมองลึกอย่างจริงจังจะพบปัญหาที่เป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้
โดย ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ (2016-12-12 01:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ได้นำเสนอนั้น ผมว่าเป็นแนวทางที่จะพัฒนาทั้งระบบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ประการหนึ่งเราต้องไม่ให้นำ้หนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป เราควรมองเป็นองค์รวม ให้ความสำคัญกับทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในเชิงวิชาการ บริหาร และความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ข้ออ้างของผู้บริหารปัจจุบัน คือ ผลโอเน็ต สถานศึกษาทั้งหลายจึงระดมติวหนังสือเน้นเนื้อหาเก็งข้อสอบ หรือไม่ก็จ้างติวเตอร์ภายนอกมาติวโรงเรียนจัดนักเรียนไปติว การสอนในชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นน้อย ครูอัดเนื้อหา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจึงถอยลง เพราะครูไม่ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่กลับหันเหไปอัดเนื้อหาเพื่อการติว เป็นอุตสาหกรรมการติว ภาวการณ์เช่นนี้จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาผล PISA ตกต่ำ ไม่ต้องไปวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรให้มาก เพียงแหลียวหลังมองลึกอย่างจริงจังจะพบปัญหาที่เป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้
โดย ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ (2016-12-12 01:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ได้นำเสนอนั้น ผมว่าเป็นแนวทางที่จะพัฒนาทั้งระบบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ประการหนึ่งเราต้องไม่ให้นำ้หนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป เราควรมองเป็นองค์รวม ให้ความสำคัญกับทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในเชิงวิชาการ บริหาร และความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ข้ออ้างของผู้บริหารปัจจุบัน คือ ผลโอเน็ต สถานศึกษาทั้งหลายจึงระดมติวหนังสือเน้นเนื้อหาเก็งข้อสอบ หรือไม่ก็จ้างติวเตอร์ภายนอกมาติวโรงเรียนจัดนักเรียนไปติว การสอนในชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นน้อย ครูอัดเนื้อหา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจึงถอยลง เพราะครูไม่ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่กลับหันเหไปอัดเนื้อหาเพื่อการติว เป็นอุตสาหกรรมการติว ภาวการณ์เช่นนี้จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาผล PISA ตกต่ำ ไม่ต้องไปวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรให้มาก เพียงแหลียวหลังมองลึกอย่างจริงจังจะพบปัญหาที่เป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้
โดย ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ (2016-12-12 01:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ได้นำเสนอนั้น ผมว่าเป็นแนวทางที่จะพัฒนาทั้งระบบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ประการหนึ่งเราต้องไม่ให้นำ้หนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป เราควรมองเป็นองค์รวม ให้ความสำคัญกับทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในเชิงวิชาการ บริหาร และความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ข้ออ้างของผู้บริหารปัจจุบัน คือ ผลโอเน็ต สถานศึกษาทั้งหลายจึงระดมติวหนังสือเน้นเนื้อหาเก็งข้อสอบ หรือไม่ก็จ้างติวเตอร์ภายนอกมาติวโรงเรียนจัดนักเรียนไปติว การสอนในชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นน้อย ครูอัดเนื้อหา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจึงถอยลง เพราะครูไม่ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่กลับหันเหไปอัดเนื้อหาเพื่อการติว เป็นอุตสาหกรรมการติว ภาวการณ์เช่นนี้จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาผล PISA ตกต่ำ ไม่ต้องไปวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรให้มาก เพียงแหลียวหลังมองลึกอย่างจริงจังจะพบปัญหาที่เป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้
โดย ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ (2016-12-12 01:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ได้นำเสนอนั้น ผมว่าเป็นแนวทางที่จะพัฒนาทั้งระบบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ประการหนึ่งเราต้องไม่ให้นำ้หนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป เราควรมองเป็นองค์รวม ให้ความสำคัญกับทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในเชิงวิชาการ บริหาร และความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ข้ออ้างของผู้บริหารปัจจุบัน คือ ผลโอเน็ต สถานศึกษาทั้งหลายจึงระดมติวหนังสือเน้นเนื้อหาเก็งข้อสอบ หรือไม่ก็จ้างติวเตอร์ภายนอกมาติวโรงเรียนจัดนักเรียนไปติว การสอนในชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นน้อย ครูอัดเนื้อหา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจึงถอยลง เพราะครูไม่ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่กลับหันเหไปอัดเนื้อหาเพื่อการติว เป็นอุตสาหกรรมการติว ภาวการณ์เช่นนี้จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาผล PISA ตกต่ำ ไม่ต้องไปวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรให้มาก เพียงแหลียวหลังมองลึกอย่างจริงจังจะพบปัญหาที่เป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้
โดย ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ (2016-12-12 01:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ได้นำเสนอนั้น ผมว่าเป็นแนวทางที่จะพัฒนาทั้งระบบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ประการหนึ่งเราต้องไม่ให้นำ้หนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป เราควรมองเป็นองค์รวม ให้ความสำคัญกับทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในเชิงวิชาการ บริหาร และความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ข้ออ้างของผู้บริหารปัจจุบัน คือ ผลโอเน็ต สถานศึกษาทั้งหลายจึงระดมติวหนังสือเน้นเนื้อหาเก็งข้อสอบ หรือไม่ก็จ้างติวเตอร์ภายนอกมาติวโรงเรียนจัดนักเรียนไปติว การสอนในชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นน้อย ครูอัดเนื้อหา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจึงถอยลง เพราะครูไม่ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่กลับหันเหไปอัดเนื้อหาเพื่อการติว เป็นอุตสาหกรรมการติว ภาวการณ์เช่นนี้จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาผล PISA ตกต่ำ ไม่ต้องไปวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรให้มาก เพียงแหลียวหลังมองลึกอย่างจริงจังจะพบปัญหาที่เป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้
โดย ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ (2016-12-12 01:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ได้นำเสนอนั้น ผมว่าเป็นแนวทางที่จะพัฒนาทั้งระบบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ประการหนึ่งเราต้องไม่ให้นำ้หนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป เราควรมองเป็นองค์รวม ให้ความสำคัญกับทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในเชิงวิชาการ บริหาร และความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ข้ออ้างของผู้บริหารปัจจุบัน คือ ผลโอเน็ต สถานศึกษาทั้งหลายจึงระดมติวหนังสือเน้นเนื้อหาเก็งข้อสอบ หรือไม่ก็จ้างติวเตอร์ภายนอกมาติวโรงเรียนจัดนักเรียนไปติว การสอนในชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นน้อย ครูอัดเนื้อหา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจึงถอยลง เพราะครูไม่ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่กลับหันเหไปอัดเนื้อหาเพื่อการติว เป็นอุตสาหกรรมการติว ภาวการณ์เช่นนี้จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาผล PISA ตกต่ำ ไม่ต้องไปวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรให้มาก เพียงแหลียวหลังมองลึกอย่างจริงจังจะพบปัญหาที่เป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้
โดย ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ (2016-12-12 01:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ได้นำเสนอนั้น ผมว่าเป็นแนวทางที่จะพัฒนาทั้งระบบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ประการหนึ่งเราต้องไม่ให้นำ้หนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป เราควรมองเป็นองค์รวม ให้ความสำคัญกับทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในเชิงวิชาการ บริหาร และความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ข้ออ้างของผู้บริหารปัจจุบัน คือ ผลโอเน็ต สถานศึกษาทั้งหลายจึงระดมติวหนังสือเน้นเนื้อหาเก็งข้อสอบ หรือไม่ก็จ้างติวเตอร์ภายนอกมาติวโรงเรียนจัดนักเรียนไปติว การสอนในชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นน้อย ครูอัดเนื้อหา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจึงถอยลง เพราะครูไม่ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่กลับหันเหไปอัดเนื้อหาเพื่อการติว เป็นอุตสาหกรรมการติว ภาวการณ์เช่นนี้จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาผล PISA ตกต่ำ ไม่ต้องไปวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรให้มาก เพียงแหลียวหลังมองลึกอย่างจริงจังจะพบปัญหาที่เป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้
โดย ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ (2016-12-12 01:39:47) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv