thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 256
Rate :
 4
ความยาว : 14.35 นาที | Online : 2012-04-26  
    การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 3 : การทำรายงานโครงงาน การแสดงผลงาน ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข  
    (ตอนต่อ) การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถเป็นแนวทางนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่หลากหลายในระดับประถมศึกษาได้ ซึ่งวิทยากรได้ทำการสรุปความรู้ทั้งหมด เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประเมินผลผู้อบรมจากการเขียนรายงานโครงการ รวามถึงแนวทางที่คุณครูจะนำๆไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เปรียบเทียบการแสดงผลงานของคุณครูในแต่ละกลุ่ม เพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้องและสมบูรณ์ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูคนใหม่ อ.ชาคริต หะซัน รร.บ้านรถไฟ (ฉบับเต็ม)
ชมตัวอย่างของครูท่านหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเอง และได้เทคนิคการสอนดีดีมาจากการได้ดูรายการครูมืออาชีพ เพิ่มเติม

แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : สอนสนุก ประยุกต์จากโทรทัศน์ครู คุณครูเกศชฎาพร เสียงหาญ (คณิตศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ), คุณครูสุภาพร จันทรังษี ครูประจำชั้นป.1 รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
หลังจากโครงการโทรทัศน์ครูเข้าสู่โรงเรียน ชมวิธีที่ครูนำนวัตกรรมการสอนต่างๆ ประยุกต์ใช้สอนในห้องเรียนของตน และเห็นผลการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม

โทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาครู
นำโทรทัศน์ครู มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครู หลักการ เทคนิค กระบวนการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ เพิ่มเติม

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 : การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียน เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : นักเรียนร่วมสร้างสุข คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน ด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกคนในระดับภาพรวมของโรงเรียน นำสู่การแก้ไขร่วมกันในระดับชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน เพิ่มเติม

 
 
จากการชมเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 3 : การทำรายงานโครงงาน การแสดงผลงาน ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ของการเขียนรายงานและการแสดงผลงานโครงงานโดยได้เรียนรู้จากการชมการนำเสนอผลการศึกษาทดลองทำแพนเค้กของแต่ละกลุ่ม ซึ่งดีมากๆ เห็นกระบวนการคิด การมีส่วนร่วม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความสามารถในการสื่อสาร ตลอดจนความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม กิจกรรมทำแพนเค้กเป็นอีกตัวอย่างที่ดีใช้ในการฝึกทำโครงงานประเภททดลองได้
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-05-11 13:40:47) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เรียนรู้การเฃียนรายงานแสดงผลงานนำเสนอนำไปปฏิบัติปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักเข้าใจตลอดจนเกิดเป็นการแก้ปัญหาจนได้ข้อสรุป
โดย สุนทรี วัฒนพันธุ์ (2012-06-16 01:31:48) [แสดงความคิดเห็น]
การทำรายงานโครงงาน การแสดงผลงานโครงงาน เป็นบทสรุปของกระบวนการเกิดความรู้จากการระทำอย่างมีแบบแผนมีขั้นตอน อย่างมีระบบ ครูต้องช่วยแนะนำให้เด็กได้สรุปองค์ความรู้อย่างถุกต้องด้วยตัวเด็กเอง :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ทศพร คำทอง (2012-06-24 16:56:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีขึ้นโดยเฉพาะโครงงานโดยได้เรียนรู้จากการชมการนำเสนอผลการศึกษาทดลองทำแพนเค้กของแต่ละกลุ่ม ซึ่งดีมากๆ เห็นกระบวนการคิด การมีส่วนร่วม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความสามารถในการสื่อสาร ตลอดจนความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม กิจกรรมทำแพนเค้กเป็นอีกตัวอย่างที่ดีใช้ในการฝึกทำโครงงานประเภททดลองได้
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-06-26 10:41:02) [แสดงความคิดเห็น]
ครูท่านใดมีวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการ ขอความอนุเคราะห์หน่อยครับ
โดย ทองเปลี่ยน บางทับ (2015-10-28 19:49:40) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv