thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1849
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2012-05-01  
    ครูผู้ช่วยระดับประถมศึกษา : ส่งเสริมทักษะอ่านเขียน - Primary TAs : Literacy Support  
    แมรี บิลลิออส เป็นครูผู้ช่วยสอนที่ทำหน้าที่สนับสนุนโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เธอแสดงบทเรียนตัวอย่าง 3 บทเรียน จากโครงการ และอภิปรายถึงความต้องการ และข้อดีของการเสริมทักษะการอ่านเขียน แมรีทำงานร่วมกับแดน พิกการ์ด ครูประจำชั้นอย่างใกล้ชิด แมรีเตรียมพร้อม วางแผน และสอนบทเรียน 36 บท ตามโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียนสำหรับเวลา 12 สัปดาห์โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรได้แก่ การเขียนเพื่อจูงใจ การเล่าเรื่องตามจินตนาการ และการเขียนรายงานตามลำดับเวลา กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 คนจะได้รับการเสริมทักษะนอกห้องเรียนโดยมีแมรีเป็นผู้นำโดยใช้ความเข้าใจ จินตนาการ และทักษะ รายการตอนนี้แสดงให้เห็นการทำงานของแมรี การกระตุ้นนักเรียนให้พัฒนาทักษะการเขียน และการคิด รวมทั้งการทำงานโดยใช้ทรัพยากรจากโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียน นักเรียนอ่านบทความที่คัดลอกจากงานชิ้นล่าสุดของพวกเขา เรื่องเกี่ยวกับเทพนิยาย และตำนาน และคำแนะนำสำหรับคนแปลกหน้าที่จะมาโรงเรียน ในรายการมีการอภิปรายเกี่ยวกับ วิธีนำโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียนมาใช้ปฏิบัติ เวิร์กช็อปฝึกการเล่าเรื่องและการเขียนรายงาน บทเรียนเสริมทักษะนอกห้องเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
very good teacher.I like her.
โดย สุวนีย์ วงศ์ภาคำ (2012-05-28 20:21:59) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการฝึกทักษะการคิดให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่การใช้คำถาม กิจกรรมและสื่อต่างๆ คำพูดที่กระตุ้นให้นักเรียนได้กล้าคิดและกล้าพูดแสดงความคิดเห็น เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น กิจกรรม FLS เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ไม่เพียงแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาเท่านั้น เราสมารถนำไปใช้ได้กับนักเรียนในดับชั้นอื่นๆได้ ขอให้คุณครูมีความตั้งใจที่จะพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง
โดย สายชล ปิ่นชัยมูล (2012-05-30 21:42:43) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้ช่วยระดับประถมศึกษา : ส่งเสริมทักษะอ่านเขียน การเสริมทักษะด้านการเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ปัจจุบันจะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่ขาดทักษะในด้านการเขียนสื่อความ สื่อนี้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน วิธีการ เสริมทักษะได้เป็นอย่างดี โดยการกระตุ้นให้เด็กได้เกิดจินตนาการ ได้แสดงความคิดเห็น และเขียนบรรยาย หากเด็กไทยของเราได้รับการสนับสนุนเช่นดังที่สื่อนำเสนอ การเขียนสื่อความคงไม่ใช่เรื่องยาก และครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอนเสริมนักเรียนระดับต่างๆ ได้ โดยใช้สื่อที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน ครูก็จะได้เกิดการพัฒนาเรียนรู้ และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้ เป็นสื่อที่ให้ประโยชน์อย่างมากค่ะ หากได้นำไปทดลองทำที่โรงเรียน
โดย ปริญญาภรณ์ นุ่นงาม (2012-05-31 21:31:21) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอนเสริมนักเรียนระดับต่างๆ ได้ โดยใช้สื่อที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน ครูก็จะได้เกิดการพัฒนาเรียนรู้ และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้ เป็นสื่อที่ให้ประโยชน์อย่างมากค่ะ หากได้นำไปทดลองทำที่โรงเรียน
โดย ปาริชาติ เรือนวิน (2012-05-31 21:33:51) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการฝึกทักษะการคิดให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่การใช้คำถาม กิจกรรมและสื่อต่างๆ คำพูดที่กระตุ้นให้นักเรียนได้กล้าคิดและกล้าพูดแสดงความคิดเห็น เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น การกระตุ้นนักเรียนให้พัฒนาทักษะการเขียน และการคิด รวมทั้งการทำงานโดยใช้ทรัพยากรจากโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียน นักเรียนอ่านบทความที่คัดลอกจากงานชิ้นล่าสุดของพวกเขา เรื่องเกี่ยวกับเทพนิยาย และตำนาน และคำแนะนำสำหรับคนแปลกหน้าที่จะมาโรงเรียน ในรายการมีการอภิปรายเกี่ยวกับ วิธีนำโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียนมาใช้ปฏิบัติ นับว่ามีประโยชน์มาก
โดย วรรณภา ศิรินคร (2012-06-06 15:35:42) [แสดงความคิดเห็น]
For me, she is an active and hard working teacher. I really like her activity and ideas because it can make the students feel participated and interesting in learning in a classroom. Especially, she always gives her esprit to them and tried to to support them in any ways of participations such as talking to them, leading the games or activities etc. Finally, I would like to see all Thai primary teachers apply this one into the class or teaching, too.
โดย Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen (2012-06-06 23:33:05) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใส่งเสริมทักษะอ่านเขียน การเสริมทักษะด้านการเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ปัจจุบันจะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่ขาดทักษะในด้านการเขียนสื่อความในการเรียนการสอน
โดย รุ่งนภา จำอินทร์ (2012-07-01 00:19:16) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนในระดับประถมศึกษาท่ีตนเองทำการสอนอยู่ได้อย่าวมีประสิทธิภาม
โดย ธาริณี คลังสมบัติ (2012-07-21 21:14:02) [แสดงความคิดเห็น]
ดูรายการโทรทัศน์ครูแล้วทำให้เกิดความคิดใหม่ๆมากมายและได้นำความรู้ไปใช้สอนกับนักเรียนเป็นรายที่ดีมากค่ะ
โดย วิมลมาศ รุ่งเรือง (2012-07-24 10:50:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากๆค่ะจะนำบางส่วนไปใช้ที่สามารถใช้ได้กับนักเรียน ชอบของคุณครูที่สอนเน้นวำยำทวน นึกถึงอดีตที่บรรจุใหม่ๆ :tv18:
โดย บังอร พรรณบัตร (2012-08-07 16:28:33) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการฝึกทักษะการคิดให้แก่นักเรียน ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอนเสริมนักเรียนระดับต่างๆ ได้ โดยใช้สื่อที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน ครูก็จะได้เกิดการพัฒนาเรียนรู้ และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้ เป็นสื่อที่ให้ประโยชน์อย่างมาในรายการมีการอภิปรายเกี่ยวกับ วิธีนำโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียนมาใช้ปฏิบัติ นับว่ามีประโยชน์มากค่ะ หากได้นำไปทดลองทำที่โรงเรียน และในรายการมีการอภิปรายเกี่ยวกับ วิธีนำโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียนมาใช้ปฏิบัติ นับว่ามีประโยชน์มาก
โดย จันทร์ทิพย์ บัวเคน (2012-09-07 20:58:12) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะการสอน บวกความตั้งใจจริงของครูมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก
โดย สุดใจ สมสา (2012-09-07 22:06:56) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการฝึกทักษะการคิดให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่การใช้คำถาม กิจกรรมและสื่อต่างๆ คำพูดที่กระตุ้นให้นักเรียนได้กล้าคิดและกล้าพูดแสดงความคิดเห็น เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น กิจกรรม FLS เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ไม่เพียงแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาเท่านั้น เราสมารถนำไปใช้ได้กับนักเรียนในดับชั้นอื่นๆได้ ขอให้คุณครูมีความตั้งใจที่จะพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง กิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจดีมากขอชื่นชม :tv18: :tv18:
โดย อุไรวรรณ ชาญวิทยากร (2012-10-21 14:53:16) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv