thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 307
Rate :
 4
ความยาว : 14.26 นาที | Online : 2012-04-30  
    มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 3 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี  
    (ตอนต่อ) บุคคลที่พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วยการอ่าน เพราะอะไรเราจึงต้องอ่านหนังสือ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 1 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
จากโฆษณาของ การศึกษานอกโรงเรียน คนไทยอ่านหนังสือแปดบรรทัดต่อปี สู่การหาคำตอบ เราอ่านแปดบรรทัดจริงหรือ เพิ่มเติม

พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 1 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 4 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) ห้องสมุดเปรียบได้กับจักรวาลแห่งการอ่าน เรากำลังลืมเพื่อนแสนดีคนนี้ไปหรือเปล่า เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 2 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) หาคำตอบว่าเราไม่อ่านหนังสือ เราเอาเวลาชีวิตไปทำอะไร เรากำลังทำอะไรกันอยู่ เพิ่มเติม

พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 2 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
(ตอนต่อ) การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ เพิ่มเติม

 
 
การอ่านสำคัญกับชีวิต เห็นด้วยกับคำพูดของพระอาจารย์ที่ว่า การอ่านจากหนังสือจะทำให้ได้อรรถรถ มากกว่า ชอบแนวคิดของคุณสมคิด ลวางกูล ความจนไม่ใช่อุปสรรคของการแสวงหาความรู้ อยากให้นักเรียนสมัยนี้มีความคิดอย่างนี้มากๆ โดยเฉพาะเด็กตามชนบทพบเห็นบ่อยมากที่มีโอกาสเรียนแล้ว มีโอกาสอ่านแล้วไม่ทำ เสียดายโอกาส เพราะประโยชน์จากการอ่าน จากตัวอย่างหลายๆท่านสามารถเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นได้ อยากให้คนที่ประสบความสำเร็จจากการอ่านมาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ เพื่อเขาจะได้มีแรงจูงใจเห็นความสำคัญของการอ่านและสนใจการอ่านมากขึ้น
โดย ลัดดา ธนะภูมิชัย (2012-07-07 10:33:21) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้รู้ก็ได้รู้และเป็นการฝึกทักษะในการอ่าน อ่านคล่อง อ่านเร็ว อ่านจับใจความและสามารถสรุปเรื่องที่เราอ่านได้ว่าเป็นอย่างไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะในปัจจุบันนี้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงจนเกิดปัญหาที่ว่าเด็กไทยไม่รักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆๆตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นการพัฒนาในตัวเด็กและเป็นการปลูกจิตสำนึกเข้าไปในตัวเด็กด้วย
โดย อัญชุลี เพื่อนงาม (2012-07-08 12:12:04) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้รู้ก็ได้รู้และเป็นการฝึกทักษะในการอ่าน อ่านคล่อง อ่านเร็ว อ่านจับใจความและสามารถสรุปเรื่องที่เราอ่านได้ว่าเป็นอย่างไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะในปัจจุบันนี้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงจนเกิดปัญหาที่ว่าเด็กไทยไม่รักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆๆตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นการพัฒนาในตัวเด็กและเป็นการปลูกจิตสำนึกเข้าไปในตัวเด็กด้วย
โดย อัญชุลี เพื่อนงาม (2012-07-08 12:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้รู้ก็ได้รู้และเป็นการฝึกทักษะในการอ่าน อ่านคล่อง อ่านเร็ว อ่านจับใจความและสามารถสรุปเรื่องที่เราอ่านได้ว่าเป็นอย่างไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะในปัจจุบันนี้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงจนเกิดปัญหาที่ว่าเด็กไทยไม่รักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆๆตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นการพัฒนาในตัวเด็กและเป็นการปลูกจิตสำนึกเข้าไปในตัวเด็กด้วย
โดย อัญชุลี เพื่อนงาม (2012-07-08 12:13:13) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้รู้ก็ได้รู้และเป็นการฝึกทักษะในการอ่าน อ่านคล่อง อ่านเร็ว อ่านจับใจความและสามารถสรุปเรื่องที่เราอ่านได้ว่าเป็นอย่างไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะในปัจจุบันนี้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงจนเกิดปัญหาที่ว่าเด็กไทยไม่รักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆๆตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นการพัฒนาในตัวเด็กและเป็นการปลูกจิตสำนึกเข้าไปในตัวเด็กด้วย
โดย อัญชุลี เพื่อนงาม (2012-07-08 12:13:19) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้รู้ก็ได้รู้และเป็นการฝึกทักษะในการอ่าน อ่านคล่อง อ่านเร็ว อ่านจับใจความและสามารถสรุปเรื่องที่เราอ่านได้ว่าเป็นอย่างไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะในปัจจุบันนี้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงจนเกิดปัญหาที่ว่าเด็กไทยไม่รักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆๆตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นการพัฒนาในตัวเด็กและเป็นการปลูกจิตสำนึกเข้าไปในตัวเด็กด้วย
โดย อัญชุลี เพื่อนงาม (2012-07-08 12:13:19) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้รู้ก็ได้รู้และเป็นการฝึกทักษะในการอ่าน อ่านคล่อง อ่านเร็ว อ่านจับใจความและสามารถสรุปเรื่องที่เราอ่านได้ว่าเป็นอย่างไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะในปัจจุบันนี้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงจนเกิดปัญหาที่ว่าเด็กไทยไม่รักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆๆตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นการพัฒนาในตัวเด็กและเป็นการปลูกจิตสำนึกเข้าไปในตัวเด็กด้วย
โดย อัญชุลี เพื่อนงาม (2012-07-08 12:13:20) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้รู้ก็ได้รู้และเป็นการฝึกทักษะในการอ่าน อ่านคล่อง อ่านเร็ว อ่านจับใจความและสามารถสรุปเรื่องที่เราอ่านได้ว่าเป็นอย่างไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะในปัจจุบันนี้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงจนเกิดปัญหาที่ว่าเด็กไทยไม่รักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆๆตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นการพัฒนาในตัวเด็กและเป็นการปลูกจิตสำนึกเข้าไปในตัวเด็กด้วย
โดย อัญชุลี เพื่อนงาม (2012-07-08 12:13:30) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้รู้ก็ได้รู้และเป็นการฝึกทักษะในการอ่าน อ่านคล่อง อ่านเร็ว อ่านจับใจความและสามารถสรุปเรื่องที่เราอ่านได้ว่าเป็นอย่างไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะในปัจจุบันนี้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงจนเกิดปัญหาที่ว่าเด็กไทยไม่รักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆๆตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นการพัฒนาในตัวเด็กและเป็นการปลูกจิตสำนึกเข้าไปในตัวเด็กด้วย
โดย อัญชุลี เพื่อนงาม (2012-07-08 12:13:31) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้รู้ก็ได้รู้และเป็นการฝึกทักษะในการอ่าน อ่านคล่อง อ่านเร็ว อ่านจับใจความและสามารถสรุปเรื่องที่เราอ่านได้ว่าเป็นอย่างไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะในปัจจุบันนี้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงจนเกิดปัญหาที่ว่าเด็กไทยไม่รักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆๆตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นการพัฒนาในตัวเด็กและเป็นการปลูกจิตสำนึกเข้าไปในตัวเด็กด้วย
โดย อัญชุลี เพื่อนงาม (2012-07-08 12:13:36) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้รู้ก็ได้รู้และเป็นการฝึกทักษะในการอ่าน อ่านคล่อง อ่านเร็ว อ่านจับใจความและสามารถสรุปเรื่องที่เราอ่านได้ว่าเป็นอย่างไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะในปัจจุบันนี้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงจนเกิดปัญหาที่ว่าเด็กไทยไม่รักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆๆตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นการพัฒนาในตัวเด็กและเป็นการปลูกจิตสำนึกเข้าไปในตัวเด็กด้วย
โดย อัญชุลี เพื่อนงาม (2012-07-08 12:13:37) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้รู้ก็ได้รู้และเป็นการฝึกทักษะในการอ่าน อ่านคล่อง อ่านเร็ว อ่านจับใจความและสามารถสรุปเรื่องที่เราอ่านได้ว่าเป็นอย่างไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะในปัจจุบันนี้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงจนเกิดปัญหาที่ว่าเด็กไทยไม่รักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆๆตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นการพัฒนาในตัวเด็กและเป็นการปลูกจิตสำนึกเข้าไปในตัวเด็กด้วย
โดย อัญชุลี เพื่อนงาม (2012-07-08 12:13:38) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นจากเรื่องที่ไม่ได้รู้ก็ได้รู้และเป็นการฝึกทักษะในการอ่าน อ่านคล่อง อ่านเร็ว อ่านจับใจความและสามารถสรุปเรื่องที่เราอ่านได้ว่าเป็นอย่างไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะในปัจจุบันนี้เด็กอ่านหนังสือน้อยลงจนเกิดปัญหาที่ว่าเด็กไทยไม่รักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆๆตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นการพัฒนาในตัวเด็กและเป็นการปลูกจิตสำนึกเข้าไปในตัวเด็กด้วย
โดย อัญชุลี เพื่อนงาม (2012-07-08 12:13:39) [แสดงความคิดเห็น]
บุคคลตัวอย่างในรายการนี้ทุกท่าน เป็นบุคคลที่น่ายกย่องมาก เป็นแบบอย่างสำหรับนักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี เพราะทุกท่านเกิดมาในครอบครัวยากจน ลำบาก แต่ได้ดีมาได้ก็เพราะการอ่าน เปรียบหนังสือนั้นเป็นครูของเรา ดิฉันเห็นด้วยกับที่ว่าหนังสือนั้นเราไม่ควรคิดเป็นราคา แต่เราควรคิดถึงสิ่งที่เราได้จากการอ่านหนังสือเล่มนั้นมากกว่า ถ้าเราไม่มีเงินซื้อหนังสือจริง ๆ เราก็สามารถไปหาแหล่งที่มีหนังสือให้อ่านได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดต่าง ๆ ร้านหนังสือทั่วไป
โดย ประพิศ พรมศิลา (2012-07-09 19:08:28) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับความสำคัญของหนังสือ เป็นแหล่งความรู้ในทุกเรื่องบนโลกและในจักรวาลและพิภพ หากรู้จักเลือกอ่านตามความต้องการและความสนใจ โดยเฉพาะในปัจจุบันมีหนังสือต่าง ๆ ที่มีคุณค่า ข้อคิด ข้อเสนอแนะการดำเนินชีวิตในทางดลกทางธรรม การทำมาหากิน ความสำเร็จต่าง ๆ มากมาย การปลูกฝังให้เด็กได้อ่านและค้นคว้าจากหนังสือด้วยตนเอง ยังจะเป็นการเรียนรู้ที่ฝังแน่น สัมผัสได้ดีกว่า รอครูบอกหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก ๆ อ่านหนังสือกันเถิดค่ะ
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2012-10-27 11:12:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv