thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4641
Rate :
 4
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2012-04-25  
    สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 1 : คุณครูกับวิถีธรรมชาติ คุณครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ โรงเรียนสยามสามไตร  
    ด้วยแนวคิดหลักของโรงเรียนที่เน้นการสร้างเด็กในแนววิถีพุทธ และวิถีธรรมชาติ ในทุกปิดภาคเรียนทางโรงเรียนสยามสามไตรจึงมีการจัดอบรมพัฒนาครูให้เข้าใจในการเรียนรู้วิถีธรรมชาติ และวิถีพุทธอย่างลึกซึ้ง โดยปิดภาคเรียนครั้งนี้ ทีมคุณครูเดินทางไปศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร กิจกรรมครั้งนี้ได้เปิดโลกการเรียนรู้ และให้คุณครูได้ซึมซับกับวิถีธรรมชาติจากประสบการณ์จริง เพื่อนำสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียนต่อไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
จากการติดตามชมการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโนโรงเรียนโดยการสำรวจพืชพันธ์ต้นไม้สมุนไพรในชุมชนร่วมกับเด็กปฐมวัยโดยการจดบันทึก ถ่ายภาพ ให้เด็กได้วาดรูปตามความสนใจ แล้วนำมาเชื่อมโยงกับคำศัพท์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมกันจัดทำบันทึกชื่อสมุนไพรเป็นคำคล้องจอง ร่วมจัดประชุมผู้ปกครองร่วมกันจัดสวนสมุนไพรในบ้าน หรือในชุมชน และในโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้เห็นความสำคัญของสมุนไพร
โดย ศิริลักษณ์ ราชสุวรรณ์ (2012-05-08 19:03:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการติดตามชมการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธสมามรถนำควารู้และเทคนิควิธีการสอนไปประยุตย์ใช้ในชีวิตได้ และสามารถนำมาเชื่อมโยงความรู้และการสอนโดยพาเด้กไปเรียนกับพื้นท่จริง เพื่อเพิ่มความรูและจะเพิ่มความสนใจในการเรียยนให้เด็กได้ และจะทำให้เด็กเข้าจัยมากกว่าเรียนในห้องเรียน เพราะ ได้เจอกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นของจิง ทำให้เด็กรู้จักต้นไม้ พันธ์ุพืช และสมุนไพรต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไป เผื่อแพร่ ให้กับชุมชน และสังคมได้
โดย สุนทร โพะสูงเนิน (2012-05-09 10:23:37) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนวิถึพุทธเป็นสิ่งที่มีประโยช์นมากในการนำไปใช้บูรณาการในการเรียนการสอนในทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรวมทั้งประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่ควรรักษา เราสามารถบูรณาการได้ อย่างเป็นอย่างดี การนำครูไปศึกษาตามตัวอย่างที่ได้ชม ดีใจคะที่โทรทัศน์ครูมองเห็นความสำคัญ และนำเอาเรื่องปัจจุบัน เรื่องน้ำท่วม การดูแลรักษาป่าการป้องกัน ทราบดีว่าครูทุกท่านและผู้ชมทุกท่านก็คงมีความคิดเช่นดิฉันคือการให้ความรู้กับเยาวชนเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญเพียงใด จะนำตัวอย่างความรู้ที่ได้รับนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ดีที่สุดคะ สัญญา
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-05-11 09:37:02) [แสดงความคิดเห็น]
ป่า นั้นมิใช่แค่อยู่ในภาคเหนือเท่านั้น ทุกที่สามารถเป็นป่าอุ้มน้ำได้ได้หากเราสนใจตั้งใจจริงในการถ่ายทอดความรู้ สู่ครู และต่อเนื่องสู่ห้องเรียน การที่ทำรายการนี้สนุกมากจริงๆคะ น่าสนใจ ดีใจที่เห็นครูรุ่นใหม่ ตั้งใจในการพัฒนาอาชีพและดูจากแววตาของคุณครูทุกท่าน ลักษณะ การรายงานของแต่ละท่านน่าสนใจมากจริงๆ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการการใช้ภาษาไทยได้อย่างน่าทึ่งมากจริงๆคะ นี่คือครูปฐมวัยนะคะ เราต้องมีนักเรียนที่เก่งๆมากมายเหมือนครูคุณภาพทุกท่าน จะติดตามต่อไปคะขอบคุณที่มีครูคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมากมายขอชื่นชมจากใจจริงคะ
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-05-11 09:45:45) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคุณครูกับวิถีธรรมชาติจัดว่าเป็นความคิดที่ดีมากเพราะการที่คุณครูได้มาสัมผัสด้วยตนเองและมีวิทยากรคอยแนะนำทำให้คุ๕รูหลายท่านถึงกับเปลี่ยนนิสัยตัวเองเพราะได้ซึมซับธรรมชาติเป็นอย่างดี ประสบการณ์ที่ได้รับทำให้คุณครูแต่ละท่านตระหนักมีจิตใจจดจ่อจะทำอย่างไรเพื่อกิจกรรมที่ได้รับจะออกมาดูดีสรุปแล้วแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดไม่น่าเชื่อธรรมชาติสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ง่ายงานที่ออกมาเยี่ยมมาก
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-12 00:20:18) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเข้าใจ และการใช้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย การจัดกิจกรรมให้เด็กระดับปฐมวัยเรียนรู้ธรรมชาติรอบโรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะโครงงานแบบต่อเนื่องตลอดทั้งเทอม ผู้เรียนทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ความสัมพันธ์ทางบวกกับครอบครัว และการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก โดยจัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน การสร้างชิ้นงานจากวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติ ซึ่งการสร้างชิ้นงานนั้นสามารถพัฒนาร่างกายส่วนของกล้ามเนื้อเล็ก และพัฒนาจิตใจได้พร้อมๆกัน ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์จากการที่ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ
โดย ดลนภัส ขจรวุฒิวรเดช (2012-05-12 18:28:20) [แสดงความคิดเห็น]
สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 1 : คุณครูกับวิถีธรรมชาติ คุณครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ โรงเรียนสยามสามไตที่เน้นการสร้างเด็กในแนววิถีพุทธ และวิถีธรรมชาติ จากประสบการณ์จริง เพื่อนำสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียนโดยจัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน การสร้างชิ้นงานจากวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติ ซึ่งการสร้างชิ้นงานนั้นสามารถพัฒนาร่างกายส่วนของกล้ามเนื้อเล็ก และพัฒนาจิตใจได้พร้อมๆกัน ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์จากการที่ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ
โดย จินดา ศรีดา (2012-05-12 22:40:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนแบบธรรมชาติผสานวิถีพุทธสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโนโรงเรียนโดยการสำรวจพืชพันธ์ต้นไม้สมุนไพรในชุมชนร่วมกับเด็กปฐมวัยโดยการจดบันทึก ถ่ายภาพ ให้เด็กได้วาดรูปตามความสนใจ เนื่องจากที่ร.ร.จะมีสวนสมุนไพร จะทำให้เด็ดได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและบูรณาการได้หลายวิชา
โดย พิมพ์ฤดี ภานุมาศจรัสวงค์ (2012-06-20 21:30:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีปฏิบัติต่อครูที่ดีมากค่ะ ชอบ ส่วนใหญ่ที่เห็นไปเที่ยวมากกว่าไปศึกษา
โดย สุดใจ สมสา (2012-06-22 22:20:35) [แสดงความคิดเห็น]
ดีคะ เป็นการศึกษาสภาพจริงได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริง
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-06-24 16:47:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการติดตามชมการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโนโรงเรียนโดยการสำรวจพืชพันธ์ต้นไม้สมุนไพรในชุมชนร่วมกับเด็กปฐมวัยโดยการจดบันทึก ถ่ายภาพ ให้เด็กได้วาดรูปตามความสนใจ แล้วนำมาเชื่อมโยงกับคำศัพท์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมกันจัดทำบันทึกชื่อสมุนไพรเป็นคำคล้องจอง ร่วมจัดประชุมผู้ปกครองร่วมกันจัดสวนสมุนไพรในบ้าน หรือในชุมชน และในโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้เห็นความสำคัญของสมุนไพร :tv18: :tv18:
โดย วารุณี คำสอน (2012-07-02 20:39:39) [แสดงความคิดเห็น]
สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 1 : คุณครูกับวิถีธรรมชาติ คุณครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ โรงเรียนสยามสามไตร
ด้วยแนวคิดหลักของโรงเรียนที่เน้นการสร้างเด็กในแนววิถีพุทธ และวิถีธรรมชาติ ในทุกปิดภาคเรียนทางโรงเรียนสยามสามไตรจึงมีการจัดอบรมพัฒนาครูให้เข้าใจในการเรียนรู้วิถีธรรมชาติ และวิถีพุทธอย่างลึกซึ้ง โดยปิดภาคเรียนครั้งนี้ ทีมคุณครูเดินทางไปศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร กิจกรรมครั้งนี้ได้เปิดโลกการเรียนรู้ และให้คุณครูได้ซึมซับกับวิถีธรรมชาติจากประสบการณ์จริง เพื่อนำสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียนต่อไป
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ อยากนำกิจกรรมแบบนี้มาใช้ในโรงเรียน แต่ที่โรงเรียนไม่มีธรรมชาติมากพอที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้อย่างดี มีแต่เพียงที่จะให้เห็นมองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น แต่ก้อพอมีให้เกด็กได้สัมผัสตามธรรมชาติรอบข้างอยู่บ้าง ซึ่งรายนี้ดีมากเลยค่ะ
โดย วันทิพย์ (2012-07-03 09:08:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมการสอนปฐมวัยด้วยการสอนวิถีพุทธและวิธีการสอนแบบธรรมชาติทำให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของจริงได้สัมผัสและได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
โดย รุ่งทิพย์ ฟักประไพ (2012-07-04 21:38:24) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเข้าใจ และการใช้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย การจัดกิจกรรมให้เด็กระดับปฐมวัยเรียนรู้ธรรมชาติรอบโรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะโครงงานแบบต่อเนื่องตลอดทั้งเทอม ผู้เรียนทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ความสัมพันธ์ทางบวกกับครอบครัว และการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก โดยจัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน การสร้างชิ้นงานจากวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติ ทำให้เด็กมีความคิดจากการเรียนร้ธรรมชาติ
โดย เรณู พัฒนศิริศักดิ์ (2012-07-06 12:55:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยให้เด็กรียนรู้จากธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการได้สัมผัสกับของจริง เด็กเกิดทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติและยังช่วยปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักในธรรมชาติเนื่องจากเด็กได้เรียนรู้และสัมผัสกับธรรมชาติจากของจริง
โดย รัตติกาล สายสินธุ์ (2012-07-19 14:41:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการติดตามชมการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่1 ทำให้รับทราบว่าครูคือ บุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้วิธีพุทธ โดยมีธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิดความเข้าใจ เห็นจริง และเด็กลงมือปฏิบัติได้ ซึ่งจากการรับชม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จัดการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโนโรงเรียนได้จริง และเป็นเรื่องที่ดีมาก ถ่ายทอดออกมาให้ผู้ที่รับชมเข้าใจง่าย และลงมือปฏิบัติกับเด็ก ๆ ได้ดีมาก ที่สำคัญโลกของธรรมชาติ หรือโลกของชาวพุทธ คุณธรรมต่าง ๆ นั้น ครูต้องเป็นผู้เริ่มก่อนค่ะ
โดย เยาวลักษณ์ บุญเรือง (2012-08-04 20:41:04) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:
โดย ชุตินันท์ ขาวสุวรรณ์ (2012-08-21 19:33:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีการสอนแบบธรรมชาติผสานวิถีพุทธสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยในโรงเรียนโดยการสำรวจพืชพันธ์ต้นไม้สมุนไพรในบริเวรรอบๆๆชุมชน และบริเวรวัดเนื่องจากโรงเรียนอยู่ใกล้วัดด้วย โดยเด็กๆๆได้เห็นของจริง ให้เด็กได้วาดรูปตามความสนใจ เนื่องจากที่ร.ร.จะมีสวนสมุนไพร จะทำให้เด็ดได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและบูรณาการได้หลายวิชา
โดย สุภาพรรณ คล้ายหาญ (2012-09-13 20:27:53) [แสดงความคิดเห็น]
สอนปฐมวัยด้วยวิธีการแบบธรรมชาติผสานวิถีพุทธตอนที่ 1 : คุณครูกับวิถีธรรมชาติ คุณครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ โรงเรียนสยามสามไตร ได้สามารถนำความรู้ที่ได้ออกไปสัมผัสจากธรรมชาติจริงทำให้ไ้รู้ว่าการได้ปฏิบัติด้วยตัวเองจะทำให้เด็กได้รับความรู้จากของจริงทำให้มีการพัฒนาทางความคิด ทางด้านร่างกาย ด้านสังคมและอารมณ์ได้อย่างดี ซึ่งตรงกับคำสอนของพุทธศาสนาที่ให้เราอยู่ในสิ่งที่เป็นจริง
โดย บงกช วุฒิเกษตรสกุล (2012-10-26 23:00:57) [แสดงความคิดเห็น]
ครั้งแรกที่เข้ามาชมก็ดูแบบตาค่ะ ไม่รู้ว่าจะสอนแบบใดกันนะที่จะให้เด็กเล็กเข้าใจแต่เมื่อได้ชมแล้วก็สนุกดีค่ะและน่าเป็นวิธีการสอนแบบใหม่ๆ จากสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 1 : คุณครูกับวิถีธรรมชาติ คุณครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ โรงเรียนสยามสามไตร
ด้วยแนวคิดหลักของโรงเรียนที่เน้นการสร้างเด็กในแนววิถีพุทธ และวิถีธรรมชาติ ในทุกปิดภาคเรียนทางโรงเรียนสยามสามไตรจึงมีการจัดอบรมพัฒนาครูให้เข้าใจในการเรียนรู้วิถีธรรมชาติ และวิถีพุทธอย่างลึกซึ้ง โดยปิดภาคเรียนครั้งนี้ ทีมคุณครูเดินทางไปศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร กิจกรรมครั้งนี้ได้เปิดโลกการเรียนรู้ และให้คุณครูได้ซึมซับกับวิถีธรรมชาติจากประสบการณ์จริง เพื่อนำสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียนต่อไป
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ อยากนำกิจกรรมแบบนี้มาใช้ในโรงเรียน แต่ที่โรงเรียนไม่มีธรรมชาติมากพอที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้อย่างดี และการไปดูนอกสถานที่บางครั้งมีข้อจำกัด แต่ก็ดีนะค่ะ ที่ได้ดูตัวอย่างวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ที่เข้าใจง่ายขอบคุณค่ะ :tv15: :tv18:
โดย พิณญาดา จาบจินดา (2012-10-28 19:35:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่เข้าชมวิธีการสอนแบบธรรมชาติผสานวิถีพุทธสามารถนำไปประยุกต์ใช้การสอนเด็กปฐมวัยในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีมาก
โดย สุพัฒน์ จันทร์เอี่ยม (2012-11-27 23:05:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 1 : คุณครูกับวิถีธรรมชาติ คุณครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ โรงเรียนสยามสามไตร ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนเดินทางไปศึกษาธรรมชาติในพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์และจ.ชุมพร คุณครูได้ซึมซับกับวิถีธรรมชาติจากประสบการณ์จริง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน โดยคุณครูศึกษาตามความสามารถและบทบาทใน 4 รูปแบบของตนเอง โดยเป็นนักบันทึก นักวาดภาพ นักสารคดี และนักโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ภายใต้การนำกิจกรรมของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางธรรมชาติ การให้คุณครูมาเรียนรู้ธรรมชาติ มีส่วนสำคัญในการสอน เด็กปฐมวัยอย่างยิ่ง ธรรมชาติสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ได้โดยตรง สามารถถ่ายทอดความอ่อนโยนไปหาเด็กได้เป็นอย่างดี เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2012-12-24 17:05:08) [แสดงความคิดเห็น]
สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 1 : คุณครูกับวิถีธรรมชาติ คุณครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ โรงเรียนสยามสามไตร สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบัน มีคุณธรรม จริยธรรมลดลง การที่คุณครูบูรณาการจากสิงแวดล้อมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นกิจกรรมที่ดี ที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตนเองได้ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ จะทำให้เด็กๆเกิดความรู้ ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
โดย สุชดา แซ่ตั้ง (2013-04-17 10:36:38) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า นาย วัฒนา สวนสวัสดิ์ เอกปฐมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
การสอนวิถีเกี่ยวกับธรรมชาตินี้ อ. ได้ให้ใช้ความถนัดของตนเองถนัด ค้นหาตัวเองก่อนว่าตนเองถนัดอะไร
มีทั้ง การวาดภาพ มีการบันทึก มีให้เลือกเพื่อจะได้สอนอย่างเหมาะสม ทำให้ได้เปิดโลกกระทัด เมื่อได้ถ่ายทอดให้เด็กจะทำให้เด็กได้มีแรงจูงใจ มีความประทับใจจะทำให้เด็กสนใจใากยิ่งขึ้น ให้ครูสามารถได้ทำสื่อออกมาได้หลายอย่าง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้มากขึ้น ข้าพคิดว่า วีดีโอนี้ สามารถนำไปใช้ได้อย่างขว้างขวางและมีประโยชน์มาก :tv17:
โดย วัฒนา สวนสวัสดิ์ (2014-02-28 22:18:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเว็บไซด์ที่ดีมากค่ะสามารถเข้ามาหาความรู้และหาคำตอบที่เราอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนได้อัพเดทข้อมูลใหม่ๆทำให้เรามีการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาอบรมหลักสูตรครูซึ่งในอนาคตจะไปเป็นครูประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งห่างไกลความเจริญเพื่อหาข้อมูลที่เปนประโยชน์ต่อไป
โดย ดารินทร์ อินทิแสง (2014-07-05 06:08:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเว็บไซด์ที่ดีมากค่ะสามารถเข้ามาหาความรู้และหาคำตอบที่เราอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนได้อัพเดทข้อมูลใหม่ๆทำให้เรามีการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาอบรมหลักสูตรครูซึ่งในอนาคตจะไปเป็นครูประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งห่างไกลความเจริญเพื่อหาข้อมูลที่เปนประโยชน์ต่อไป
โดย ดารินทร์ อินทิแสง (2014-07-05 06:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเว็บไซด์ที่ดีมากค่ะสามารถเข้ามาหาความรู้และหาคำตอบที่เราอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนได้อัพเดทข้อมูลใหม่ๆทำให้เรามีการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาอบรมหลักสูตรครูซึ่งในอนาคตจะไปเป็นครูประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งห่างไกลความเจริญเพื่อหาข้อมูลที่เปนประโยชน์ต่อไป
โดย ดารินทร์ อินทิแสง (2014-07-05 06:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเว็บไซด์ที่ดีมากค่ะสามารถเข้ามาหาความรู้และหาคำตอบที่เราอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนได้อัพเดทข้อมูลใหม่ๆทำให้เรามีการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาอบรมหลักสูตรครูซึ่งในอนาคตจะไปเป็นครูประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งห่างไกลความเจริญเพื่อหาข้อมูลที่เปนประโยชน์ต่อไป
โดย ดารินทร์ อินทิแสง (2014-07-05 06:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเว็บไซด์ที่ดีมากค่ะสามารถเข้ามาหาความรู้และหาคำตอบที่เราอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนได้อัพเดทข้อมูลใหม่ๆทำให้เรามีการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาอบรมหลักสูตรครูซึ่งในอนาคตจะไปเป็นครูประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งห่างไกลความเจริญเพื่อหาข้อมูลที่เปนประโยชน์ต่อไป
โดย ดารินทร์ อินทิแสง (2014-07-05 06:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเว็บไซด์ที่ดีมากค่ะสามารถเข้ามาหาความรู้และหาคำตอบที่เราอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนได้อัพเดทข้อมูลใหม่ๆทำให้เรามีการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาอบรมหลักสูตรครูซึ่งในอนาคตจะไปเป็นครูประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งห่างไกลความเจริญเพื่อหาข้อมูลที่เปนประโยชน์ต่อไป
โดย ดารินทร์ อินทิแสง (2014-07-05 06:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเว็บไซด์ที่ดีมากค่ะสามารถเข้ามาหาความรู้และหาคำตอบที่เราอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนได้อัพเดทข้อมูลใหม่ๆทำให้เรามีการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาอบรมหลักสูตรครูซึ่งในอนาคตจะไปเป็นครูประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งห่างไกลความเจริญเพื่อหาข้อมูลที่เปนประโยชน์ต่อไป
โดย ดารินทร์ อินทิแสง (2014-07-05 06:10:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเว็บไซด์ที่ดีมากค่ะสามารถเข้ามาหาความรู้และหาคำตอบที่เราอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนได้อัพเดทข้อมูลใหม่ๆทำให้เรามีการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาอบรมหลักสูตรครูซึ่งในอนาคตจะไปเป็นครูประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งห่างไกลความเจริญเพื่อหาข้อมูลที่เปนประโยชน์ต่อไป
โดย ดารินทร์ อินทิแสง (2014-07-05 06:10:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเว็บไซด์ที่ดีมากค่ะสามารถเข้ามาหาความรู้และหาคำตอบที่เราอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนได้อัพเดทข้อมูลใหม่ๆทำให้เรามีการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาอบรมหลักสูตรครูซึ่งในอนาคตจะไปเป็นครูประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งห่างไกลความเจริญเพื่อหาข้อมูลที่เปนประโยชน์ต่อไป
โดย ดารินทร์ อินทิแสง (2014-07-05 06:10:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเว็บไซด์ที่ดีมากค่ะสามารถเข้ามาหาความรู้และหาคำตอบที่เราอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนได้อัพเดทข้อมูลใหม่ๆทำให้เรามีการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาอบรมหลักสูตรครูซึ่งในอนาคตจะไปเป็นครูประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งห่างไกลความเจริญเพื่อหาข้อมูลที่เปนประโยชน์ต่อไป
โดย ดารินทร์ อินทิแสง (2014-07-05 06:10:06) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv