thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 561
Rate :
 5
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2012-04-26  
    แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : การจัดการใช้โทรทัศน์ครูในโรงเรียน พรรณี สหเสวียนต์ (ผู้อำนวยการ) และคณะครู รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ  
    เมื่อผู้อำนวยการ พรรณี สหเสวียนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ได้ติดตามชมโทรทัศน์ครูเป็นประจำ และเกิดแรงบันดาลใจ จึงนำนวัตกรรมการสอนตอนต่างๆ ของทั้งครูไทย และต่างประเทศจากโทรทัศน์ครูมาเผยแพร่ให้ครูในโรงเรียนได้ชม และส่งเสริมให้มีบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมการสอนภายในโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จังหวัดเชียงใหม่  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูคนใหม่ อ.ชาคริต หะซัน รร.บ้านรถไฟ (ฉบับเต็ม)
ชมตัวอย่างของครูท่านหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเอง และได้เทคนิคการสอนดีดีมาจากการได้ดูรายการครูมืออาชีพ เพิ่มเติม

แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : สอนสนุก ประยุกต์จากโทรทัศน์ครู คุณครูเกศชฎาพร เสียงหาญ (คณิตศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ), คุณครูสุภาพร จันทรังษี ครูประจำชั้นป.1 รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
หลังจากโครงการโทรทัศน์ครูเข้าสู่โรงเรียน ชมวิธีที่ครูนำนวัตกรรมการสอนต่างๆ ประยุกต์ใช้สอนในห้องเรียนของตน และเห็นผลการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม

โทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาครู
นำโทรทัศน์ครู มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครู หลักการ เทคนิค กระบวนการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ เพิ่มเติม

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 : การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียน เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : นักเรียนร่วมสร้างสุข คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน ด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกคนในระดับภาพรวมของโรงเรียน นำสู่การแก้ไขร่วมกันในระดับชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน เพิ่มเติม

 
 
ดูแล้วนึกถึงผอ.หลายคน หากผอ.ได้ดูคิดว่าคงมีหลายท่านได้แรงบันดาลใจและนำแนวคิดไปปรับใช้บ้าง สำหรับตนเองคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใคร หรืออยู่ในตำแหน่งไหน พอได้ดูแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรคทุกครั้ง ถ้าผอ.ท่านใดได้นำแนวคิดนี้ไปใช้เชื่อว่าโรงเรียนเหล่านั้นคงพัฒนาผู้เรียนได้มาก ดิฉันเคยมีโอกาสแนะนำให้กับผอ.ท่านหนึ่งบอกว่ามีรายการโทรทัศน์ครูที่เป็นประโยชน์มากอยากให้ผอ.แนะนำให้กับครูในโรงเรียนบ้าง แต่ผอ.ท่านนั้นกับบอกว่าเคยได้ยินมาและเคยเปิดดูแต่คงไม่เหมาะสมกับโรงเรียนของเราเพราะว่าครูมีงานเยอะอยู่แล้วคงไม่มีเวลาว่างดู จึงไม่ได้สนใจ พอวันนี้ดิฉันได้ดูเรื่องนี้จึงมีแนวคิดว่าอยากจะไลน์ลงแผ่นไปฝากผอ.ท่านนั้นสัก 1 แผ่น เพื่อผลประโยชน์ให้กับเด็กนักเรียนต่อไป
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-05-14 19:30:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมต่อท่านผู้อำนวยการ พรรณี สหเสวียนต์ และคณะครูโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ที่ได้นำโทรทัศน์ครูไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู

จากการเคยไปสัมผัสกับโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ชื่อว่า มีการใช้รายการโทรทัศน์ครูพัฒนาการสอนของครูอย่างเป็นระบบ เข้มแข็งและประสบความสำเร็จ ซึ่งกระผมคิดว่าความสำเร็จนั้นมีองค์ประกอบต่าง ๆ คือ

1. ท่านผู้อำนวยการพรรณี เป็นผู้มีความเป็นผู้นำในการนำพาคณะครูเปลี่ยนแปลงตัวเองในการพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น ด้วยบุคลิกลักษณะสุภาพ อ่อนน้อม อ่อนหวาน มีความเป็นกัลยาณมิตรสูง ให้ความเป็นกันเอง ทำให้คณะครูในโรงเรียนมีเคารพ เชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธาในสิ่งที่ผู้บริหารจะนำพาโรงเรียนไปในทางที่ดี
2. คณะครูเป็นคนรุ่นใหม่ มีไฟในการพัฒนาตนเอง มีความกระตือรือร้นและขวนขวายที่จะพัฒนาตนเอง โดยใช้รายการโทรทัศน์ครูเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการสอนของตนเอง
3. โรงเรียนสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับแนวคิดจากรายการโทรทัศน์ครู ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรับชมรายการโทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการเสริมแรง ให้กำลังใจคณะครูในการพัฒนาตนเอง ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ครู

องค์ประกอบ 3 อย่างนี้ จะเป็นกำลังหลักที่จะทำให้การใช้โทรทัศน์ครูอย่างมีประสิทธิภาพ ผมเชื่อมั่นว่าหากสถานศึกษาใดได้นำแนวทางจากโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญไปปรับใช้ ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพและส่งผลถึงความสำเร็จในการให้การศึกษากับนักเรียนครับ
โดย คมกริช แม่นยำ (2012-05-17 00:00:33) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรัับตอนนี้นะคะ ชือตอนว่า แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : การจัดการใช้โทรทัศน์ครูในโรงเรียน พรรณี สหเสวียนต์ (ผู้อำนวยการ) และคณะครู รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ ดีมากเลยค่ะ เป็นการแสดงว่า ผู้อำนวยการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มากเลยค่ะ ที่นำรายการโทรทัศน์ครู มาเผยแพร่ในโรงเรียน เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอน ทำให้คุณครูมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยน สามารถนำไปสร้างสื่อ การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น การคิดเลขแบบลบหนึ่ง ดิฉันเพิ่งรู้เหมือนกันว่า มีวิธีนี้ด้วย ขอบคุณมากค่ะ
โดย ดาวเรือง แสงคำ (2012-05-18 17:44:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมต่อท่านผู้อำนวยการ พรรณี สหเสวียนต์ ที่ได้นำโทรทัศน์ครูไปใช้ในการเรียนการสอนค่ะ :tv15:
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-05-29 21:13:20) [แสดงความคิดเห็น]
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : การจัดการใช้โทรทัศน์ครูในโรงเรียน พรรณี สหเสวียนต์ (ผู้อำนวยการ) และคณะครู รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ ดีมากเลยค่ะ เป็นการแสดงว่า ผู้อำนวยการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มากเลยค่ะ ที่นำรายการโทรทัศน์ครู มาเผยแพร่ในโรงเรียน เพื่อนำมาจัดการ เรียนการสอน ทำให้คุณครูมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยน สามารถนำไปสร้างสื่อ การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น การคิดเลขแบบลบหนึ่ง วิธีนี้ดีมากค่ะขอเสนอว่าในโรงเรียนควรสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับแนวคิดจากรายการโทรทัศน์ครู ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรับชมรายการโทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการเสริมแรง ให้กำลังใจคณะครูในการพัฒนาตนเอง ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาเป็นครูมืออาชีพและส่งผลบุญถึงความสำเร็จในการให้การศึกษาให้กับศิษย์ทุกคน
:tv17: :tv17: :tv15: :tv18:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-06-02 17:42:20) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้อำนวยการ พรรณี สหเสวียนต์ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามชมโทรทัศน์ครูเป็นประจำ และเกิดแรงบันดาลใจ ต้องการพัฒนานักเรียนด้าน EQ ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ครูมีเทคนิคใหม่ๆในการเรียนการสอน ประชุมให้เห็นคุณค่าและสมัครเป็นสมาชิก แต่งตั้งผู้ประสานงานอำนวยความสะดวก การติดตามการชมการบันทึก มีการชมโทรทัศน์ครูทุกวันศุกร์ที่มีการประชุมครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ข้อสรุปร่วมกันนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีความสุข นักเรียนมีความสุข ข้อสรุปจากการรับชมคือ ครูทุกคนมีสัมพันธ์อันดี การเรียนรู้ได้หลายช่องทาง โดยครูผู้ประสานงานดาวน์โหลดและจัดตาราง จัดห้องให้ใช้ ครูที่ไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ก็จะใช้วิธีการชม CD/DVD แทน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผู้บริหารสามารถนิเทศด้วยกระบวนการของโทรทัศน์ครูได้ ขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายได้ :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ชยานนท์ มูลพิมพ์ (2012-06-06 04:12:37) [แสดงความคิดเห็น]
ผอ.ไม่ได้แค่เป็น ผอ. แต่ท่านยังสร้างบุคลากรครู สร้างผู้เรียนและยังสร้างชื่อเสียงของ ร.ร.อีกด้วยและยังสนับสนุนให้ครูทุกท่านหันมาชมโทรทัศน์ครูอีกด้วย
โดย นิเมาลานา สาและ (2012-06-19 01:50:52) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยทำให้ตัวเราเกิดความบันดาลใจหรือเรียนรู้เกี่ยวกับลบเลขไม่ต้องยื่ม
โดย ไฃนับ แวหะยี (2012-07-10 13:37:44) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม และยินดีกับการศึกษาไทยที่มีผู้บริหารที่เห็นความสำคัญของการนำนวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอน และส่งสเริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนานักเรียนต่อไป ผู้นำองค์กรจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยิ่งในทุกภาคส่วน ในองค์กรหนึ่ง ๆ อาจมีผู้นำในแต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบ หากผู้นำองค์กรทุกส่วนต่างเห็นความสำคัญ ส่งเสริมกันอย่างจริงจัง บุคลากรในโรงเรียนก็จะตามและปฎิบัติในทิศทางเีดรยวกัน ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2012-11-10 14:44:42) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv