thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 23086
Rate :
 4
ความยาว : 14.34 นาที | Online : 2012-04-26  
    ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  
    การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล แต่คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ในที่นี้คือการไปศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรมครั้งนี้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี
ชมกิจกรรมที่ปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็ก ทำให้นักเรียนรู้สึกไม่เขินอาย และทำอย่างมีความสุข เพิ่มเติม

 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เ้ด็กได้ไปศึกษาจากสถานที่จริงได้เรียนรู้ของจริงทำให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และการที่พาเด็กไปทัศนศึกษายังทำให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ักับผู้อื่น เด็กเรียนรู้ในการตั้งคำถาม เกิดควมคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและคุณครูยังได้สอดแทรกความรู้ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอนเรื่องจำนวน สี และคุณครูยังได้มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาพัฒนาการครบทุกด้าน
โดย นางสาวสุกันทา ประครองกิจ (2012-05-09 07:23:14) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เห็นของจริง มีความสนุกตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษานั้น มีข้อจำกัดในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก ค่ะ
โดย สิษฏธิณี เกื้อรอด (2012-05-09 10:38:45) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของคุณครูน่ารักมาก พาเด็กไปทัศนศึกษาที่ตลาด ทำให้เด็กเรียนรู้จากการเห็นของจริง ได้สนทนากับแม่ค้า ได้เรียนรู้บรรยากาศ ซึ่งคุณครูส่งเสริมให้เด็กเกิดการเข้าใจอย่างแท้จริง และการนำเรื่องก็น่าสนใจ ทั้งการท่องคำคล้องจองและการสนทนาจากคำคล้องจอง และคุณครูก็ได้มีการให้เด็ก ๆ ตั้งกติกาก่อนไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นส่ิงที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ กิจกรรมเรื่องผลไม้นี้เป็นกิจกรรมที่สนุก ถ้าคุณครูสอนให้สนุก ถือเป็นส่ิงที่ดีสำหรับเด็ก ที่ไม่ต้องเรียนรู้จากรูปภาพ ขอชื่นชมในการทุ่มเทเวลาของคุณครู
โดย น้ำผึ้ง สุสี (2012-05-09 14:42:24) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เห็นของจริงทำให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และการที่พาเด็กไปทัศนศึกษายังทำให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ักับผู้อื่น เด็กเรียนรู้ในการตั้งคำถาม เกิดควมคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและคุณครูยังได้สอดแทรกความรู้ด้านต่างๆด้มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาพัฒนาการครบทุกด้าน แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษานั้น มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย ค่ะ
:tv17: :tv18: :tv15:
โดย จินัญญา มอนไธสง (2012-05-10 10:40:44) [แสดงความคิดเห็น]
ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ในที่นี้คือการไปศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆทำให้เด็กเรียนรู้จากการเห็นของจริง ได้สนทนากับแม่ค้า ได้เรียนรู้บรรยากาศ ซึ่งคุณครูส่งเสริมให้เด็กเกิดการเข้าใจอย่างแท้จริง และการนำเรื่องก็น่าสนใจ ทั้งการท่องคำคล้องจองและการสนทนาจากคำคล้องจอง และคุณครูก็ได้มีการให้เด็ก ๆ ตั้งกติกาก่อนไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นส่ิงที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ กิจกรรมเรื่องผลไม้นี้เป็นกิจกรรมที่สนุก ถ้าคุณครูสอนให้สนุก ถือเป็นส่ิงที่ดีสำหรับเด็ก ที่ไม่ต้องเรียนรู้จากรูปภาพ ขอชื่นชมในการทุ่มเทเวลาของคุณครู
โดย สินดา ศรีดา (2012-05-11 11:06:13) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมผลไม้แสนสนุก ของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ โรงเรียนบ้านถ่ิน (ถิ่นวิทยาคาร) ใช้วิธีการพาเด็กไปศึกษาสถานที่จริง โดยไปศึกษาผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไปในการทำกิจกรรมครั้งนี้ โดยครูบูรณาการ 3 กิจกรรม มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว เข้าจังหวะโดยครูให้เด็กท่องคำคล้องจอง เกี่ยวกับผลไม้ตามครู แล้วเคลื่อนไหวอิสระไปตามใจชอบของเด็ก ใช้คำคล้องจอง จ้ำจี้ผลไม้ ได้ดูการชั่งกิโลของแม่ค้า แล้วเมื่อกลับเข้าห้อง ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2012-05-11 13:32:16) [แสดงความคิดเห็น]
child center จริง ๆ เลยค่ะ
ดีมาก ค่ะ ชอบบบบบบบ
โดย เมทินี กวีกิจประเสริฐ (2012-05-11 21:23:57) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เด็กกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี เด็กไม่เบื่อหน่ายในการเรียน และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมบูรณ์แบบ สามารถนำไปบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆได้เป็นอย่างดี กิจกรรมนี้ปฏิบัติได้ตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยครบ 6กิจกรรม ถ้าคุณครูทำได้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้เช่นนี้เด็กจะมีพัฒนาการที่พร้อม ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นดีใจที่คุณครูตั้งใจสอนดีมาก
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-11 23:05:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า เพราะเด็กได้เรียนรู้จากของจริง และครูสามารถบูรณาการได้หลายกิจกรรมเด็กๆเรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย โสภิณ ชูเมือง (2012-05-12 08:09:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เด็กกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี เด็กไม่เบื่อหน่ายในการเรียน เด็กได้ไปศึกษาเรื่องผลไท้ที่ตลาด เด้กได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ การปั้นดินนำมัน การวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ ระบายสีภาพ
โดย ประนอม อติชาต (2012-05-12 20:34:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กไม่เบื่อหน่ายมีความสุขสนุกสานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษานั้น มีข้อจำกัดในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะ
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-05-13 10:28:18) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูน่าสนใจเพราะเด้กได้ประสบการณ์ตรงคือการได้ไปทัศนศึกษาและมีการสร้างข้อตกลงเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งเป้นข้อตกลงของเด็ก ๆ เองไม่ใช่มากจากครูและเป็นการฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกเช่นการทักทายการถามตอบกับคนแปลกหน้าการแสดงท่าทางโดยคิดท่าทางประกอบคำคล้องจองอย่างอืสระนอกจากนี้ยังเป้นการบูรณาการกืจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ไปในเวลาเดียวกันแต่คุณครูน่าจะบูรณาการได้ทั้ง 6 กิจกรรมไปด้วยกันเช่นกิจกรรมเสรีก็ให้เด็กเล่นบทบาทสมมติ กิจกรรมกลางแจ้ง เกมการศึกษาอาจจะเป็นการจับคู่ภาพเหมือน ต่อชิ้นส่วน จิกซอว์ การนับ การจัดประเภท การจัดหมวดหมู นอกจากนี้ยังนำไปจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่นการศึกษาถึงส่วนประกอบของผลไม้แต่ละชนิด หรือจัดการเรียนการสอนโดยฝึกการทำโครงงาน เพื่อให้เด็กรู้จักการสังเกต การค้นคว้า การใช้ประสาทสัมผัสการใชเภาษาในการอะบายความเป็นการพัฒนาสมอง
โดย สุภัค พรมภักดิ์ (2012-05-13 11:01:21) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าได้รับชม การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล แต่คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่แล้วอยากบอกว่าดีมากๆเลยค่ะ ซึ่งข้าพเจ้าเคยสอนแต่นำผลไม้มาจากบ้านแล้วศึกษาจากของจริงกันในห้องเรียนแต่ไม่เคยนำไปออกศึกษาตามตลาดสักที พอรับชมแล้วคิดว่าต้องนำออกไปศึกษาตามตลาดที่มีของจริงอยู่เต็มเลยเพราะเด็กๆคงตื่นเต้นและได้สัมผัสกับบรรยากาศจริง ได้สนทนากับแม่ค้า แล้วยังบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้อีกด้วย :tv15:
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-05-14 18:48:34) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ในที่นี้คือการไปศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องหลายกิจกรรม ลงมือทำงานศิลปะซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีความสัมพันธ์กันคือเป็นเรื่องเดียวกัน ในการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลไม้ทั้งสิ้นซึี่งถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ได้ตั้งคำถาม และหาคำตอบได้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้คอยนำทางการแสวงหาความรู้ ซึ่งจะเหมือนกับการเรียนการสอนแบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย สมพร โอ่วเจริญ (2012-05-14 21:48:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เห็นของจริงทำให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และการที่พาเด็กไปทัศนศึกษายังทำให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ักับผู้อื่น เด็กเรียนรู้ในการตั้งคำถาม เกิดควมคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและคุณครูยังได้สอดแทรกความรู้ด้านต่างๆด้มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาพัฒนาการครบทุกด้าน แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษานั้น มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย
โดย อุไร ตอนศรี (2012-05-17 21:39:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ในเรื่อง ผลไม้แสนสนุกนั้นคุณครูนั้นจัดกิจกรรมได้ดีมากทีเดียวเพราะคุณครูสอนให้เด็กได้เรียนรู้จริงจากผลไม้ที่ตลาดผลจากที่เด็กจะได้รับก็คือ ได้ประสบการณ์ตรง เรียนรู็ได้เร็ว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการบูรณาการมาผสมกันจากกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมการเคลี่ยนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น เด็กเหล่านี้หากได้รับสิ่งดีดีก็จะมีประโยชน์ไปด้วย :tv15:
โดย จริยา อย่างเจริญ (2012-05-20 10:08:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลของคุณครูทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปตลาด เห็นของจริงทำให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และยังทำให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ักับผู้อื่น เด็กเรียนรู้ในการตั้งคำถาม เกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและคุณครูยังได้สอดแทรกความรู้ด้านต่างๆได้มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาพัฒนาการครบทุกด้าน ดีมากๆค่ะ
โดย ประเชิญ รุ่งเรือง (2012-05-20 14:16:53) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรุ้ที่ใช้สภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากสภาพเดิมเดิมจะทำเด็กเกิดความอยากรู้ ใฝ่รู้จากสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ กระตุ้นความสนใจให้เด้กและส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างครบทุกด้านโดยใช้ประสบการณ์ตรง
โดย นิพาวรรณ คะเชนทร (2012-05-22 10:18:07) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจเพราะเด้กได้ประสบการณ์ตรงจากการได้ไปทัศนศึกษาและมีการสร้างข้อตกลงเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นการฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออก เช่นมีการทักทาย การถามและตอบกับแม่ค้าซึ่งเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยได้พบมาก่อน การเรียนการสอนโดยฝึกการทำโครงงาน เพื่อให้เด็กรู้จักการสังเกต การค้นคว้า การใช้ประสาทสัมผัสและการพัฒนาสมอง การจัดกิจกรรมการเรียนรุ้ที่ใช้สภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากสภาพเดิมเดิมจะทำเด็กเกิดความอยากรู้ ใฝ่รู้จากสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ กระตุ้นความสนใจให้เด้กและส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างครบทุกด้านโดยใช้ประสบการณ์ตรง
โดย นิพาวรรณ คะเชนทร (2012-05-22 10:24:09) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับผลไม้แบบูรณาการให้เด็กมีส่วนร่วม จากสภาพจริง เป็นการให้เด็กได้เห็นของจริง มีการแสดงท่าทางให้เข้ากับบทเรียน ให้นักเรียนมีประสบการณ์จริง ในกเรียนรู้จักสังเกตุ สร้างกฏระเบียบที่ชัดเจน มีระเบียบวินัยเป็นการฝึกวินัยในตนเอง เปิดโอกาสให้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับผลไม้ ทำให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจได้ง่าย เป็นการปบูรณาการการสอนที่เหมาะสม
โดย พรสิริ ลีแสน (2012-05-22 14:18:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง คือไปศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าไปช่วย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะท่องผลไม้เป็นคำคล้องจอง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สำหรับเด็กๆค่ะ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองค่ะ
โดย สุธีรา วงษ์แหวน (2012-05-23 20:01:57) [แสดงความคิดเห็น]
ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ในที่นี้คือการไปศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆทำให้เด็กเรียนรู้จากการเห็นของจริง ได้สนทนากับแม่ค้า ได้เรียนรู้บรรยากาศ ซึ่งคุณครูส่งเสริมให้เด็กเกิดการเข้าใจอย่างแท้จริง และการนำเรื่องก็น่าสนใจ ทั้งการท่องคำคล้องจองและการสนทนาจากคำคล้องจอง และคุณครูก็ได้มีการให้เด็ก ๆ ตั้งกติกาก่อนไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นส่ิงที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ กิจกรรมเรื่องผลไม้นี้เป็นกิจกรรมที่สนุก ถ้าคุณครูสอนให้สนุก ถือเป็นส่ิงที่ดีสำหรับเด็ก ที่ไม่ต้องเรียนรู้จากรูปภาพ ขอชื่นชมในการทุ่มเทเวลาของคุณครู
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-27 20:00:05) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กโดยคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) โดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ในที่นี้คือการไปศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม การนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างจากตลาดมาก จึงใช้วิธีการสำรวจผลไม้ในท้องถิ่นแทนการไปศึกษาที่ตลาดแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน ถึง รูปร่าง ขนาด สี ประโยชน์ต่าง ๆเพื่อให้เด็กเกิดประสบการณ์ที่หลากหลาย
โดย สุวรรณี วรรณวิล (2012-05-29 11:55:10) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและยังส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้ีัรับการพัฒนาครบทุกด้าน
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 13:05:48) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและยังส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้ีัรับการพัฒนาครบทุกด้าน
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 13:05:54) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและยังส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้ีัรับการพัฒนาครบทุกด้าน
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 13:05:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและยังส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้ีัรับการพัฒนาครบทุกด้าน
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 13:06:00) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและยังส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้ีัรับการพัฒนาครบทุกด้าน
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 13:06:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและยังส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้ีัรับการพัฒนาครบทุกด้าน
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 13:06:15) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและยังส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้ีัรับการพัฒนาครบทุกด้าน
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 13:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและยังส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้ีัรับการพัฒนาครบทุกด้าน
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 13:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและยังส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้ีัรับการพัฒนาครบทุกด้าน
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 13:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและยังส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้ีัรับการพัฒนาครบทุกด้าน
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 13:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและยังส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้ีัรับการพัฒนาครบทุกด้าน
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 13:06:17) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและยังส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้ีัรับการพัฒนาครบทุกด้าน
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 13:06:29) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมผลไม้แสนสนุก ของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ โรงเรียนบ้านถ่ิน (ถิ่นวิทยาคาร) ใช้วิธีการพาเด็กไปศึกษาสถานที่จริง โดยไปศึกษาผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไปในการทำกิจกรรมครั้งนี้ โดยครูบูรณาการ 3 กิจกรรม มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว เข้าจังหวะโดยครูให้เด็กท่องคำคล้องจอง เกี่ยวกับผลไม้ตามครู แล้วเคลื่อนไหวอิสระไปตามใจชอบของเด็ก ใช้คำคล้องจอง จ้ำจี้ผลไม้ ได้ดูการชั่งกิโลของแม่ค้า แล้วเมื่อกลับเข้าห้อง ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจ
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-05-30 08:53:41) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอน "ผลไม้แสนสนุก" ของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) นับเป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน โดยครูบูรณาการทุกกิจกรรมเข้าด้วยกันได้อย่างดี เริ่มจากการทำความรู้จักชื่อผลไม้ด้วยเพลงและกิจกรรมเข้าจังหวะ การนำเสนอข้อตกลงร่วมกันและรู้จักเคารพกติกาส่วนรวม การพบปะผู้คนหลากหลาย กล่าวทักทายพร้อมแสดงความเคารพผู้ใหญ่โดยการไหว้ มีกระบวนการคิด สังเกตุ และตั้งคำถามเพื่อสนทนาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถบูรณาการทักษะทางคณิตศาสตร์โดยราคา การชั่ง และการนับจำนวนอีกด้วย ในด้านประสาทสัมผัสก็ได้รับรู้รสชาติโดยการชิม เมื่อกลับถึงโรงเรียนยังสามารถนำประสบการณ์จากตลาดสดมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะได้อีก นับเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีเยี่ยม ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์จริงที่ช่วยกระตุ้นทุกพัฒนาการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ
โดย เพ็ญฉวี พงษ์จงมิตร (2012-05-30 11:43:10) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่นชมครูปฐมวัยทุกท่านที่สามารถรับมือกับเด็กๆได้และมีเทคนิคในการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจและสมอง ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูไพรพร ถิ่นทิพย์ที่บูรณการกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานและทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คำคล้องจองถึงวันนี้เขาจะยังไม่เข้าใจเชื่อว่าวันข้างหน้าเขาจะมีพื้นฐานที่ดีในด้านของภาษาและการให้จังหวะ เด็กๆสนุนสนานและก็จะมีคำถามที่ผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้งว่าเขาคิดได้อย่างไร น่ารักค่ะ
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-31 20:02:01) [แสดงความคิดเห็น]
ๆด้ประโยชน์จากการสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล ของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ โดยการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ในที่นี้คือการไปทัศนศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาดสด(โดยการนัดแนะแบ่งปันกันทำหน้าที่ สร้างข้อตกลง กำหนดข้อห้ามต่างๆ) แล้วก็ให้นักเรียนทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเมื่อกลับเข้าห้อง ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์ตรงเรียนรู้ที่น่าสนใจ ทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมไปพร้อมๆกัน...ค่ะ
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-31 20:03:24) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์หน่วยผลไม้แสนสนุกของคุณครูไทพร ถิ่นทิพย์ ร.ร.บ้านถิ่น จังหวัดแพร่นั้นถือเป็นการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กปฐมวัยเด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติได้เห็นของจริงได้ชิมรสอาหาร เป็นประสบการณ์ตรงมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน พัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ ประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อเล็กและความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ถือเป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยได้
โดย กนิษฐา ปิดทองคำ (2012-05-31 20:23:09) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจัดกิจกรรมโดยบูรณาการ 3กิจกรรมด้วยกันคือ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ให้นักเรียนท่องคำคล้องจองเกี่ยวกับผลไม้ โดยใช้คำคล้องจองจำ้จี้ผลไม้ แล้วให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายอิสระตามความคิดของตนเอง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ตลาด ได้พบแม่ค้าฝึการพูดถามราคา การขอบคุณแม่ค้า ก่อนไปครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียนก่อนการเดินทาง ส่วนกิจกรรมสร้างสรรค์นักเรียนได้ปั้นผลไม้ วาดรูปผลไม้ ฉีก ปะรูปผลไม้ เด็กได้เรียนณุ้และพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ อารมณื สังคม ไปพร้อมๆกัน
โดย ศุลีพร ศรีอริยะกุล (2012-05-31 21:17:16) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีวิธีสอนดีมากเลย ชอบ อยากให้มีทุกหน่วยเลยค่ะ
โดย สุชาดา ยูซี (2012-06-02 14:05:25) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้เด็กได้ไปศึกษาจากสถานที่จริงได้เรียนรู้ของจริงทำให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ เกิดความสนุกสนานและทำให้เด็กได้ศึกษาด้วยตัวเองเป็นการสอนที่ดีค่ะ
โดย อรทัย พรมวิชัย (2012-06-06 10:35:34) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์หน่วยผลไม้แสนสนุกของคุณครูไทพร ถิ่นทิพย์ ร.ร.บ้านถิ่น จังหวัดแพร่นั้นถือเป็นการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กปฐมวัยเด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติได้เห็นของจริงได้ชิมรสอาหาร เป็นประสบการณ์ตรงมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน พัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ ประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อเล็กและความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ถือเป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยได้
โดย วารุณี คำสอน (2012-06-06 21:20:27) [แสดงความคิดเห็น]
First, I am very glad to see Teacher Piporn does this activity at school. I think she can improve suddenly and truly her students in learning experiencely, especially, in the real places such as market or garden etc. Inside her ideas, there are many interesting and useful themes such as teaching the real experiences to the students, leading as a teacher, giving the thinking's supports etc. Furthermore, I can see her esprit to improve perfectly all her students to learn and live effectively and sustainablyly in the update and modern world. I really thank you for her best idea. Good luck !!!
โดย Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen (2012-06-06 23:39:23) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาดีมากค่ะ อยากให้คุณครูเติมหางเสียง ก็จะดีมากยิ่งขึ้นค่ะ :tv15:
โดย ชุลีกร สุขลักษณ์ (2012-06-09 18:16:59) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กไม่เบื่อหน่ายมีความสุขสนุกสานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษานั้น มีข้อจำกัดในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล :tv18: :tv18:
โดย จักรพงษ์ รักสีขาว (2012-06-13 20:55:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก จัดกิจกรรมที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากที่สุดทำให้เด็กไม่เบื่อหน่ายในการเรียน และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมบูรณ์แบบ สามารถนำไปบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆได้เป็นอย่างดี ที่โรงเรียนของข้าพเจ้าอยู่ห่างไกลตลาดมาก จัดกิจกรรมโดยคุณครูหาผลไม้ที่หลากหลายชนิดเพื่อเป็นสื่อในการจัดกิรรมมให้เด็กๆๆได้เรียนรู้จากของจริง รวมทั้งจัดกิจกรรมโดยผ่านประสามสัมผัวทั้งห้า
โดย ยุพิน นนทะโคตร (2012-06-17 21:12:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนสอนโดยใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด เป็นกระบวนการคิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็กในวัยปฐมวัย ให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับผลไม้หลากหลายชนิด ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เป็นอย่างดี และนำการรับรู้ และจำจดไปใช้ในการทำงานศิลปะทั้งในกิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการการปั้นดินน้ำมัน การปะติดรูปภาพ
และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นการต่อยอดในอนาคตอีกด้วย


การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล แต่คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ในที่นี้คือการไปศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรมครั้งนี้
โดย ศศิกานต์ อิสสระ (2012-06-18 16:14:41) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการพาเด็กไปศึกษาของจริง ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องจริงเห็นของจริงสัมผัสตรงนักเรียนจะได้เกิดความคิด และมีความสนุกสนานกระตื้อรือร้นในการทำกิจกรรม
โดย ชมภู นวลลออง (2012-06-19 16:02:55) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูทำให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและได้ประสบการตรงที่สำคัญทำให้เด็กกล้าที่จะถาม กล้าที่จะตั้งคำถามในสิ่งที่ตนอยากรู้และเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆๆเด็ก และเด็กก็จะมีพัฒนาการครบทุกด้าน
โดย พิมพ์ฤดี ภานุมาศจรัสวงค์ (2012-06-20 20:33:22) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กไม่เบื่อหน่ายมีความสุขสนุกสานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษานั้น มีข้อจำกัดในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้
โดย เบญจวรรณ สาตจีนพงษ์ (2012-06-22 15:06:06) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เห็นของจริง มีความสนุกตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษานั้น มีข้อจำกัดในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก ค่
โดย เบญจวรรณ สาตจีนพงษ์ (2012-06-22 15:06:51) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการบูรณาการซึ่งการสอนของคุณครูท่านนี้การสอนได้บูรณาการทักษะภาษาให้กับเด็กและการนำเข้ากิจกรรมน้นมีความน่าสนใจมากเพราะการถามของครูเป็นการถามแบบแนวปลายเปิดให้เด็กได้กล้าที่จะตั้งคำถามกับครู จากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วการพาเด็กไปทัศนะศึกษานับเป็นหัวใจของการสร้างมุมมองให้กับเด็กได้ในชีวิตจริงเป็นการดีที่ครูได้สร้างข้อตกลงกับเด็กก่อนที่จะได้ไปทำให้เด็กนั้นควบคุมตนเองได้ดีขึ้นโดยรวมชอบเทคนิคของครูที่กระตุ้นให้เด็กเกิดคำถาม
โดย มัณฑนา ใช้ปัญญา (2012-06-23 15:17:55) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เห็นของจริง มีความสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจ น่าสนใจ ทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี
โดย ขจรศรี ปาต๊ะ (2012-06-23 22:23:28) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)คุณครูสอนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยคำถามปลายเปิด เด็กกล้าคิด กล้าพูดและแสดงออก นับว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีมากเด็กได้ประสบการณืตรงจากการที่คุณครูไปเด็กๆไปศึกษานอกสถานที่(ตลาด)เด็กได้พัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือด้านร่งกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้และฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์สามารถถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปของงานศิลปะที่หลากหลาย นับว่าการสอนของคุณครูประสบผลสำเร็จ คุณคณุมีการบูรณาการการเรียนการสอนและเน้นเด็กเป็นสำคัญ ขอแสดงความชื่นชมและดีใจกับคุณครูที่สอนเด็กด้วยความรักความจริงใจตามแนวการจัดการเรียนรู้ เห็นควรที่คุณครูเราควรเอาเป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียนตนเอง
ขอบคุณคุณครูที่เผยแพร่และขอบอกว่าเยี่ยมมากคะ
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-06-24 17:16:24) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เห็นของจริง มีความสนุกตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้เด็กๆอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษานั้น มีข้อจำกัดในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก
โดย พาวนา เอี่ยมสุวรรณ์ (2012-06-25 13:32:48) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมผลไม้แสนสนุก ของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ โรงเรียนบ้านถ่ิน (ถิ่นวิทยาคาร) ใช้วิธีการพาเด็กไปศึกษาสถานที่จริง โดยไปศึกษาผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไปในการทำกิจกรรมครั้งนี้ โดยครูบูรณาการ 3 กิจกรรม มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว เข้าจังหวะโดยครูให้เด็กท่องคำคล้องจอง เกี่ยวกับผลไม้ตามครู แล้วเคลื่อนไหวอิสระไปตามใจชอบของเด็ก ใช้คำคล้องจอง จ้ำจี้ผลไม้ ได้ดูการชั่งกิโลของแม่ค้า แล้วเมื่อกลับเข้าห้อง ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะ :tv02: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-06-26 10:54:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมหน่วยผลไม้แสนสนุก ของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์นั้นจะเห็นได้ว่าคุณครูใช้วิธีการพาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริงในตลาด มีการบูรณาการกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กัน เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ส่งเสริมการกล้าแสดงออก เด็กได้เรียนรู้จากสื่อของจริง มีโอกาสได้ทดลองและใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรีนรู้ ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ครูปฐมวัยน่าจะมีโอกาสได้ทดลองและนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน และที่สำคัญก็คือเด็กมีความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน สามารถจดจำพร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่อไปในอนาคตได้ค่ะ
โดย พิจิกา พุ่มสวัสดิ์ (2012-06-26 17:56:31) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารจัดการระดับปฐมวัย โดยเน้นบูรณาการ ๓ กิจกรรม มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว เสริมประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง จากการไปทัศนศึกษาดูการขายผลไม้ของแม่ค้าในตลาด ได้มีการฝึกสอบถามแม่ค้าพัฒนาให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีสังคม ฝึกการคิดจากการสอบถามแม่ค้า นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี ถือเป็นการจัดกิจกรรมที่ผู้บริหารต้องให้การสนันสนุนในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน เพราะอนุบาลเป็นวัยที่มีภาวะการเจริญเติบโตที่สำคัญต้องพัมนาอย่างสมวัย ขอชื่นชมคุณครูที่มีวิธีการจัดกิจกรรมที่เยี่ยมมาก
โดย วิภาวณีย์ เพ็ชรครุฑ (2012-06-28 19:38:20) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของคุณครูน่ารักมาก พาเด็กไปทัศนศึกษาที่ตลาด ทำให้เด็กเรียนรู้จากการเห็นของจริง ได้สนทนากับแม่ค้า ได้เรียนรู้บรรยากาศ ซึ่งคุณครูส่งเสริมให้เด็กเกิดการเข้าใจอย่างแท้จริง และการนำเรื่องก็น่าสนใจ ทั้งการท่องคำคล้องจองและการสนทนาจากคำคล้องจอง และคุณครูก็ได้มีการให้เด็ก ๆ ตั้งกติกาก่อนไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นส่ิงที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ กิจกรรมเรื่องผลไม้นี้เป็นกิจกรรมที่สนุก ถ้าคุณครูสอนให้สนุก ถือเป็นส่ิงที่ดีสำหรับเด็ก ที่ไม่ต้องเรียนรู้จากรูปภาพ ขอชื่นชมในการทุ่มเทเวลาของคุณครู
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-06-29 21:27:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอผลงานได้อย่างดี เพราะคุณครูนำเด็กเข้าสู่สาระและทำให้เด็กได้สัมผัสของจริง คือครูสอนผลไม้ ทำให้เด็กมองเห็นภาพที่ชัดเจนและได้เกิดทักษะการคิดลักษณะของผลไม้ ประโยชน์ โทษ ลักษณะของผล รสชาติ ได้สาระความรู้มากขึ้นที่แตกต่างจากที่สอนทั่วๆไป
โดย วันทิพย์ (2012-07-03 08:52:46) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล แต่คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ในที่นี้คือการไปศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรมครั้งนี้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ขอชื่นชมในการสอนของคุณครูค่ะ
โดย อภิญญา เจริญชนม์ (2012-07-03 13:22:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง สถานที่จริงทำให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดย ศิริกาญจน์ อุ่นเรือน (2012-07-03 17:13:52) [แสดงความคิดเห็น]
ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) เป็นกิจกรรมบูรณาการที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เด็กได้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้านทฤษฏี เป็นการบูรณาการหลากหลายวิชามารวมกันทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษา เด็กๆ มีความสุขในการเรียน ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร เป็นการเรียนการสอนที่เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก นักเรียนได้คิด ได้รู้ ได้เห็น ได้ลงมือทำ นำไปสู่การจดจำได้เป็นอย่างดี
โดย ปริญญาภรณ์ นุ่นงาม (2012-07-03 21:26:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์ตรงเรียนรู้ที่น่าสนใจ ทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมไปพร้อมๆกัน
โดย กองสิน ชื่นชม (2012-07-05 12:14:27) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมผลไม้แสนสนุก ของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ โรงเรียนบ้านถ่ิน (ถิ่นวิทยาคาร) ใช้วิธีการพาเด็กไปศึกษาสถานที่จริง โดยไปศึกษาผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไปในการทำกิจกรรมครั้งนี้ โดยครูบูรณาการ 3 กิจกรรม มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว เข้าจังหวะโดยครูให้เด็กท่องคำคล้องจอง เกี่ยวกับผลไม้ตามครู แล้วเคลื่อนไหวอิสระไปตามใจชอบของเด็ก ใช้คำคล้องจอง จ้ำจี้ผลไม้ ได้ดูการชั่งกิโลของแม่ค้า แล้วเมื่อกลับเข้าห้อง ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล
โดย เรณู พัฒนศิริศักดิ์ (2012-07-06 13:06:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมรู้สึกว่าคุณครูมีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและให้เด็กได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน
โดย รุ่งทิพย์ ฟักประไพ (2012-07-06 22:12:23) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์ของคุณครูดีมากๆ พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและสามารถบูรณาการเข้ากับ 6 กิจกรรมหลักได้เป็นอย่างดี เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์จริง ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างถาวร :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ปราณี พานิช (2012-07-08 20:49:04) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์ของคุณครูดีมากๆ พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและสามารถบูรณาการเข้ากับ 6 กิจกรรมหลักได้เป็นอย่างดี เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์จริง ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างถาวร :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ปราณี พานิช (2012-07-08 20:49:17) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์ของคุณครูดีมาก เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ถาวร
โดย ปราณี พานิช (2012-07-08 20:51:20) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดีผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติ การได้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งเด็กๆจะสนุกสนานและสามารถเข้าใจ จดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีกว่าการฟังเฉยๆ หรือการท่องจำ การให้เด็กได้ไปทัศนศึกษาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เด็กๆได้รับโอกาสในการสำรวจโลกจริง และสามารถนำสิ่งที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ เป้ฯกิจกรรมที่ดี และน่ารักมากๆค่ะ
โดย นิรันรัตน์ พันธ์ประสิทธิ์ (2012-07-08 22:14:32) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ สามารถนำมาปรับใช้ในสถานศึกษาได้และนำมาประยุกต์ให้นำมาใช้ภายในโรงเรียนได้
โดย นารีรัตน์ มุขแก้ว (2012-07-10 20:28:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะน้ำเสียงครูเสียงดังฟังชัดเจนดีเด็กก็สนใจฟังดีและเด็กได้ไปสถานที่จริงและได้ประสบการณ์ตรงและยังปลูกฟังอาชีพสุจริตได้อีกด้วย(อาชีพแม่ค้า)ดีมากคะ
โดย นางวรวลัญช์ แสงศร (2012-07-17 20:22:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของคุณครูดีมาก พาเด็กไปทัศนศึกษาที่ตลาด ทำให้เด็กเรียนรู้จากการเห็นของจริง ได้สนทนากับแม่ค้า ได้เรียนรู้บรรยากาศ เป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเข้าใจอย่างแท้จริง และการนำเรื่องก็น่าสนใจ ทั้งการท่องคำคล้องจองและการสนทนาจากคำคล้องจอง คุณครูตั้งกติกาแก่เด็กก่อนไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นส่งที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ กิจกรรมเรื่องผลไม้นี้เป็นกิจกรรมที่สนุก ถ้าคุณครูสอนให้สนุก ถือเป็นส่ิงที่ดีสำหรับเด็ก ขอชื่นชมในการทุ่มเทเวลาของคุณครู และจะนำรูปแบบไปพัฒนาใช้ในการเรียนการสอนต่อไป :tv18:
โดย สายพิน เจริญผล (2012-07-18 14:12:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เห็นของจริงทำให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และการที่พาเด็กไปทัศนศึกษายังทำให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ักับผู้อื่น เด็กเรียนรู้ในการตั้งคำถาม เกิดควมคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและคุณครูยังได้สอดแทรกความรู้ด้านต่างๆด้มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาพัฒนาการครบทุกด้าน แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษานั้น มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย :tv02:
โดย ชเนตรียา คงแสนำ (2012-07-22 18:56:01) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เ้ด็กได้ไปศึกษาจากสถานที่จริงได้เรียนรู้ของจริงทำให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และการที่พาเด็กไปทัศนศึกษายังทำให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ักับผู้อื่น เด็กเรียนรู้ในการตั้งคำถาม เกิดควมคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและคุณครูยังได้สอดแทรกความรู้ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอนเรื่องจำนวน สี และคุณครูยังได้มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาพัฒนาการครบทุกด้าน
โดย ประภัสสร นธีนาม (2012-08-08 04:49:37) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของคุณครูน่ารักมาก พาเด็กไปทัศนศึกษาที่ตลาด ทำให้เด็กเรียนรู้จากการเห็นของจริง ได้สนทนากับแม่ค้า ได้เรียนรู้บรรยากาศ ซึ่งคุณครูส่งเสริมให้เด็กเกิดการเข้าใจอย่างแท้จริง และการนำเรื่องก็น่าสนใจ ทั้งการท่องคำคล้องจองและการสนทนาจากคำคล้องจอง และคุณครูก็ได้มีการให้เด็ก ๆ ตั้งกติกาก่อนไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นส่ิงที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ กิจกรรมเรื่องผลไม้นี้เป็นกิจกรรมที่สนุก ถ้าคุณครูสอนให้สนุก ถือเป็นส่ิงที่ดีสำหรับเด็ก ที่ไม่ต้องเรียนรู้จากรูปภาพ ขอชื่นชมในการทุ่มเทเวลาของคุณครู
โดย จักรพงษ์ รักสีขาว (2012-08-08 17:14:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของคุณครูน่ารักมาก พาเด็กไปทัศนศึกษาที่ตลาด ทำให้เด็กเรียนรู้จากการเห็นของจริง ได้สนทนากับแม่ค้า ได้เรียนรู้บรรยากาศ ซึ่งคุณครูส่งเสริมให้เด็กเกิดการเข้าใจอย่างแท้จริง และการนำเรื่องก็น่าสนใจ ทั้งการท่องคำคล้องจองและการสนทนาจากคำคล้องจอง และคุณครูก็ได้มีการให้เด็ก ๆ ตั้งกติกาก่อนไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นส่ิงที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ กิจกรรมเรื่องผลไม้นี้เป็นกิจกรรมที่สนุก ถ้าคุณครูสอนให้สนุก ถือเป็นส่ิงที่ดีสำหรับเด็ก ที่ไม่ต้องเรียนรู้จากรูปภาพ ขอชื่นชมในการทุ่มเทเวลาของคุณครู
โดย จักรพงษ์ รักสีขาว (2012-08-08 17:14:45) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของคุณครูน่ารักมาก พาเด็กไปทัศนศึกษาที่ตลาด ทำให้เด็กเรียนรู้จากการเห็นของจริง ได้สนทนากับแม่ค้า ได้เรียนรู้บรรยากาศ ซึ่งคุณครูส่งเสริมให้เด็กเกิดการเข้าใจอย่างแท้จริง และการนำเรื่องก็น่าสนใจ ทั้งการท่องคำคล้องจองและการสนทนาจากคำคล้องจอง และคุณครูก็ได้มีการให้เด็ก ๆ ตั้งกติกาก่อนไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นส่ิงที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ กิจกรรมเรื่องผลไม้นี้เป็นกิจกรรมที่สนุก ถ้าคุณครูสอนให้สนุก ถือเป็นส่ิงที่ดีสำหรับเด็ก ที่ไม่ต้องเรียนรู้จากรูปภาพ ขอชื่นชมในการทุ่มเทเวลาของคุณครู :tv18:
โดย จักรพงษ์ รักสีขาว (2012-08-08 17:15:01) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของคุณครูน่ารักมาก พาเด็กไปทัศนศึกษาที่ตลาด ทำให้เด็กเรียนรู้จากการเห็นของจริง ได้สนทนากับแม่ค้า ได้เรียนรู้บรรยากาศ ซึ่งคุณครูส่งเสริมให้เด็กเกิดการเข้าใจอย่างแท้จริง และการนำเรื่องก็น่าสนใจ ทั้งการท่องคำคล้องจองและการสนทนาจากคำคล้องจอง และคุณครูก็ได้มีการให้เด็ก ๆ ตั้งกติกาก่อนไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นส่ิงที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ กิจกรรมเรื่องผลไม้นี้เป็นกิจกรรมที่สนุก ถ้าคุณครูสอนให้สนุก ถือเป็นส่ิงที่ดีสำหรับเด็ก ที่ไม่ต้องเรียนรู้จากรูปภาพ ขอชื่นชมในการทุ่มเทเวลาของคุณครู :tv18:
โดย จักรพงษ์ รักสีขาว (2012-08-08 17:15:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมหน่วยผลไม้แสนสนุก ของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์นั้นจะเห็นได้ว่าคุณครูใช้วิธีการพาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริงในตลาด มีการบูรณาการกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กัน เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ส่งเสริมการกล้าแสดงออก เด็กได้เรียนรู้จากสื่อของจริง มีโอกาสได้ทดลองและใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้ ซึ่งคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ครูปฐมวัยน่าจะมีโอกาสได้ทดลองและนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน และที่สำคัญก็คือเด็กมีความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน สามารถจดจำพร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่อไป
โดย ทิวา (2012-08-10 16:04:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมหน่วยผลไม้แสนสนุก ของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์นั้นจะเห็นได้ว่าคุณครูใช้วิธีการพาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริงในตลาด มีการบูรณาการกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กัน เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ส่งเสริมการกล้าแสดงออก เด็กได้เรียนรู้จากสื่อของจริง มีโอกาสได้ทดลองและใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้ ซึ่งคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ครูปฐมวัยน่าจะมีโอกาสได้ทดลองและนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน และที่สำคัญก็คือเด็กมีความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน สามารถจดจำพร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่อไป
โดย ทิวา (2012-08-10 16:16:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมหน่วยผลไม้แสนสนุก ของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์นั้นจะเห็นได้ว่าคุณครูใช้วิธีการพาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริงในตลาด มีการบูรณาการกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กัน เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ส่งเสริมการกล้าแสดงออก เด็กได้เรียนรู้จากสื่อของจริง มีโอกาสได้ทดลองและใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้ ซึ่งคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ครูปฐมวัยน่าจะมีโอกาสได้ทดลองและนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน และที่สำคัญก็คือเด็กมีความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน สามารถจดจำพร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่อไป
:tv12: :tv12: :tv12: :tv12:
โดย ทิวา (2012-08-10 16:20:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมหน่วยผลไม้แสนสนุก ของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์นั้นจะเห็นได้ว่าคุณครูใช้วิธีการพาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริงในตลาด มีการบูรณาการกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กัน เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ส่งเสริมการกล้าแสดงออก เด็กได้เรียนรู้จากสื่อของจริง มีโอกาสได้ทดลองและใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้ ซึ่งคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ครูปฐมวัยน่าจะมีโอกาสได้ทดลองและนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน และที่สำคัญก็คือเด็กมีความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน สามารถจดจำพร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่อไป
:tv12: :tv12: :tv12: :tv12:
โดย ทิวา (2012-08-10 16:24:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมหน่วยผลไม้แสนสนุก ของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์นั้นจะเห็นได้ว่าคุณครูใช้วิธีการพาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริงในตลาด มีการบูรณาการกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กัน เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ส่งเสริมการกล้าแสดงออก เด็กได้เรียนรู้จากสื่อของจริง มีโอกาสได้ทดลองและใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้ ซึ่งคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ครูปฐมวัยน่าจะมีโอกาสได้ทดลองและนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน และที่สำคัญก็คือเด็กมีความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน สามารถจดจำพร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่อไป
โดย ทิวา (2012-08-10 16:30:48) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล แต่คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ในที่นี้คือการไปศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรมครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จะทำให้เด็กจำได้ยั้งยืน ขอบคุณคุณครูที่เผยแพร่ผลงาน
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-08-15 22:56:14) [แสดงความคิดเห็น]
ึคุณครูมีความตั้งใจในการสอนอย่างแท้จริง ชอบที่คุณครูใช้วิธีการพาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริงในตลาด ทำให้เด็กเห็นภาพ ได้เห็นของจริง มีการบูรณาการกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ทำให้เด็กมีความสนุกในการเรียนรู้
โดย นางยาใจ แพรดํา (2012-08-17 20:05:16) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "ผลไม้มหาสนุก" ของคุณครูไทพร เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้พบเห็นกับสิ่งต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อเยี่ยมชมตลาด ได้ปฏิสัมพันธ์กับแม่ค้าขายผลไม้ ได้แสดงออก ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีการสร้างวินัยกฏ กติกา ในการทำงานหรือการอยู่ร่วมกัน ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินและจดจำ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รู้จักชื่อผลไม้ไทย เป็นกิจกรรมที่ดีมากสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
โดย วาสนา บุญมาศ (2012-08-27 20:53:46) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณครูจัดให้กับนักเรียนนั้นดีสามารถที่ให้ความรู้กับนักเรียนที่หลากหลายโดยก่อนที่เด็กได้เรียนรู้คุณครูได้ใช้คำถามปลายเปิดให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและกล้าแสดงออก กล้าตอบคำถามและมีความสนุกสนานในการเรียนเมื่อครูได้สอดแทรกกิจกรรมเคลื่อนไหวเด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมเรียนกิจกรรมอื่นต่อไปคุณครูก็ได้มีการสร้างข้อตกลงให้เด็กได้มีวินัยในตนเอง เด้กได้เรียนรููู้จากประสบการณ์จริงเด็กก็จะมีความเข้าได้รับประสบการณ์ตรงที่ดี
โดย สุกัญญา ทองจันทร์ (2012-09-09 16:37:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ เพราะทำให้เด้กได้ลงมือปฏิบัติจริง
โดย ยอดขวัญ ปาลามะ (2012-09-10 16:38:00) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้การเรียนรู้ของเด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะได้ไปศึกษาในสถานที่จริง ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย
โดย มาเรียม นาคสง่า (2012-09-10 19:44:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เด้กได้เรียนรู้จากสภาพจริงทำให้เด้กเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ซึ่งสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู็ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย สุมาลี เริกม่วง (2012-09-10 22:10:15) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูน่าสนใจเพราะเด้กได้ประสบการณ์ตรงคือการได้ไปทัศนศึกษาและมีการสร้างข้อตกลงเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งเป้นข้อตกลงของเด็ก ๆ เองไม่ใช่มากจากครูและเป็นการฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกเช่นการทักทายการถามตอบกับคนแปลกหน้าการแสดงท่าทางโดยคิดท่าทางประกอบคำคล้องจองอย่างอืสระนอกจากนี้ยังเป้นการบูรณาการกืจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ไปในเวลาเดียวกันแต่คุณครูน่าจะบูรณาการได้ทั้ง 6 กิจกรรมไปด้วยกันเช่นกิจกรรมเสรีก็ให้เด็กเล่นบทบาทสมมติ กิจกรรมกลางแจ้ง เกมการศึกษาอาจจะเป็นการจับคู่ภาพเหมือน ต่อชิ้นส่วน จิกซอว์ การนับ การจัดประเภท การจัดหมวดหมู นอกจากนี้ยังนำไปจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่นการศึกษาถึงส่วนประกอบของผลไม้แต่ละชนิด หรือจัดการเรียนการสอนโดยฝึกการทำโครงงาน เพื่อให้เด็กรู้จักการสังเกต การค้นคว้า การใช้ประสาทสัมผัสการใชเภาษาในการอะบายความเป็นการพัฒนาสมอง
โดย ปาริฉัตร ฤทธิ์นรา (2012-10-05 15:24:54) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ กิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู ทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นตื่นเต้นที่จะเรียนรู้ไปกับสือและกิจกรรมที่คุณครูสอน ทำให้เกิดพัฒนาการที่ดีต่อเด็ก อยากให้กระบวนการการเรียนการสอนนี้เป็นแบบอย่างให้กับคุณครูทุกท่านค่ะ เพื่อสร้างเด็กให้มีคุณภาพต่อไป
โดย ฐิตารีย์ คนดี (2012-10-17 15:24:26) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ทำให้เด็กๆมีความสุขและสนุกสนานกับการได้ไปทัศนศึกษาจากแหล่งประสบการณ์จริง และเป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสร้างข้อตกลงก่อนปฏิบัติจริง ให้โอกาสเด็กๆได้คิดสร้างสรรค์ จินตนาการได้ดี ทำให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ส่งผลถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในระดับชั้นต่อไป :tv09:
โดย บงกช วุฒิเกษตรสกุล (2012-10-22 15:28:17) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรมของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่นการจัดกิจกรรมของคุณครูน่ารักมาก มีร้องเพลงสนานากับเด็กพาเด็กไปทัศนศึกษาที่ตลาด ทำให้เด็กเรียนรู้จากการเห็นของจริงทดองสอบถามให้เด็กลองนึกคำที่จะสนทนากับแม่ค้า และได้ลองสนทนากับแม่ค้าจริงๆ ไม่น่าเชื่อเด็กจะมีคำถามที่แปลกและกล้าที่จะถาม ได้เรียนรู้บรรยากาศ ซึ่งคุณครูส่งเสริมให้เด็กเกิดการเข้าใจอย่างแท้จริง และการนำเรื่องก็น่าสนใจ ทั้งการท่องคำคล้องจองและการสนทนาจากคำคล้องจอง และคุณครูก็ได้มีการให้เด็ก ๆ ตั้งกติกาก่อนไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นส่ิงที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ กิจกรรมเรื่องผลไม้นี้เป็นกิจกรรมที่สนุก ถ้าคุณครูสอนให้สนุก ถือเป็นส่ิงที่ดีสำหรับเด็ก ที่ไม่ต้องเรียนรู้จากรูปภาพ ขอชื่นชมในการทุ่มเทเวลาของคุณครู กิ๊บจะลองเอาไปทดลองใช้กับนักเรียนอนุบาล 2 ค่ะ :tv02: :tv17: :tv15: :tv15:
โดย พิณญาดา จาบจินดา (2012-10-28 19:22:27) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูมากเลยเพราะเป็นการจัดประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆดังที่คุณครูได้กล่าวไว้ว่าครบพัฒนาการทั้ง 4 ด้านซึ่งส่วนใหญ่แล้วครูจะสอนในห้องมากกว่าด้วยเหตุผลหลายประการในสัปดาห์หนึ่งก็ควรให้เด้กได้เรียนนอกห้องเรียนสัก 2 วันก็จะเป็นการดีแต่ด้วยระบบของ สพฐ.เองครูต่อนักเรียนส่วนใหญ่ครูต้องรับภาระกับเด็กจำนวนต่อห้องมากบางห้องควบชั้นอีกต่างหากยากต่อการควบคุมดูแลก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะค่ะ
โดย ปิยะนันท์ เหล่ากุดบอด (2012-11-23 14:16:53) [แสดงความคิดเห็น]
ชมกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูไพพร ทำให้นึกถึงคุณครูที่เคยสอนเรามา โรงเรียนเราไม่ใกล้ตลาดแต่คุณครูให้พวกเราเตรียมผลไม้มาจากบ้าน ที่ชอบมากที่สุดก็คือพอเรียนเสร็จแล้ว คุณครูนำผลไม้ที่แต่ละคนนำมาแจกจ่ายแลกเปลี่ยนให้รับประทานกัน ตอนนั้นคิดแต่ว่าเรียนแบบนี้สนุกและก็อิ่ม ไม่ทันได้คิดเลยว่าคุณครูได้ให้ความรู้กับเรา ขอบคุณคุณครูไพพร ที่ให้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน ดีใจแทนเด็กๆ ที่ได้รับความรู้และได้เรียนกับคุณครูที่ดีแบบคุณครูไพพร
โดย พิศมัย ไตรคุ้มดัน (2012-11-23 16:52:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชมกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูไพพร ทำให้นึกถึงคุณครูที่เคยสอนเรามา โรงเรียนเราไม่ใกล้ตลาดแต่คุณครูให้พวกเราเตรียมผลไม้มาจากบ้าน ที่ชอบมากที่สุดก็คือพอเรียนเสร็จแล้ว คุณครูนำผลไม้ที่แต่ละคนนำมาแจกจ่ายแลกเปลี่ยนให้รับประทานกัน ตอนนั้นคิดแต่ว่าเรียนแบบนี้สนุกและก็อิ่ม ไม่ทันได้คิดเลยว่าคุณครูได้ให้ความรู้กับเรา นักเรียนนั้นดีสามารถที่ให้ความรู้กับนักเรียนที่หลากหลายโดยก่อนที่เด็กได้เรียนรู้คุณครูได้ใช้คำถามปลายเปิดให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและกล้าแสดงออก กล้าตอบคำถามและมีความสนุกสนานในการเรียนเมื่อครูได้สอดแทรกกิจกรรมเคลื่อนไหวเด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมเรียนกิจกรรมอื่นต่อไปคุณครูก็ได้มีการสร้างข้อตกลงให้เด็กได้มีวินัยในตนเอง เด้กได้เรียนรููู้จากประสบการณ์จริงเด็กก็จะมีความเข้าได้รับประสบการณ์ตรงที่ดี
โดย เบญจวรรณ สาตจีนพงษ์ (2012-11-27 12:27:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนเรื่องผลไม้คุณครูจะสอนโดยเด้กมีส่วนร่วมโดยมีคำคล้องจองและทำให้เด้กได้คิดตามการเรียนสอนว่ามีอะไรบ้างและเด้กได้ร้จักรูปทรง รสชาดของผลไม้ และการเรียนร้รูปทรงต่างที่ใกล้เคียงกับผลไม้และให้นักเรียนร้จากของจริงนำไปตลาดได้เรียนร้จากประสบการณืจริงที่สามารถติดตัวไปกับนักเรียนตลอดชีวิตและได้ฝึกการแสดงออกที่ดีกับนักเรียนฝึกความกล้าหาญให้กับนักเรียนได้ดีคุณจะมีการให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นได้ดีทำให้นักเรียนไม่เขินอายในการเรียนร้ได้ดีมากและมีการบรูณาการวิชาต่างๆเข้าร่วมกันได้ดี
โดย สุกัญญา ทองจันทร์ (2013-03-10 14:51:09) [แสดงความคิดเห็น]
:tv03:เป็นแนวทางในการเตรียมการเรียนการสอนเรื่อง ผลไม้ เป็นการสอนที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ สนใจในกิจกรรมต่างๆ ที่ครูเตรียมให้ ดูแล้วเด็กๆ มีความสุขในการเรียน ผ่านกิจกรรม เพลง เกม ที่ชอบมากคือตอนที่เด็กๆ ได้ออกไปเรียนรู้และได้สัมผัสประสบการณ์จากชีวิตจริง ผลไม้จริง แม่ค้าจริงๆ ฝึกการสนทนาโต้ตอบ เป็นการบูรณาสามารถสอดแทรกได้หลากหลาย น่าอิจฉาจังที่โรงเรียนอยู่ใกล้ตลาดสามารถเดินไปหาความรู้ได้ :tv18:
โดย สุจีลา พุ่มเจริญ (2013-05-01 12:48:12) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ กิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู ทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นตื่นเต้นที่จะเรียนรู้ไปกับสือและกิจกรรมที่คุณครูสอน ทำให้เกิดพัฒนาการที่ดีต่อเด็ก อยากให้กระบวนการการเรียนการสอนนี้เป็นแบบอย่างให้กับคุณครูทุกท่านค่ะ เพื่อสร้างเด็กให้มีคุณภาพต่อไป
โดย สุปราณี ศรีโนนยาง (2014-02-11 22:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมทีวีครู เรื่องผลไม้แสนสนุก ของครูไพพร มีการสอนเรื่องผลไม้ บอกถึงคุณและโทษ ่อร่างกายเรา มีการสอนเด็กๆเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆนาๆมีการออกไปชมผลนอกสถานที่ เป็นการสอนที่กระตุ้นให้และเด็กได้รู้จักรูปทรงของผลไม้ รสชาติของผลไม้สมองเกิดการเรียนรู้ มีการสอนมีการร้องเพลงเกี่ยวกับผลไม้มีกิจกรรมฐานต่างๆให้เด็กเรียนรู้ มีความกล้าแสดงออกมาขึ้นมีการคิดเกมส์ให้เด็กเล่น เด็กจึงมีความรู้เกี่ยวกับผลไม้มากๆมีความสนใจ และเด็กจะได้มีประสบการณ์ที่ดีมากขึ้น
โดย กานดา บุตรเกตุ (2014-02-17 21:44:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมทีวีครู เรื่องผลไม้แสนสนุก ของครูไพพร มีการสอนเรื่องผลไม้ บอกถึงคุณและโทษ ่อร่างกายเรา มีการสอนเด็กๆเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆนาๆมีการออกไปชมผลนอกสถานที่ เป็นการสอนที่กระตุ้นให้และเด็กได้รู้จักรูปทรงของผลไม้ รสชาติของผลไม้สมองเกิดการเรียนรู้ มีการสอนมีการร้องเพลงเกี่ยวกับผลไม้มีกิจกรรมฐานต่างๆให้เด็กเรียนรู้ มีความกล้าแสดงออกมาขึ้นมีการคิดเกมส์ให้เด็กเล่น เด็กจึงมีความรู้เกี่ยวกับผลไม้มากๆมีความสนใจ และเด็กจะได้มีประสบการณ์ที่ดีมากขึ้น
โดย กานดา บุตรเกตุ (2014-02-17 21:45:20) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง เป็นกิจกรรมที่นำ3กิจกรรมมาบูรณาการ กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เตรียมความพร้อมด้วยคำคล้องจองและให้เด็กๆเคลื่อนไหวอิสระประกอบคำคล้องจองด้วย กิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูพาเด็กๆไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยพาไปตลาดซึ่งเป็นสถานที่ๆมีผลไม้ของจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนกับแม่ค้า ให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ สังเกตสีและรูปร่างของผลไม้ ดมกลิ่นผลไม้ ชิมผลไม้ รับรู้รสชาติของผลไม้ และสัมผัสกับผลไม้ กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อกลับมาจากตลาดก็จะให้เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ โดยมีให้เลือก3อย่าง คือ วาดภาพระบายสี ฉีกปะภาพ และ ปั้นดินน้ำมัน
โดย นุชรี ทินรอด (2014-02-18 22:45:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง เป็นกิจกรรมที่นำ3กิจกรรมมาบูรณาการ กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เตรียมความพร้อมด้วยคำคล้องจองและให้เด็กๆเคลื่อนไหวอิสระประกอบคำคล้องจองด้วย กิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูพาเด็กๆไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยพาไปตลาดซึ่งเป็นสถานที่ๆมีผลไม้ของจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนกับแม่ค้า ให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ สังเกตสีและรูปร่างของผลไม้ ดมกลิ่นผลไม้ ชิมผลไม้ รับรู้รสชาติของผลไม้ และสัมผัสกับผลไม้ กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อกลับมาจากตลาดก็จะให้เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ โดยมีให้เลือก3อย่าง คือ วาดภาพระบายสี ฉีกปะภาพ และ ปั้นดินน้ำมัน
โดย นุชรี ทินรอด (2014-02-18 22:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง เป็นกิจกรรมที่นำ3กิจกรรมมาบูรณาการ กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เตรียมความพร้อมด้วยคำคล้องจองและให้เด็กๆเคลื่อนไหวอิสระประกอบคำคล้องจองด้วย กิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูพาเด็กๆไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยพาไปตลาดซึ่งเป็นสถานที่ๆมีผลไม้ของจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนกับแม่ค้า ให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ สังเกตสีและรูปร่างของผลไม้ ดมกลิ่นผลไม้ ชิมผลไม้ รับรู้รสชาติของผลไม้ และสัมผัสกับผลไม้ กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อกลับมาจากตลาดก็จะให้เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ โดยมีให้เลือก3อย่าง คือ วาดภาพระบายสี ฉีกปะภาพ และ ปั้นดินน้ำมัน :tv09: :tv09:
โดย นุชรี ทินรอด (2014-02-18 22:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง เป็นกิจกรรมที่นำ3กิจกรรมมาบูรณาการ กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เตรียมความพร้อมด้วยคำคล้องจองและให้เด็กๆเคลื่อนไหวอิสระประกอบคำคล้องจองด้วย กิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูพาเด็กๆไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยพาไปตลาดซึ่งเป็นสถานที่ๆมีผลไม้ของจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนกับแม่ค้า ให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ สังเกตสีและรูปร่างของผลไม้ ดมกลิ่นผลไม้ ชิมผลไม้ รับรู้รสชาติของผลไม้ และสัมผัสกับผลไม้ กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อกลับมาจากตลาดก็จะให้เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ โดยมีให้เลือก3อย่าง คือ วาดภาพระบายสี ฉีกปะภาพ และ ปั้นดินน้ำมัน :tv09: :tv09:
โดย นุชรี ทินรอด (2014-02-18 22:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง เป็นกิจกรรมที่นำ3กิจกรรมมาบูรณาการ กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เตรียมความพร้อมด้วยคำคล้องจองและให้เด็กๆเคลื่อนไหวอิสระประกอบคำคล้องจองด้วย กิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูพาเด็กๆไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยพาไปตลาดซึ่งเป็นสถานที่ๆมีผลไม้ของจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนกับแม่ค้า ให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ สังเกตสีและรูปร่างของผลไม้ ดมกลิ่นผลไม้ ชิมผลไม้ รับรู้รสชาติของผลไม้ และสัมผัสกับผลไม้ กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อกลับมาจากตลาดก็จะให้เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ โดยมีให้เลือก3อย่าง คือ วาดภาพระบายสี ฉีกปะภาพ และ ปั้นดินน้ำมัน :tv09: :tv09:
โดย นุชรี ทินรอด (2014-02-18 22:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง เป็นกิจกรรมที่นำ3กิจกรรมมาบูรณาการ กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เตรียมความพร้อมด้วยคำคล้องจองและให้เด็กๆเคลื่อนไหวอิสระประกอบคำคล้องจองด้วย กิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูพาเด็กๆไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยพาไปตลาดซึ่งเป็นสถานที่ๆมีผลไม้ของจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนกับแม่ค้า ให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ สังเกตสีและรูปร่างของผลไม้ ดมกลิ่นผลไม้ ชิมผลไม้ รับรู้รสชาติของผลไม้ และสัมผัสกับผลไม้ กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อกลับมาจากตลาดก็จะให้เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ โดยมีให้เลือก3อย่าง คือ วาดภาพระบายสี ฉีกปะภาพ และ ปั้นดินน้ำมัน :tv09: :tv09:
โดย นุชรี ทินรอด (2014-02-18 22:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง เป็นกิจกรรมที่นำ3กิจกรรมมาบูรณาการ กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เตรียมความพร้อมด้วยคำคล้องจองและให้เด็กๆเคลื่อนไหวอิสระประกอบคำคล้องจองด้วย กิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูพาเด็กๆไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยพาไปตลาดซึ่งเป็นสถานที่ๆมีผลไม้ของจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนกับแม่ค้า ให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ สังเกตสีและรูปร่างของผลไม้ ดมกลิ่นผลไม้ ชิมผลไม้ รับรู้รสชาติของผลไม้ และสัมผัสกับผลไม้ กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อกลับมาจากตลาดก็จะให้เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ โดยมีให้เลือก3อย่าง คือ วาดภาพระบายสี ฉีกปะภาพ และ ปั้นดินน้ำมัน :tv09: :tv09:
โดย นุชรี ทินรอด (2014-02-18 22:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง เป็นกิจกรรมที่นำ3กิจกรรมมาบูรณาการ กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เตรียมความพร้อมด้วยคำคล้องจองและให้เด็กๆเคลื่อนไหวอิสระประกอบคำคล้องจองด้วย กิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูพาเด็กๆไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยพาไปตลาดซึ่งเป็นสถานที่ๆมีผลไม้ของจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนกับแม่ค้า ให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ สังเกตสีและรูปร่างของผลไม้ ดมกลิ่นผลไม้ ชิมผลไม้ รับรู้รสชาติของผลไม้ และสัมผัสกับผลไม้ กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อกลับมาจากตลาดก็จะให้เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ โดยมีให้เลือก3อย่าง คือ วาดภาพระบายสี ฉีกปะภาพ และ ปั้นดินน้ำมัน :tv09: :tv09:
โดย นุชรี ทินรอด (2014-02-18 22:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง เป็นกิจกรรมที่นำ3กิจกรรมมาบูรณาการ กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เตรียมความพร้อมด้วยคำคล้องจองและให้เด็กๆเคลื่อนไหวอิสระประกอบคำคล้องจองด้วย กิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูพาเด็กๆไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยพาไปตลาดซึ่งเป็นสถานที่ๆมีผลไม้ของจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนกับแม่ค้า ให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ สังเกตสีและรูปร่างของผลไม้ ดมกลิ่นผลไม้ ชิมผลไม้ รับรู้รสชาติของผลไม้ และสัมผัสกับผลไม้ กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อกลับมาจากตลาดก็จะให้เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ โดยมีให้เลือก3อย่าง คือ วาดภาพระบายสี ฉีกปะภาพ และ ปั้นดินน้ำมัน :tv09: :tv09:
โดย นุชรี ทินรอด (2014-02-18 22:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง เป็นกิจกรรมที่นำ3กิจกรรมมาบูรณาการ กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เตรียมความพร้อมด้วยคำคล้องจองและให้เด็กๆเคลื่อนไหวอิสระประกอบคำคล้องจองด้วย กิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูพาเด็กๆไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยพาไปตลาดซึ่งเป็นสถานที่ๆมีผลไม้ของจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนกับแม่ค้า ให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ สังเกตสีและรูปร่างของผลไม้ ดมกลิ่นผลไม้ ชิมผลไม้ รับรู้รสชาติของผลไม้ และสัมผัสกับผลไม้ กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อกลับมาจากตลาดก็จะให้เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ โดยมีให้เลือก3อย่าง คือ วาดภาพระบายสี ฉีกปะภาพ และ ปั้นดินน้ำมัน :tv09: :tv09:
โดย นุชรี ทินรอด (2014-02-18 22:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลของคุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการที่พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง เป็นกิจกรรมที่นำ3กิจกรรมมาบูรณาการ กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เตรียมความพร้อมด้วยคำคล้องจองและให้เด็กๆเคลื่อนไหวอิสระประกอบคำคล้องจองด้วย กิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูพาเด็กๆไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยพาไปตลาดซึ่งเป็นสถานที่ๆมีผลไม้ของจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนกับแม่ค้า ให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ สังเกตสีและรูปร่างของผลไม้ ดมกลิ่นผลไม้ ชิมผลไม้ รับรู้รสชาติของผลไม้ และสัมผัสกับผลไม้ กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อกลับมาจากตลาดก็จะให้เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ โดยมีให้เลือก3อย่าง คือ วาดภาพระบายสี ฉีกปะภาพ และ ปั้นดินน้ำมัน :tv09: :tv09:
โดย นุชรี ทินรอด (2014-02-18 22:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางลักข์คะณา หงษ์ทอง ครูโรงเรียนดรุณศึษาจากการชมวีดีทัศน์ ผลไม้แสนสนุกของครูไพพร ถิ่นทิพย์การสอนของครูมีความน่าสนใจอย่างมากดิฉันได้รับข้อมูลเรื่องเทคนิคการสอนเพิ่มเติมโดยเฉพาะการสอนที่บูรณาการกิจกรรม 3 กิจกรรมเข้าด้วยกันและนอกจากนี้การพาเด็กไปเรียนรู้ในสถานที่จริงทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเด้กมีการท่องจำคล้องจองการเรียนการสอนเน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาการทั้ง 4 ด้านรวมถึงเด็กได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
ครูเน้นใช้กิจกรรมที่สัมพันธ์กันและเด็กคิดได้เร็วเด็กได้ทำกิจกรรมโดยอาศัยจินตนาการของเด็กเป็นหลัก
ครูมีการใช้คำถามที่กระตุ้นความสนใจของเด็กทำให้เด็กกล้าแสดงออกเด็กกล้าหาประสบการณ์ใหม่ๆ กล้าคิดกล้าพูด :tv15:
โดย ลักข์คะณา หงษ์ทอง (2014-02-23 07:59:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางลักข์คะณา หงษ์ทอง ครูโรงเรียนดรุณศึษาจากการชมวีดีทัศน์ ผลไม้แสนสนุกของครูไพพร ถิ่นทิพย์การสอนของครูมีความน่าสนใจอย่างมากดิฉันได้รับข้อมูลเรื่องเทคนิคการสอนเพิ่มเติมโดยเฉพาะการสอนที่บูรณาการกิจกรรม 3 กิจกรรมเข้าด้วยกันและนอกจากนี้การพาเด็กไปเรียนรู้ในสถานที่จริงทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเด้กมีการท่องจำคล้องจองการเรียนการสอนเน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาการทั้ง 4 ด้านรวมถึงเด็กได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
ครูเน้นใช้กิจกรรมที่สัมพันธ์กันและเด็กคิดได้เร็วเด็กได้ทำกิจกรรมโดยอาศัยจินตนาการของเด็กเป็นหลัก
ครูมีการใช้คำถามที่กระตุ้นความสนใจของเด็กทำให้เด็กกล้าแสดงออกเด็กกล้าหาประสบการณ์ใหม่ๆ กล้าคิดกล้าพูด :tv15:
โดย ลักข์คะณา หงษ์ทอง (2014-02-23 08:00:27) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:51:23) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:29) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:29) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:29) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:32) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:32) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:32) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:33) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:33) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรงสอนให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจมาก ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจสนใจทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ในการออกไปศึกษานอกสถานศึกษามีเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เพราะบางโรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดค่ะและความปลอดภัยด้วย แล้วเมื่อกลับเข้าสู๋ห้องเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านด้วย......<3
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ณปภัช ตั้งสมบัติสกุล (2014-02-28 04:52:33) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้วิธีการพาเด็กไปศึกษาสถานที่จริง โดยไปศึกษาผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไปในการทำกิจกรรมครั้งนี้ โดยครูบูรณาการ 3 กิจกรรม มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว เข้าจังหวะโดยครูให้เด็กท่องคำคล้องจอง เกี่ยวกับผลไม้ตามครู แล้วเคลื่อนไหวอิสระไปตามใจชอบของเด็ก ใช้คำคล้องจอง จ้ำจี้ผลไม้ ได้ดูการชั่งกิโลของแม่ค้า แล้วเมื่อกลับเข้าห้อง ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมปั้นผลไม้ โดยใช้ดินน้ำมัน และวาดรูปผลไม้ ฉีกตัดปะกระดาษ และระบายสีภาพ เด็กก็ได้รับความสนุก :tv02: :tv18: :tv15:
โดย วิลาวัลย์ วรรณทอง (2014-02-28 07:16:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาววาสนา ยอแสง รหัส 553186536 สาขาการศึกษาปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครุเป็นการจัดประสบการณ์ตรง โดยคุณครูมีการจัดกิจกรรมเป็นการทัศนศึกษา ไปแหล่งเรียนรู้ที่เป็นของจริง(โดยการสอบถามจากแม่ค้า) โดยมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก ได้มีการเรีียนรู้โดยมีประสบการณตรง ใช้ใช้ประสาทสัมผัส และมีการใช้พัฒนาการทั้ง 4 ด้านในการเรียนรู้ ให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ สังเกตสีและรูปร่างของผลไม้ ดมกลิ่นผลไม้ ชิมผลไม้ รับรู้รสชาติของผลไม้ และสัมผัสกับผลไม้ กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อกลับมาจากตลาดก็จะให้เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ โดยมีให้เลือก3อย่าง คือ วาดภาพระบายสี ฉีกปะภาพ และ ปั้นดินน้ำมัน
โดย นางสาว วาสนา ยอแสง (2014-03-23 04:58:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและยังส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้ีัรับการพัฒนาครบทุกด้าน
โดย จรรยา ปองผาติพร (2014-04-05 17:38:55) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv