thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1079
Rate :
 5
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2012-04-30  
    เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 2 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูอู่แก้ว ชาลีชัย, รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  
    (ตอนต่อ) จากการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านขั้นพื้นฐานในระดับอนุบาล และประถมศึกษาแล้ว ในระดับมัธยมทางโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ จะเริ่มสอนเพศศึกษารอบด้านตามแผนอย่างเข้มข้น และเต็มรูปแบบ โดยสำหรับ ม. 1 เปิดเป็นวิชาเพิ่มเติม "เพศศึกษา" สอนครบ 16 ชม. ตัดเกรด 1 - 4 และสำหรับ ม.2 – ม.3 เรียนในวิชาแนะแนว ครบ 16 ชม.เช่นกัน ซึ่งหลังจากที่โรงเรียนได้นำหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ปัญหาด้านชู้สาว และนักเรียนออกกลางคันลดลงมากอย่างเห็นได้ชัด  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
การเรียนเรื่องเพศศึกษาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ดูเหมือนในการเรียนการสอนอาจทำให้กลายเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากตัวเองมากขึ้นเนื่องจากนักเรียนอาจไม่กล้าซักถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความน่าอาย การเปลี่ยนแปลงทางเพศของร่างกายที่มีความแตกต่างกัยระหว่างเพศชายและเพศหญิง การเรียนการสอนของครูท่านนี่ทำให้เปิดโลกการเรียนรู้เรื่องเพศของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลานทำให้นักเรียนกล้าที่จะซักถามปัญหาเรื่องเพศแทนที่จะไปลองผิดลองถูกด้วยตนเองเนื่องจากการไม่กล้าที่จะซักถาม นอกจากนี้ยังทำใหนักเรียนเข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนและรู้จักการป้องกัน
โดย พรศิษฎ์ คำรอด (2012-05-22 00:39:43) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษาเป็นเรื่องที่นักเรียนในระดับประถมปลาย และมัธยมตอนต้นให้ความสนใจมาก นักเรียนในวัยนี้จะสนใจเพศตรงข้าม ต้องการคนสนใจ ต้องการมีคนรักเพื่ออวดความสามารถกับเพื่อนว่าตนเองโตเป็นสาวแล้วมีแฟนแล้ว เพราะฉะนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องที่ชี้โพรงให้กระรอก แต่เ็นแนวทางที่ช่วยแก้ไข ทำให้นักเรียนมีทางออกที่ดีและถูกต้อง การสอนเพศศึกษาในทุกระดับจึงถื่ือได้เป็นการสอนที่ถูกต้องแล้ว เพราะจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ความรู้และยังได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดประประสบกับตนเองจริง ๆ
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-05-22 23:11:11) [แสดงความคิดเห็น]
การจักการเรียนการสอนในเรื่องของเพศศึกษาเป็นเรื่องของการจัดระดับประถมศึกษาตอนปลายและการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการจัดน่าสนใจมากเนื่องจาการเรียนการสอนมีสภาวะที่มีความห่างไกลนักเรียนต้องใช้การซักถามเรื่องราวปัญหาในเรื่องเพศเพราะนักเรียนในวัยนี้จะเริ่มสนใจในเพศตรงกันข้ามการที่นักเรียนมีคนรักนักเรียนจะต้องมีการอวดในเรื่องของความสมารถของตนเองและเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองมีแฟนแล้วเราพฉะนั้นการเรียนเรื่องเพศศึกษาจะต้องมีกระบวนการทางการเรียนอย่างแน่นอนและชัดเจนและแน่นอน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-28 18:34:35) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จ.ชัยภูมิ ในการพัฒนาทักษะชีวิต แก่นักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในตอนที่ 2 นำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมปลาย ซึ่งมีการบูรณาการดนตรี หรือเพลงมาใช้ประกอบกิจกรรมการสอนของครูเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุก เกี่ยวกับพฤติกรรมเสียงด้านเพศ โดยการใช้สื่อประกอบการสอน
โดย ประคอง ปานเจริญ (2012-10-01 23:44:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ โรงเรียนต่างๆน่าจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มีสิ่งที่ยั่วยุใจวัยรุ่นมากมาย หากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเช่นนี้ นักเรียนจะสามารถตั้งตัวรับทัน สามารถป้องกันทั้งทางกาย ทางใจ ไม่ให้หลงใหล เผลอใจ กระทำในสิ่งที่ผิดพลาด เสียอนาคต นอกจากนี้ นักเรียนยังกล้าที่จะซักถามหรือขอคำปรึกษาครูในกรณีเกิดปัญหา ดังนั้นครูทุกคนควรช่วยกัน ครูประจำชั้นก็สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมโฮมรูมได้
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-10-02 04:50:59) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องของเพศศึกษาเป็นเรื่องของการจัดระดับประถมศึกษาตอนปลายและการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการจัดน่าสนใจมากเนื่องจาการเรียนการสอนมีสภาวะที่มีความห่างไกลนักเรียนต้องใช้การซักถามเรื่องราวปัญหาในเรื่องเพศเพราะนักเรียนในวัยนี้จะเริ่มสนใจในเพศตรงกันข้ามการที่นักเรียนมีคนรักนักเรียนจะต้องมีการอวดในเรื่องของความสมารถของตนเองและเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองมีแฟนแล้วเราพฉะนั้นการเรียนเรื่องเพศศึกษาจะต้องมีกระบวนการทางการเรียนอย่างแน่นอนและชัดเจนและแน่นอน
โดย เย็นกิจ อุดมรักษ์ (2012-10-02 12:36:31) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จ.ชัยภูมิ ในการพัฒนาทักษะชีวิต แก่นักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งในตอนที่ 2 นำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมปลาย ซึ่งมีการบูรณาการดนตรี หรือเพลงมาใช้ประกอบกิจกรรมการสอนของครูเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุก เกี่ยวกับพฤติกรรมเสียงด้านเพศ โดยการใช้สื่อประกอบการสอน การจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างความปลอดภัยในเรื่องเพศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
โดย สมชาติ เชื้อสาย (2012-10-02 23:07:17) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จ.ชัยภูมิ ในการพัฒนาทักษะชีวิต แก่นักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งในตอนที่ 2 นำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมปลาย ซึ่งมีการบูรณาการดนตรี หรือเพลงมาใช้ประกอบกิจกรรมการสอนของครูเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุก เกี่ยวกับพฤติกรรมเสียงด้านเพศ โดยการใช้สื่อประกอบการสอน การจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างความปลอดภัยในเรื่องเพศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
โดย ปราโมทย์ สว้สดี (2012-10-02 23:46:52) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จ.ชัยภูมิ ในการพัฒนาทักษะชีวิต แก่นักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในตอนที่ 2 นำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมปลาย ซึ่งมีการบูรณาการดนตรี หรือเพลงมาใช้ประกอบกิจกรรมการสอนของครูเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุก เกี่ยวกับพฤติกรรมเสียงด้านเพศ โดยการใช้สื่อประกอบการสอน การจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างความปลอดภัยในเรื่องเพศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
โดย นิยม บุญเต่าน้อย (2012-10-03 20:47:46) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอบคุณ PATH ประเทศไทย ที่เป็นองค์กรที่ผลักดันการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านเข้ามาในสถานศึกษา ไม่เพียงแต่ในระดับมัธยฒมศึกษา แม้แต่โรงเรียนประถมศึกษาก็ได้เรียนรู้ เพราะในสภาพปััจุบันเยาวชนทุกเพศทุกวันมีอัตราเสี่ยงต่อการล่วงละเมิด ต่อการยั่วยวนแวดล้อมจากสภาะวรอบข้างที่แปรเปลี่ยนไป จะเป็นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักแกตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ปัญหาเรื่องเพศในสังคมจะได้ลดน้อยลง การสอนในห้องเรียนตามหลักสูตรของเพศรอบด้าของ patHเป็นหลักสูตรครบวงจรที่จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกแก่ครูผู้สอนได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนจริง ๆ
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2012-10-14 16:42:22) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนเรื่องเพศศึกษาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ดูเหมือนในการเรียนการสอนอาจทำให้กลายเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากตัวเองมาก เนื่องจากนักเรียนอาจไม่กล้าซักถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอายทำให้นักเรียนบางคนเข้าใจแบบถูกผิด แต่การเรียนการสอนของครูท่านนี้ได้เปิดโลกการเรียนรู้ของนักเรียนเกียวกับเรื่องเพศได้กว้างขึ้นเรื่อง โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลานทำให้นักเรียนกล้าที่จะซักถามปัญหาเรื่องเพศแทนที่จะไปลองผิดลองถูกด้วยตนเองเนื่องจากการไม่กล้าที่จะซักถามทำให้เกิดผลดีต่อนักเรียน เพราะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง รู้จักการหลีกเลี่ยงและการป้องกันเป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุนุสรา ยะโกะ (2012-12-04 10:45:46) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษาปัจจุบันเป็นเรื่องที่ควรเอาใจใส่มาก เนื่องจากปัญหาในสังคมตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การทำแท้งและรวมไปถึงการเกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่าโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ จะให้ความสำคัญในเรื่องเพศศึกษานี้ โดยเริ่มสอนขั้นพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมตอนปลาย จากที่ได้ดูเรื่องเพศศึกษา 360 องศา ในตอนที่2 การสอนของอาจารย์คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์ และ คุณครูอู่แก้ว ชาลีชัย เป็นการสอนที่น่าสนใจ เนื่องจากมีเทคนิคในการสอนที่น่าสนใจ สอนเข้าใจง่าย มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ในวิชาชีพครูในอนาคตได้ จากที่ได้ดูจากต้นจนจบ การสอนของอาจารย์ทั้งสอง เป็นการสอนที่ดี สังเกตได้จากนักเรียนที่ได้เรียนทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องเพศศึกษามากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ได้จริงในวิชาชีพครูของเรา :tv15: :tv15: :tv03:
โดย คอดีเยาะห์ กาจิ (2012-12-04 12:48:51) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาของครูท่านนี่ทำให้เปิดโลกการเรียนรู้เรื่องเพศของนักเรียนมากขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายทำให้นักเรียนกล้าที่จะซักถามปัญหาเรื่องเพศแทนที่จะไปลองผิดลองถูกด้วยตนเองเนื่องจากการไม่กล้าที่จะซักถาม นอกจากนี้ยังทำใหนักเรียนเข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนและรู้จักการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิด ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่สร้างความสนุกสนานแก่นักเรียนไม่ทำให้เบื่อหน่ายต่อการเรียนอีกด้วย ที่สำคัญนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอีกด้วย เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ซูไฮลา ยามา (2012-12-04 13:27:31) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาของครูท่านนี่ทำให้เปิดโลกการเรียนรู้เรื่องเพศของนักเรียนมากขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายทำให้นักเรียนกล้าที่จะซักถามปัญหาเรื่องเพศแทนที่จะไปลองผิดลองถูกด้วยตนเองเนื่องจากการไม่กล้าที่จะซักถาม นอกจากนี้ยังทำใหนักเรียนเข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนและรู้จักการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิด ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่สร้างความสนุกสนานแก่นักเรียนไม่ทำให้เบื่อหน่ายต่อการเรียนอีกด้วย ที่สำคัญนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอีกด้วย เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ซูไฮลา ยามา (2012-12-04 13:27:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก เพราะครูได้นำเข้าสู่บทเรียนได้อย่ารดี ครูให้นักเรียนดูวีดิโอเรื่องของคนที่ติดเชื่อHIV ว่าเป็นโรคที่เกฺิดจากอะไร ทำไมถึงเป็นแบบนี้ พอดูเสร็วแล้วครูก็ให้นกเรียนเขียนถึงปัญหาที่เกิดขึ่นกับผู้ที่ถูกกระทำทางเพศ และเมื่อเกิดขึ่งแล้วนักเรียนจะป้องกันอย่างเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ และหาวิธีการแก้ไขในเรื่องที่เกิดขึ่งแล้ว เพราะในโลกเดียวนี้เกิดปัญหาเพศกับนักเรียนมาก ฉนั้นครูจากหาวิธีการหรือมาตรการในการป้องกันให้นักเรียนหลีกเลี่ยนปัญหาที่จะตาม และนักเรียนสามารถอธิบายเรื่องของเพศศึกษาได้ และทำให้นักเรียนไปใช้ชีวิตอย่างมีคุมค่าและสามารถดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุข
โดย ฮาปือเสาะ เซ็งแมดี (2012-12-06 13:41:15) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv