thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 734
Rate :
 3
ความยาว : 14.39 นาที | Online : 2012-04-26  
    การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 2 : การวางแผนและออกแบบการทำโครงงาน การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข  
    (ตอนต่อ) การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถเป็นแนวทางนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่หลากหลายในระดับประถมศึกษาได้ ซึ่งวิทยากรได้อบรมคุณครูผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ คือ การทดลองทำแป้งเปียก ในการทดลองทำให้เหมือนแป้งเปียกต้นแบบ การทดลองทำแพนเค้กเพื่อบันทึกผล และการเขียนรายงานโครงการ รวมไปถึงสิ่งที่คุณครูจะได้เรียนรู้ผ่านการทดลองครั้งนี้ กิจกรรมต่างๆนี้เป็นกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาคุณครูผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของเด็กนักเรียนต่อไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูคนใหม่ อ.ชาคริต หะซัน รร.บ้านรถไฟ (ฉบับเต็ม)
ชมตัวอย่างของครูท่านหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเอง และได้เทคนิคการสอนดีดีมาจากการได้ดูรายการครูมืออาชีพ เพิ่มเติม

แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : สอนสนุก ประยุกต์จากโทรทัศน์ครู คุณครูเกศชฎาพร เสียงหาญ (คณิตศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ), คุณครูสุภาพร จันทรังษี ครูประจำชั้นป.1 รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
หลังจากโครงการโทรทัศน์ครูเข้าสู่โรงเรียน ชมวิธีที่ครูนำนวัตกรรมการสอนต่างๆ ประยุกต์ใช้สอนในห้องเรียนของตน และเห็นผลการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม

โทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาครู
นำโทรทัศน์ครู มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครู หลักการ เทคนิค กระบวนการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ เพิ่มเติม

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 : การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียน เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : นักเรียนร่วมสร้างสุข คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน ด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกคนในระดับภาพรวมของโรงเรียน นำสู่การแก้ไขร่วมกันในระดับชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน เพิ่มเติม

 
 
จากการชมเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 2 : การวางแผนและออกแบบการทำโครงงาน การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ข้าพเจ้าได้แง่คิดและเห็นรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบสอนได้ เห็นรูปแบบที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่มน กระบวนการคิด การออกแบบการทดลองที่น่าสนใจ แต่ละกลุ่มมีการอภิปรายได้ดีมากๆ
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-05-11 13:28:07) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมรายการโทรทัศน์ครูตอน การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 2 : การวางแผนและออกแบบการทำโครงงาน การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข แล้ว ซึ่งเป็นตอนต่อจากตอนที่ 1 ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นกระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น ถึงแม้จะไม่ได้เข้ารับการอบรมด้วยตนเอง แต่ก็ได้รับความรู้อย่างมากจากการชมรายการโทรทัศน์ครูตอนนี้ ซึ่งจะนำไปปรับใช้กับนักเรียนของตนเองต่อไป
โดย ณัฐภัทร สุขพรรณ์ (2012-05-13 11:26:21) [แสดงความคิดเห็น]
การวางแผนและการออกแบบการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมาก หลังจากที่เราได้หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว กระบวนการในการค้นหาคำตอบก็จะเริ่มขึ้น แนวทางในการออกแบบเราต้องมีความรู้พื้นฐานหรืออาจค้นคว้าเพ่ิมเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ การกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมก็ต้องมีความชัดเจน การระบุตัวแปรต้นหรือการ vary ตัวแปรต้นเพื่อดูผลที่เกิดขึ้นหรือตัวแปรตามก็สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นการวางแผนและการออกแบบการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จึงเป็นทักษะที่เราจะต้องฝึกให้เกิดความชำนาญในตัวนักเรียนเพื่อคุณภาพของโครงงานที่ดี
โดย ภูวณัฐ โพธิ์งาม (2012-05-19 09:03:22) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ฝึกการวางแผนก่อนทำโครงงานทำอย่างไรจึงจะได้แป้งเปียกเหือนต้นแบบและได้ฝึกการตั้งสมมติฐานออกแบบการทดลองได้โครงงานที่มีคุณภาพ
โดย สุนทรี วัฒนพันธุ์ (2012-06-16 01:22:45) [แสดงความคิดเห็น]
การวางแผนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ฝึกได้ ทำให้เด็กเกิดความรอบคอบ ระมัดระวังมีความประหยัด ฝึกการพยากรณ์คาดการ ใช้วิชาคณิตศาสตร์มาช่วย รู้จักการควบคุมตัวแปรสำคัญ รู้จักเรียงลำดับก่อนหลัง เห็นได้ชัดถึงผลที่เกิดจากเหตุที่นักเรียนได้กระทำลงไป รู้ได้ว่าเมื่อทำสิ่งหนึ่งลงไปย่อมเกิดผลต่อสิ่งอื่นเสมอ ขอบคุณครูทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมใช้การสอนแบบโครงงาน พัฒนาเด็กไทยของเรา. :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ทศพร คำทอง (2012-06-24 16:26:14) [แสดงความคิดเห็น]
ในฐานะครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ มีเทคนิคการใช้คำถาม กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และทำให้ทราบว่าการทำโครงงานไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสามารถนำมาสร้างเป้นโครงงานได้เช่นกัน :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อดิกานต์ พิพุธวัฒน์ (2012-06-26 09:25:47) [แสดงความคิดเห็น]
การวางแผนและการออกแบบการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมาก หลังจากที่เราได้หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว กระบวนการในการค้นหาคำตอบก็จะเริ่มขึ้น แนวทางในการออกแบบเราต้องมีความรู้พื้นฐานหรืออาจค้นคว้าเพ่ิมเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ การกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมก็ต้องมีความชัดเจน การระบุตัวแปรต้นหรือการ vary ตัวแปรต้นเพื่อดูผลที่เกิดขึ้นหรือตัวแปรตามก็สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นการวางแผนและการออกแบบการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จึงเป็นทักษะที่เราจะต้องฝึกให้เกิดความชำนาญในตัวนักเรียนเพื่อคุณภาพของโครงงานที่ดี
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-06-26 10:38:56) [แสดงความคิดเห็น]
จาการดูวีดีโอในครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้ ซึ่งวิทยากรได้อบรมคุณครูผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ คือ การทดลองทำแป้งเปียก ในการทดลองทำให้เหมือนแป้งเปียกต้นแบบ การทดลองทำแพนเค้กเพื่อบันทึกผล และการเขียนรายงานโครงการ รวมไปถึงสิ่งที่คุณครูจะได้เรียนรู้ผ่านการทดลองกระบวนการในการค้นหาคำตอบก็จะเริ่มขึ้น แนวทางในการออกแบบเราต้องมีความรู้พื้นฐานหรืออาจค้นคว้าเพ่ิมเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ การกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมก็ต้องมีความชัดเจน
โดย กัมซะ สาและ (2012-07-01 14:59:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากเลยคะ ซึ่งเน้นรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่มน กระบวนการคิด การออกแบบการทดลองที่น่าสนใจ และมีการอภิปรายสำหรับแต่ละกลุ่มด้วย ทำให้เข้ามฃใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
โดย ดวงพร ดาราชัย (2012-07-02 13:15:06) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv