thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1570
Rate :
 5
ความยาว : 14.33 นาที | Online : 2012-04-26  
    การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 : การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข  
    การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถเป็นแนวทางนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่หลากหลาย ในระดับประถมศึกษาได้ซึ่งวิทยากรได้อบรม วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบที่นักวิทยาศาสตร์ ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงงานโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แนวทางเพื่อนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียน กิจกรรมต่างๆ นี้เป็นกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาคุณครูผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของเด็กนักเรียนต่อไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูคนใหม่ อ.ชาคริต หะซัน รร.บ้านรถไฟ (ฉบับเต็ม)
ชมตัวอย่างของครูท่านหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเอง และได้เทคนิคการสอนดีดีมาจากการได้ดูรายการครูมืออาชีพ เพิ่มเติม

แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : สอนสนุก ประยุกต์จากโทรทัศน์ครู คุณครูเกศชฎาพร เสียงหาญ (คณิตศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ), คุณครูสุภาพร จันทรังษี ครูประจำชั้นป.1 รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
หลังจากโครงการโทรทัศน์ครูเข้าสู่โรงเรียน ชมวิธีที่ครูนำนวัตกรรมการสอนต่างๆ ประยุกต์ใช้สอนในห้องเรียนของตน และเห็นผลการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม

โทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาครู
นำโทรทัศน์ครู มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครู หลักการ เทคนิค กระบวนการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : นักเรียนร่วมสร้างสุข คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน ด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกคนในระดับภาพรวมของโรงเรียน นำสู่การแก้ไขร่วมกันในระดับชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน เพิ่มเติม

โรงเรียนสู้ภัยน้ำ : บทเรียนท้องถิ่น เฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ
เพราะโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ตำบลบางระกำ ทำให้เกิดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ช่วยกันระดมความคิดในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จนเกิดเป็น "บทเรียนท้องถิ่น – การเฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ" เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนัก เข้าใจ ตลอดจนเกิดเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เพิ่มเติม

 
 
จากการชมเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 นี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวทางนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งมีประโยชน์มาก ได้หลักการและตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากๆ ทราบขั้นตอนในการทำโครงงานโดยใช้กระบวนการคิดและการใช้คำถามที่หลากหลาย จากการสังเกตและประสบการณ์
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-05-11 13:21:36) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์นี้เป็นกิจกรรมที่ดีที่ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรูด้วยตนเองซึ่งในการสอนนั้น จะให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เลือกที่จะทำโครงงานเองตั้งแต่การกำหนดเรื่อง วิธีการ การดำเนินการ การบันทึกผล การสรุปวิจารณ์ผลการทดลองเอง โดยครูเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานซึ่งผมเองได้ให้ผู้เรียนได้ทำโครงงานในการเรียนหลายวิชาที่ผมสอนเช่น วิชาการป้องกันกำจัดศัตรูพืช วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เรียนสามารถทำโครงงานประสบความสำเร็จ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองครับ
โดย สมพร กิตตินานนท์ (2012-05-11 17:02:58) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนนี้ถือว่าตรงประเด็นที่ครูสอนวิชาโครงงานประสบปัญหาในการที่จะทำให้เด็กคิดหัวข้อโครงงานได้ เมื่อได้รับชมทำให้เกิดแนวคิดว่า จะวางแผนในการสอนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ได้มาซึ่งหัวข้อในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพราะการเรียนรู้ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนได้จะได้รับการพัฒนาศักยภาพในหลายๆด้านโดยเฉพาะความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการคิดขั้นสูง มีประโยชน์มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะหากปลูกฝังทักษะนี้ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-11 17:26:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดู การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นั้น ทำให้ผมคิดว่าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ยาก แต่จะทำอย่างไรให้เด็กเข้าใจและสามารถประยุกต์เข้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการทำโครงงานไม่ใช่มีแต่วิชาวิทยาศาสตร์ แต่สามารถทำได้ทุกวิชา มีประโยชน์มากครับ ทำให้ผมอยากดูตอนต่อไป ขอบคุณโทรทัศน์ครูครับ ที่นำสะระดี ๆ มาเผยแพร่ให้กับครูบ้านนอกอย่างผมครับ :tv17:
โดย วิชาญ ตันมงคลกาญจน์ (2012-05-12 13:56:13) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจะต้องมองว่า เราสอนใคร เพื่อให้เขาทำอะไร และ จะสอนอย่างไร หากรู้พื้นฐานนักเรียน (สอนใคร) ก็จะสามารถจัดกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับพื้นฐานเขาได้ และการสอนต้องให้เขาตระหนักในประโยชน์ (เพื่ออะไร) จากนั้นจึงดำเนินการสอน (อย่างไร) ให้สอดคล้องและได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งวิธีการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง น่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง การสอนแบบโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผู้เรียนอย่างลุ่มลึก โดยผ่านกระบวนการหลักคือ กระบวนการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
โดย วฤทธิ สอนใจทิ (2012-05-12 16:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมรายการดทรทัศน์ครูตอน การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 : การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข แล้ว ทำให้คิดได้ว่าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ง่ายที่เราจะต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิดด้วยตนเ่งถ้าเราทำได้จะมีประโยชน์มากสำหรับเด็กไทย ที่ขาดการวิควิเคราะห์อยู่ในขณะนี้ การสอนโดยใช้โครงงานจะช่วยเด็กได้เรียนจากประสบการณ์ตรง
โดย ณัฐภัทร สุขพรรณ์ (2012-05-13 11:09:14) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์คุณครูบางคนนั้นเป็นเร่ืองง่ายมากเพราะมีทักษะและความชอบแต่สำหรับคุณครูบางท่านนั้นจะเป็นเร่ืองที่ยากมากเพราะยังขาดทักษะที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์คือทักษะการสังเกตและการนำมาซึ่งปัญหาที่ได้จากการสังเกต ในขณะที่เกิดปัญหาขึ้นนั้นหากเรามีความรู้ในเรื่องที่กำลังเกิดปัญขึ้นนั้นเราก็สามารถคิดหาคำตอบได้ซึ่งเรียกว่าการตั้งสมมติฐาน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการหาคำตอบได้อีกต่อไป ซึ่งจากการรับชมวีดิทัศน์กระบวนการในการหาคำตอบนั้นที่วิทยากรเรียกว่าวงกลมหมาหอนก็เป็นแนวทางที่ดีทำให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน
โดย ภูวณัฐ โพธิ์งาม (2012-05-19 08:38:08) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตอนที่ ๑ ของ ดร.พิมพัทธ์ เดชะคุปต์ อาจารย์กิ่งทอง ใบหยก และ รศ. พเยาว์ ยินดีสุข ทำให้คิดได้ว่าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และสามารถทำได้กับทุกวิชา เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่การกำหนดปัญหาที่น่าสนใจ วิธีการแก้ปัญหา การดำเนินการ การบันทึกผล การสรุปผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นนักเรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองในหลายๆด้านในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งเป็นกาเรียนรู้ที่ได้รับประสบการณ์ตรงจริงๆ
โดย ฉวี ธีระแนว (2012-05-25 23:45:31) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมฝึกการคิดวเคราะห์ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองคิดแก้ปัญหานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
โดย สุนทรี วัฒนพันธุ์ (2012-06-16 01:07:26) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กสังเกต ถามปัญหา ครูนำพาเด็กคิดอย่างมีหตุมีผล ช่วยเด็กวางแผนแก้ปัญหา ให้เด็กเป็นผู้กระทำ ให้เด็กนำไปใช้สรุปความรู้ ขยายสู่การแก้ปัญหาชีวิต ลดปัญหาวัยเรียนวัยร้าย ได้คนรุ่นใหม่ไร้มลพิษ ก้าวสู่คุณภาพชีวิตของสังคม :tv18: :tv18: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ทศพร คำทอง (2012-06-24 15:39:43) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจะต้องมองว่า เราสอนใคร เพื่อให้เขาทำอะไร และ จะสอนอย่างไร หากรู้พื้นฐานนักเรียน (สอนใคร) ก็จะสามารถจัดกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับพื้นฐานเขาได้ และการสอนต้องให้เขาตระหนักในประโยชน์ (เพื่ออะไร) จากนั้นจึงดำเนินการสอน (อย่างไร) ให้สอดคล้องและได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งวิธีการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง น่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง การสอนแบบโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผู้เรียนอย่างลุ่มลึก โดยผ่านกระบวนการหลักคือ กระบวนการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-06-26 10:38:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เน้นการเรียนการสอน จากกิจกรรมต่างๆ เป็นกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนานักเรียนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของเด็ก
โดยครูผู้สอนต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ต้องมีเทคนิคกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ เสริมสร้าง แรงจูงใจในการเรียน สื่อสารชัดเจนและทำความเข้าใจในเนื้อหากระบวนการเรียนรู้ให้ชัดเจนโดยมีครูผู้สอนให้คำปรึกษาและคอยชี้แนะ เพื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ทุกขั้นตอนผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัยและมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบในการทำงานและมีคุณภาพ
โดย รุ่งฤดี ทองแซม (2012-06-26 14:24:48) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ครูผู้สอน จะต้องมีเทคนิคการตั้งคำถามที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้เห็นปัญหาที่ต้องการทราบคำอธิบาย คำตอบ สร้างแรงจูงใจในการเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจโดยมีครูผู้สอนให้คำปรึกษาและคอยชี้แนะ เพื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ทุกขั้นตอน ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัยและมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบในการทำงานและมีคุณภาพ :tv15:
โดย จิราพร นิลาพันธ์ (2012-06-27 22:45:24) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมรายการดทรทัศน์ครูตอน การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 : การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข แล้วทำให้รู้ว่าการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เน้นการเรียนการสอน จากกิจกรรมต่างๆ เป็นกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนานักเรียนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของเด็ก
โดยครูผู้สอนต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ต้องมีเทคนิคกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ เสริมสร้าง แรงจูงใจในการเรียน สื่อสารชัดเจนและทำความเข้าใจในเนื้อหากระบวนการเรียนรู้ให้ชัดเจนโดยมีครูผู้สอนให้คำปรึกษาและคอยชี้แนะ เพื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ทุกขั้นตอนผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัยและมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบในการทำงานและมีคุณภาพ
โดย กัมซะ สาและ (2012-07-01 08:47:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวงกลมหมาหอนค่ะ จะนำเทคนิคนี้ไปใช้บ้าง ทำให้เด็กๆได้ช่วยกันใช้ความคิดหลากหลาย สนุกสนานในการหาเหตุผลว่าทำไมหมาหอน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหัวข้ออื่นๆ ทำให้การเรียนแบบโครงงานมีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มาซึ่งหัวข้อ เป็นจุดเริ่มต้นของการทำโครงงาน หากเริ่มต้นดี ก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการทำโครงงานในขั้นตอนต่อไปอย่างกระตือรือร้น ดังนั้นครูจึงมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานให้น่าสนใจ ให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อโครงงาน ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระงานที่น่าเบื่อ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-07-01 19:29:50) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15:
โดย ครูเมืองเกินร้อย (2012-08-12 20:06:31) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณอย่างสูงค่ะ จะนำไปใช้ค่ะ
โดย วิศนีย์ พาคำ (2012-11-05 07:56:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv