thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1765
Rate :
 3
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2012-04-30  
    เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  
    ด้วยตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องเพศ ควรเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุ ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้อง ทำให้คุณครูอนุธิดา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ สนใจโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ นำเสนอผู้บริหารส่งตัวแทนทีมคุณครูเข้าอบรม ขยายผลต่อยอดให้คุณครูทุกคนเห็นความสำคัญในจุดนี้ร่วมกัน ทำให้สามารถสอนวิชาเพศศึกษาได้ในทุกระดับ โดยระดับอนุบาลได้นำการใช้เพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง รร.นนทรีวิทยา
ชมแนวร่วมใหม่ ของครูที่สอนวิชาเพศศึกษารอบด้าน หลังจากได้รับการอบรม ส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องนี้ได้มาก และรอบด้านยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เพิ่มเติม

 
 
เป็นวีดีโอที่ดีมาก สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงของนักเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับสังคมที่นักเรียนอยู่ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ครูที่ทำการสอนอยู่ในสาระการเรียนรู้นี้ไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี ขอบคุณนะคะที่ช่วยชี้แนวทางให้ และจะพยายามนำไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนักเรียนจะได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างถูกต้องและถูกทาง :tv15:
โดย สุภาภรณ์ ปะรุมรัมย์ (2012-05-17 13:53:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นการเตรียมค วามพร้อมในนักเรียนที่ดี เนื่องจากการสอนนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา เป็นการสอนที่ต่อเนื่องตลอดทำให้การเรียนรู้ต่อเนื่อง นักเรียนเพิ่มพูนความรู้มาตลอด เป็นการสั่งสมประสบการณ์ของนักเรียนที่ทำให้มองเห็นถึงวิวัฒนาการทางเพศศึกษาที่นักเรียนมองเห๋นถึงโทษ ประโยชน์ แนวทางในการแก้ไข มองเห็นถึงแนวทางในการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียนเมื่อนักเรียนประสบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-05-22 22:52:13) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้เรื่องเพศในปัจุบันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนต้องเรียนรู้ไม่เป็นเรื่องที่น่าอายอีกต่อไปครูผู้สอนนั้นสามารถนำกิจกรรมการสอนในวีดีโอนี้เป็นแนวทางในการสอนหรือบรูณาการสอนวิชาต่างๆได้เรื่องเพศศึกษาก็เป็นส่วนหนึงของวิชาสุขศึกษาซึ่งเป็นการเรียนรู้การเจริญเติบโตของนักเรียนเรื่องวัยฯลฯในวิชานี้อย่างไรก็ดีครูก็สามารถจัดกิจกรรมในแนวทางอื่นๆได้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงชั้นหรือครูเชิญวิทยากรภายนอกมาจัดกิจกรรมการสอนเรื่องเพศศึกษาได้จะทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น
โดย ไพรัชช์ ถิรภัทรพันธ์ (2012-05-27 14:34:56) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้มีการรับชมวีดีทัศน์มีมากเลยเพราะในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาควรจัดให้มีการเรียนตั้งแต่การเรียนใช้นอนุบาลเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับในเรื่องคุณครูผู้สสอนมรีการจัดระบบที่ดีมากเพราะในเรื่องเป็นการเรียนจากประสบการณ์แห้งความเป็นจริงการเรียนการสอนในราบวิชาเพศศึกษาจึงไม่ไช่วิธีการทางพัฒนาการและไม่ไช่เรื่องของความน่าอายอีกต่อไปสามารถจัดการเรียนให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพในแต่ละช่วงชั้นต่อไป
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-28 18:26:30) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จ.ชัยภูมิ ในการพัฒนาทักษะชีวิต แก่นักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จากจุดเริ่มต้นของครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์ ที่ต้องการหาทางออกที่ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาด้านเพศศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งครูได้พบปัญหาที่หลากหลายที่นักเรียนนำมาปรึกษา โดยเข้าร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ซึ่งสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างยั่งยืน และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน และครูทั้งโรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนแบบรอบด้านในโรงเรียนขึ้น การชี้แจงกับเครือข่ายของโรงเรียน
โดย ประคอง ปานเจริญ (2012-10-01 23:41:02) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จ.ชัยภูมิ ในการพัฒนาทักษะชีวิต แ่ก่นักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จากจุดเริ่มต้นของครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์ ที่ต้องการหาทางออกที่ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาด้านเพศศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งครูได้พบปัญหาที่หลากหลายที่นักเรียนนำมาปรึกษา โดยเข้าร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ซึ่งสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างยั่งยืน และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน และครูทั้งโรงเรียน
โดย สมชาติ เชื้อสาย (2012-10-02 22:57:56) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จ.ชัยภูมิ ในการพัฒนาทักษะชีวิต แก่นักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จากจุดเริ่มต้นของครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์ ที่ต้องการหาทางออกที่ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาด้านเพศศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งครูได้พบปัญหาที่หลากหลายที่นักเรียนนำมาปรึกษา โดยเข้าร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ซึ่งสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างยั่งยืน และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน และครูทั้งโรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนแบบรอบด้านในโรงเรียนขึ้น
โดย ปราโมทย์ สว้สดี (2012-10-02 23:40:24) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จ.ชัยภูมิ ในการพัฒนาทักษะชีวิต แก่นักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จากจุดเริ่มต้นของครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์ ที่ต้องการหาทางออกที่ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาด้านเพศศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งครูได้พบปัญหาที่หลากหลายที่นักเรียนนำมาปรึกษา โดยเข้าร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ซึ่งสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างยั่งยืน และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน และครูทั้งโรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนแบบรอบด้านในโรงเรียนขึ้น การชี้แจงกับเครือข่ายของโรงเรียน
โดย นิยม บุญเต่าน้อย (2012-10-03 20:46:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี เพราะได้จัดการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการสั่งสมประสบการณ์ของนักเรียนที่ทำให้มองเห็นถึงวิวัฒนาการทางเพศศึกษาที่นักเรียนมองเห๋นถึงโทษ ประโยชน์ แนวทางในการแก้ไข มองเห็นถึงแนวทางในการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียนเมื่อนักเรียนประสบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
โดย ซารีพะห์ อาแวนิ (2012-12-01 11:33:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆๆเพราะสามารถให้เด็กนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย พาดีละ ยะมา (2012-12-02 16:04:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีโดยการนำเข้าสู๋บทเรียนโดยการใช้เพลง ตา หู จมูก สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงของนักเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับสังคมที่นักเรียนอยู่
โดย มูรนี อาบู (2012-12-02 16:18:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนทีดีมาก เพราะทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนทุกคน จึงได้ทำการสอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล โดยครูจะสอนในเรื่องของเศนักเรียนสามารถแยกแยะเพศของตัวเองได้ โดยการให้เด็กระบายสีของรูปภาพตัวเอง เช่นถ้าเด็กผู้ชายก็ระบายสีรูปภาพของผู้ชาย ถ้าเด็กผู้หญิงก็ระบายรูปภาพของผู้หญิง และเด็กได้ฝึกการร้องเพลงเกี่ยวกับ ตา หู จูมก และได้ฝึกการตัดกระดาษเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือได้ และเด็กกล้าแสดงออกและฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ภาพทีตนเองได้ และทำให้รู้จักป้องกันตัวเองและสามารถนำไปใช่ในชีวิตประวันได้
โดย ฮาปือเสาะ เซ็งแมดี (2012-12-03 12:38:31) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นก็ต้องพูดถึง "โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ " เพราะเป็นโครงการที่ดีและสามารถทำให้ครูโรงเรียนได้นำเทคนิคต่างๆที่ครูได้เข้าอบรมมาประประยุกต์ใช้ในการสอน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยมีเทคนิคที่หลากหลายในการสอน มีการใช้เสียงเพลง การเล่าเรื่องเข้ามาประกอบการสอน การให้ดูรูปภาพแล้วช่วยกันคิดวิเคราะห์ ยิ่งทำให้เด็กเกิดความสนใจมากขึ้น ซึ่งโครงการที่เสนอก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน และครูทั้งโรงเรียน ซึ่งเป็นผลที่ดียิ่งขึ้นต่อครูที่จะดำเนินโครงการนี้ต่อไป ซึ่งอนาคตเราสามารถนำไปใช้หรือนำมาเป็นแบบอย่างในการสอนของเราได้และเป็นผลดีให้กับนักเรียนด้วย เพราะจะได้เข้าใจในเรื่องเพศศึกษามากขึ้น และที่สำคัญทำให้รู้จักป้องกันตัวเองและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประวันได้
โดย ฮานีซะห์ วาปอ (2012-12-04 20:20:00) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จาการที่ได้มีการรับชมวีดีโอเรื่องเพศศึกษา มีความหลากเลยเในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
ทางโรงเรียนควรจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งเเต่นุบาลขึ้นไป เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียน
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ เเละในการพัฒนาทักษะชีวิต เช่น การอยู่ในสังดน การใช้ชีวิตประจำวัน
เป็นการสอนไห้เด็กได้รู้จักการใช้ชีวิตการดูเเลตัวเอง เพราะว่าสิงเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญในอนาคตที่นำไป
สูสังดนต่อไป
:tv15:
โดย มัรวัณร์ สามอ (2012-12-05 13:23:19) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษาการียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ทีสามารถศึกษาหรือค้นคว้าโดยการศึกษาหลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศึกษาโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออาจจะศึกษาโดยตัวเองเพราะเรื่องเพศศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทีเราควรศึกษาเพื่อเรียนรู้อย่างลึกซึ่งและถูกต้องเพราะถ้าหากได้เรียนรู้เพศศึกษาทางที่ผิดอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้ฉะนั้นแล้วเราควรศึกษาเพศศึกษาในทางที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชีวิตของเราเองเพราะความต้องการของเพศศึกษาของคนเรามีความแตกต่างกันบางอาจต้องการมากบางคนอาจไม่ต้องการเพราะความต้องการมีไม่เท่ากันเราสามารถหาวิธีหลีกเลียงความต้องการทางเพศได้การศึดษาเกี่ยวกับเพศไม่เป็นสิ่งที่ต้องอายอีกต่อไปเพราะถ้าหากไม่ศึกษาเราอาจเป็นเยื่อของคนอื่นๆได้โดยที่เราไม่รู้เท่าทันคนอื่นฉะนั้นแล้วเราควรมีความรู้พื้นฐานเกียวกับเพศศึกษาเพื่อเป็นความติดตัวอยู่กับเราตลอดไปและสามารถนำมาใช้ได้เพราะเราเคยศึกษามาก่อนแล้วเพราะสังคนปัจจุบันขาดความรู้เกี่ยวกับเพศึกษาจึงส่งผลกระทบสังคมปัจจุบันฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเป็นอย่างมากและเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียนนักศึกษาและปัญหาโรคเอด
โดย อัซฮาร์ กือจิ (2012-12-05 22:16:23) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีดีโอเรื่องเพศศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการสอนที่ดีมากๆโดยการเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลง จ้า สวัสดีจ้ะ แล้วให้นักเรียนร้องตามจากนั้นให้เด็กๆดูรูปภาพว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างชายและหญิง อีกอย่างมีกิจกรรมโดยการให้นักเรียนใส่สีรูปภาพของชายและหญิง ด้วยตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องเพศ ควรเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้อง สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงของนักเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับสังคมที่นักเรียนอยู่ การเรียนรู้เรื่องเพศในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และเป็นสิ่งที่ไม่น่าอาย การสอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นการเตรียมความพร้อมในนักเรียนที่ดี เนื่องจากการสอนนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา เป็นการสอนที่ต่อเนื่องทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มพูนความรู้มา เป็นการสั่งสมประสบการณ์ของนักเรียนที่ทำให้มองเห็นถึงวิวัฒนาการทางเพศศึกษาที่นักเรียนมองเห็นถึงโทษ ประโยชน์ แนวทางในการแก้ไข มองเห็นถึงแนวทางในการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียน เมื่อนักเรียนประสบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทีเราควรศึกษาเพื่อเรียนรู้อย่างลึกซึ่งและถูกต้องเพราะถ้าหากได้เรียนรู้เพศศึกษาทางที่ผิดอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้ฉะนั้นแล้วเราควรศึกษาเพศศึกษาในทางที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชีวิตของเราเองเพราะความต้องการของเพศศึกษาของคนเรามีความแตกต่างกันบางอาจต้องการมากบางคนอาจไม่ต้องการเพราะความต้องการมีไม่เท่ากันเราสามารถหาวิธีหลีกเลียงความต้องการทางเพศได้การศึดษาเกี่ยวกับเพศไม่เป็นสิ่งที่ต้องอายอีกต่อไปเพราะถ้าหากไม่ศึกษาเราอาจเป็นเยื่อของคนอื่นๆได้โดยที่เราไม่รู้เท่าทันคนอื่นฉะนั้นแล้วเราควรมีความรู้พื้นฐานเกียวกับเพศศึกษาเพื่อเป็นความติดตัวอยู่กับเราตลอดไปและสามารถนำมาใช้ได้เพราะเราเคยศึกษามาก่อนแล้วเพราะสังคนปัจจุบันขาดความรู้เกี่ยวกับเพศึกษาจึงส่งผลกระทบสังคมปัจจุบันฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเป็นอย่างมาก และเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียนนักศึกษาและปัญหาโรคเอดส์
โดย มาซีเตาะ หะโมะ (2012-12-06 16:36:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีดีโอเรื่องเพศศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการสอนที่ดีมากๆโดยการเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลง จ้า สวัสดีจ้ะ แล้วให้นักเรียนร้องตามจากนั้นให้เด็กๆดูรูปภาพว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างชายและหญิง อีกอย่างมีกิจกรรมโดยการให้นักเรียนใส่สีรูปภาพของชายและหญิง ด้วยตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องเพศ ควรเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้อง สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงของนักเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับสังคมที่นักเรียนอยู่ การเรียนรู้เรื่องเพศในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และเป็นสิ่งที่ไม่น่าอาย การสอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นการเตรียมความพร้อมในนักเรียนที่ดี เนื่องจากการสอนนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา เป็นการสอนที่ต่อเนื่องทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มพูนความรู้มา เป็นการสั่งสมประสบการณ์ของนักเรียนที่ทำให้มองเห็นถึงวิวัฒนาการทางเพศศึกษาที่นักเรียนมองเห็นถึงโทษ ประโยชน์ แนวทางในการแก้ไข มองเห็นถึงแนวทางในการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียน เมื่อนักเรียนประสบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทีเราควรศึกษาเพื่อเรียนรู้อย่างลึกซึ่งและถูกต้องเพราะถ้าหากได้เรียนรู้เพศศึกษาทางที่ผิดอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้ฉะนั้นแล้วเราควรศึกษาเพศศึกษาในทางที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชีวิตของเราเองเพราะความต้องการของเพศศึกษาของคนเรามีความแตกต่างกันบางอาจต้องการมากบางคนอาจไม่ต้องการเพราะความต้องการมีไม่เท่ากันเราสามารถหาวิธีหลีกเลียงความต้องการทางเพศได้การศึดษาเกี่ยวกับเพศไม่เป็นสิ่งที่ต้องอายอีกต่อไปเพราะถ้าหากไม่ศึกษาเราอาจเป็นเยื่อของคนอื่นๆได้โดยที่เราไม่รู้เท่าทันคนอื่นฉะนั้นแล้วเราควรมีความรู้พื้นฐานเกียวกับเพศศึกษาเพื่อเป็นความติดตัวอยู่กับเราตลอดไปและสามารถนำมาใช้ได้เพราะเราเคยศึกษามาก่อนแล้วเพราะสังคนปัจจุบันขาดความรู้เกี่ยวกับเพศึกษาจึงส่งผลกระทบสังคมปัจจุบันฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเป็นอย่างมาก และเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียนนักศึกษาและปัญหาโรคเอดส์
โดย มาซีเตาะ หะโมะ (2012-12-06 16:37:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีดีโอเรื่องเพศศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการสอนที่ดีมากๆโดยการเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลง จ้า สวัสดีจ้ะ แล้วให้นักเรียนร้องตามจากนั้นให้เด็กๆดูรูปภาพว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างชายและหญิง อีกอย่างมีกิจกรรมโดยการให้นักเรียนใส่สีรูปภาพของชายและหญิง ด้วยตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องเพศ ควรเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้อง สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงของนักเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับสังคมที่นักเรียนอยู่ การเรียนรู้เรื่องเพศในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และเป็นสิ่งที่ไม่น่าอาย การสอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นการเตรียมความพร้อมในนักเรียนที่ดี เนื่องจากการสอนนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา เป็นการสอนที่ต่อเนื่องทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มพูนความรู้มา เป็นการสั่งสมประสบการณ์ของนักเรียนที่ทำให้มองเห็นถึงวิวัฒนาการทางเพศศึกษาที่นักเรียนมองเห็นถึงโทษ ประโยชน์ แนวทางในการแก้ไข มองเห็นถึงแนวทางในการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียน เมื่อนักเรียนประสบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทีเราควรศึกษาเพื่อเรียนรู้อย่างลึกซึ่งและถูกต้องเพราะถ้าหากได้เรียนรู้เพศศึกษาทางที่ผิดอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้ฉะนั้นแล้วเราควรศึกษาเพศศึกษาในทางที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชีวิตของเราเองเพราะความต้องการของเพศศึกษาของคนเรามีความแตกต่างกันบางอาจต้องการมากบางคนอาจไม่ต้องการเพราะความต้องการมีไม่เท่ากันเราสามารถหาวิธีหลีกเลียงความต้องการทางเพศได้การศึดษาเกี่ยวกับเพศไม่เป็นสิ่งที่ต้องอายอีกต่อไปเพราะถ้าหากไม่ศึกษาเราอาจเป็นเยื่อของคนอื่นๆได้โดยที่เราไม่รู้เท่าทันคนอื่นฉะนั้นแล้วเราควรมีความรู้พื้นฐานเกียวกับเพศศึกษาเพื่อเป็นความติดตัวอยู่กับเราตลอดไปและสามารถนำมาใช้ได้เพราะเราเคยศึกษามาก่อนแล้วเพราะสังคนปัจจุบันขาดความรู้เกี่ยวกับเพศึกษาจึงส่งผลกระทบสังคมปัจจุบันฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเป็นอย่างมาก และเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียนนักศึกษาและปัญหาโรคเอดส์
โดย มาซีเตาะ หะโมะ (2012-12-06 16:37:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีดีโอเรื่องเพศศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการสอนที่ดีมากๆโดยการเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลง จ้า สวัสดีจ้ะ แล้วให้นักเรียนร้องตามจากนั้นให้เด็กๆดูรูปภาพว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างชายและหญิง อีกอย่างมีกิจกรรมโดยการให้นักเรียนใส่สีรูปภาพของชายและหญิง ด้วยตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องเพศ ควรเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้อง สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงของนักเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับสังคมที่นักเรียนอยู่ การเรียนรู้เรื่องเพศในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และเป็นสิ่งที่ไม่น่าอาย การสอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นการเตรียมความพร้อมในนักเรียนที่ดี เนื่องจากการสอนนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา เป็นการสอนที่ต่อเนื่องทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มพูนความรู้มา เป็นการสั่งสมประสบการณ์ของนักเรียนที่ทำให้มองเห็นถึงวิวัฒนาการทางเพศศึกษาที่นักเรียนมองเห็นถึงโทษ ประโยชน์ แนวทางในการแก้ไข มองเห็นถึงแนวทางในการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียน เมื่อนักเรียนประสบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทีเราควรศึกษาเพื่อเรียนรู้อย่างลึกซึ่งและถูกต้องเพราะถ้าหากได้เรียนรู้เพศศึกษาทางที่ผิดอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้ฉะนั้นแล้วเราควรศึกษาเพศศึกษาในทางที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชีวิตของเราเองเพราะความต้องการของเพศศึกษาของคนเรามีความแตกต่างกันบางอาจต้องการมากบางคนอาจไม่ต้องการเพราะความต้องการมีไม่เท่ากันเราสามารถหาวิธีหลีกเลียงความต้องการทางเพศได้การศึดษาเกี่ยวกับเพศไม่เป็นสิ่งที่ต้องอายอีกต่อไปเพราะถ้าหากไม่ศึกษาเราอาจเป็นเยื่อของคนอื่นๆได้โดยที่เราไม่รู้เท่าทันคนอื่นฉะนั้นแล้วเราควรมีความรู้พื้นฐานเกียวกับเพศศึกษาเพื่อเป็นความติดตัวอยู่กับเราตลอดไปและสามารถนำมาใช้ได้เพราะเราเคยศึกษามาก่อนแล้วเพราะสังคนปัจจุบันขาดความรู้เกี่ยวกับเพศึกษาจึงส่งผลกระทบสังคมปัจจุบันฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเป็นอย่างมาก และเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียนนักศึกษาและปัญหาโรคเอดส์
โดย มาซีเตาะ หะโมะ (2012-12-06 16:37:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีดีโอเรื่องเพศศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการสอนที่ดีมากๆโดยการเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลง จ้า สวัสดีจ้ะ แล้วให้นักเรียนร้องตามจากนั้นให้เด็กๆดูรูปภาพว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างชายและหญิง อีกอย่างมีกิจกรรมโดยการให้นักเรียนใส่สีรูปภาพของชายและหญิง ด้วยตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องเพศ ควรเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้อง สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงของนักเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับสังคมที่นักเรียนอยู่ การเรียนรู้เรื่องเพศในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และเป็นสิ่งที่ไม่น่าอาย การสอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นการเตรียมความพร้อมในนักเรียนที่ดี เนื่องจากการสอนนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา เป็นการสอนที่ต่อเนื่องทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มพูนความรู้มา เป็นการสั่งสมประสบการณ์ของนักเรียนที่ทำให้มองเห็นถึงวิวัฒนาการทางเพศศึกษาที่นักเรียนมองเห็นถึงโทษ ประโยชน์ แนวทางในการแก้ไข มองเห็นถึงแนวทางในการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียน เมื่อนักเรียนประสบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทีเราควรศึกษาเพื่อเรียนรู้อย่างลึกซึ่งและถูกต้องเพราะถ้าหากได้เรียนรู้เพศศึกษาทางที่ผิดอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้ฉะนั้นแล้วเราควรศึกษาเพศศึกษาในทางที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชีวิตของเราเองเพราะความต้องการของเพศศึกษาของคนเรามีความแตกต่างกันบางอาจต้องการมากบางคนอาจไม่ต้องการเพราะความต้องการมีไม่เท่ากันเราสามารถหาวิธีหลีกเลียงความต้องการทางเพศได้การศึดษาเกี่ยวกับเพศไม่เป็นสิ่งที่ต้องอายอีกต่อไปเพราะถ้าหากไม่ศึกษาเราอาจเป็นเยื่อของคนอื่นๆได้โดยที่เราไม่รู้เท่าทันคนอื่นฉะนั้นแล้วเราควรมีความรู้พื้นฐานเกียวกับเพศศึกษาเพื่อเป็นความติดตัวอยู่กับเราตลอดไปและสามารถนำมาใช้ได้เพราะเราเคยศึกษามาก่อนแล้วเพราะสังคนปัจจุบันขาดความรู้เกี่ยวกับเพศึกษาจึงส่งผลกระทบสังคมปัจจุบันฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเป็นอย่างมาก และเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียนนักศึกษาและปัญหาโรคเอดส์
โดย สุกรี มูเล็ง (2012-12-06 17:44:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีดีโอเรืองเพศศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นวีดีโอที่ดีมาก สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงของนักเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับสังคมที่นักเรียนอยู่ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ครูที่ทำการสอนอยู่ในสาระการเรียนรู้นี้ไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี ขอบคุณนะครับที่ช่วยชี้แนวทางให้ และจะพยายามนำไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนักเรียนจะได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างถูกต้องเกียวกับการใช้ท่าทางประกอบ กับเนื้อเพลงและมีความหลากในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
ทางโรงเรียนควรจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งเเต่นุบาลขึ้นไป เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียน
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ เเละในการพัฒนาทักษะชีวิต เช่น การอยู่ในสังดน การใช้ชีวิตประจำวัน
เป็นการสอนไห้เด็กได้รู้จักการใช้ชีวิตการดูเเลตัวเอง เพราะว่าสิงเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญในอนาคตที่นำไป
สูสังดนต่อไป
โดย มะบาฮารี เจ๊ะเตะ (2012-12-06 19:16:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีดีโอเรืองเพศศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นวีดีโอที่ดีมาก สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงของนักเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับสังคมที่นักเรียนอยู่ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ครูที่ทำการสอนอยู่ในสาระการเรียนรู้นี้ไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี ขอบคุณนะครับที่ช่วยชี้แนวทางให้ และจะพยายามนำไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนักเรียนจะได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างถูกต้องเกียวกับการใช้ท่าทางประกอบ กับเนื้อเพลงและมีความหลากในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
ทางโรงเรียนควรจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งเเต่นุบาลขึ้นไป เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียน
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ เเละในการพัฒนาทักษะชีวิต เช่น การอยู่ในสังดน การใช้ชีวิตประจำวัน
เป็นการสอนไห้เด็กได้รู้จักการใช้ชีวิตการดูเเลตัวเอง เพราะว่าสิงเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญในอนาคตที่นำไป
สู้สังคมต่อไป
โดย มะบาฮารี เจ๊ะเตะ (2012-12-06 19:20:28)
จากการได้ดูวีดีโอเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ ซึ่งครูจัดการสอนเรื่องเพศศึกษาและได้มีโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ เพื่อที่จะให้ครูที่สอนเรื่องเพศศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในระดับอนุบาล ระดับประถม และระดับมัธยม เพื่อที่จะให้ครูมีความเข้าใจมากขึ้น วึ่งในการสอนเพศศึกษาจะเป็นการสอนเพศศึกษารอบด้าน ไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียว คือเป็นการสอนการพัฒนาการของมนุษย์ และในเรื่องสังคมและวัฒนธรรม และจากวีดีโอนี้เทคนิคการสอนของครูคือจะมีการนำเข้าสู่บทเรียน คือจะร้องเพลง ในเรื่องเกี่ยวกับ สร้างความสัมพันธ์ และทำความรู้จักกับเพศตรงข้ามและความแตกต่างของฝ่ายตรงข้าม เพื่อที่ให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจกับตัวของนักเรียนเองและครูพยายามสอนให้เด็กแต่ละระดับช่วงชั้นมีความเข้าใจมากขึ้นและครูพยายามสอนนักเรียนเพื่อให้เหมาะกับระดับช่วงชั้นของนักเรียนซึ่การสอนแบบนี้ทำให้นัเรียนมีความเข้าใจมากขึนและสนุกสนานในการเรียนเพศศึกษาทำให้นักเรียนมีการจินตนาการที่ดีในตอนที่ครูสอนและสามรถตอบได้ในคำถามของครูและครูก็จะมีการแทรกกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ทำให้นักเรียนในแต่ละระดับช่วงชั้นได้มีการปรับตัวในการใช้ชีวิตในสังคมได้ในด้านต่างๆและสามารถสร้างศักยภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง และทำให้นักเรียนได้รู้จักป้องกันตนเองเพื่อที่จะให้ตนเองปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันได้
โดย ฟาตีหม๊ะ สาเเละ (2012-12-06 20:12:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวีดีโอเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต เรื่องเพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งครูจัดการสอนเรื่องเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นการสั่งสมประสบการณ์ของนักเรียนที่ทำให้มองเห็นถึงวิวัฒนาการทางเพศศึกษาที่นักเรียนมองเห็นถึงโทษ ประโยชน์ แนวทางในการแก้ไข มองเห็นถึงแนวทางในการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียน เมื่อนักเรียนประสบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เป็นการเพิ่มพูความรู้ตั้งแต่แรกๆโดยแต่ละช่วงชั้นจะสอนให้เหมาะสมกับวัย มีการเล่านิทาน ร้องเพลงให้สอดคล้องกับเรื่องเพศศึกษา พออยู่ชั้นประถมศึกษาก็จะเจาะลึกในเรื่องเพศศึกษามากยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับวัย มีการให้ดูภาพที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อให้เด็กรู้จักป้องกันตนเองจากเหตุการณ์ดังกล่าว และ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียนเมื่อนักเรียนประสบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง

:tv15: :tv15: :tv15:
โดย ซารีพะห์ อาแวนิ (2012-12-07 08:00:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวีดีโอเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต เรื่องเพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งครูจัดการสอนเรื่องเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นการสั่งสมประสบการณ์ของนักเรียนที่ทำให้มองเห็นถึงวิวัฒนาการทางเพศศึกษาที่นักเรียนมองเห็นถึงโทษ ประโยชน์ แนวทางในการแก้ไข มองเห็นถึงแนวทางในการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียน เมื่อนักเรียนประสบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เป็นการเพิ่มพูความรู้ตั้งแต่แรกๆโดยแต่ละช่วงชั้นจะสอนให้เหมาะสมกับวัย มีการเล่านิทาน ร้องเพลงให้สอดคล้องกับเรื่องเพศศึกษา พออยู่ชั้นประถมศึกษาก็จะเจาะลึกในเรื่องเพศศึกษามากยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับวัย มีการให้ดูภาพที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อให้เด็กรู้จักป้องกันตนเองจากเหตุการณ์ดังกล่าว และ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียนเมื่อนักเรียนประสบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง

:tv15: :tv15: :tv15:
โดย ซารีพะห์ อาแวนิ (2012-12-07 08:00:44) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสุขศึกษามากขึ้น ทั้งการร้องเพลง การเล่านิทาน การใช้สื่อรูปภาพที่เห็นได้ชัดเจน การยกตัวอย่างสถานการต่าง ๆ ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนการสอนมากขึ้น ร่วมทั้งการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง :tv15:
โดย จิรัฎฐ์ ชีพนุรัตน์ (2012-12-13 17:21:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆค่ะและการนำเข้าสู่บทเรียนก็ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานได้อีกด้วย
โดย พาดีละ ยะมา (2013-01-05 16:07:13) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv