thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1463
Rate :
 2.5
ความยาว : 14.31 นาที | Online : 2012-04-25  
    สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 2 : คุณครูกับวิถีพุทธ คุณครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ โรงเรียนสยามสามไตร  
    (ตอนต่อ) หลังจากกลับจากการเรียนรู้วิถีธรรมชาติ ทีมคุณครูที่โรงเรียนสยามสามไตรได้เข้าสู่การอบรมวิถีพุทธ ผ่านกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์บทเรียน "การพัฒนาที่ยั่งยืน" จากหนังสือของพระอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ หลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการคิดวางแผนในหัวข้อ "คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน" นำสู่ "ถนนนโยบาย" ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนต่อไป ซึ่งเป็นการผนวกแนวคิดทั้งวิถีพุทธ และวิถีธรรมชาตินำลงสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
ครูที่สอนในโรงเรียนที่มี ศาสนาอื่นๆอย่างเพิ่งเบื่อนะคะ โทรทัศน์ครู พยายามสื่อให้เราเห็นถึง ว่าทำอย่างไรจึงจะนำ คำสอนในศาสนา มาใช้ในการพัฒนา คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน วิถีศาสนา หรือ วิถีพุทธ สู่ วิถีธรรมชาติ ผสานกันได้อย่างกลมกลืนเชื่อว่านักเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ แต่ศาสนาอื่นๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ เพราะหลักคำสอนของทุกศาสนา คือให้ทุกคนเป็นคนดี ครูสุรางค์เชื่อเช่นนั้นคะ การจัดกระบวนการของวิถีทางในศาสนานั้นๆ สามารถทำได้ ขอเป็นกำลังใจให้ครูในทุกศาสนานะคะ รับรองได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องนี้ มีประสิทธิภาพแน่นอน ลงสู่การบูรณาการ เรื่องวิถีทางศาสนาในแต่ละศาสนา กับวิถีธรรมชาติ ในหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างดีและส่งผลต่อผู้เรียนได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านในทุกศาสนานะคะ สำหรับครูสุรางค์จะนำไปใช้แน่นอน เพราะสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่1จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและโดยเฉพาะเหมาะสมกับ บริบทของนักเรียนคะ
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-05-11 10:02:05) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธที่ได้รับชมตอนที่ 2นี้จัดว่าดี เพราะว่าคุณครูได้มีการวางแผนร่วมกันต่างคนต่างก็แสดงความคิดเห็นและความคิดของแต่ละคนดีมาก คุณครูทุกท่านเหมาะเพราะแต่ละคนได้สัมผัสกับธรรมชาติการแสดงความคิดเห็นจึงมองออกว่าควรจะนำไปสอนเด็กได้อย่างไรและแต่ละกลุ่มสามารถทำได้ดีทุกคนร่วมมือกันกิจกรรมที่เห็นมีความพร้อมเพรียงดีมากทุกคนเข้าใจในบริบทได้เป็นอย่างดี หนังสือคนรักป่า ป่ารักคนตรงกับที่คุรูได้ไปป่ามาดีจัง
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-12 00:45:24) [แสดงความคิดเห็น]
สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 2 : คุณครูกับวิถีพุทธ คุณครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ โรงเรียนสยามสามไตร หลักคำสอนของทุกศาสนา คือให้ทุกคนเป็นคนดี ครูสุรางค์เชื่อเช่นนั้นคะ การจัดกระบวนการของวิถีทางในศาสนานั้นๆ สามารถทำได้ ขอเป็นกำลังใจให้ครูในทุกศาสนานะคะ รับรองได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องนี้ มีประสิทธิภาพแน่นอน ลงสู่การบูรณาการ เรื่องวิถีทางศาสนาในแต่ละศาสนา กับวิถีธรรมชาติ ในหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างดีและส่งผลต่อผู้เรียนได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านในทุกศาสนานะคะ สำหรับครูสุรางค์จะนำไปใช้แน่นอน จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
โดย จินดา ศรีดา (2012-05-12 22:49:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีฝึกให้เด็กได้รู้ศีล 5 รู้จักการไหว้รู้จักเมตตาต่อสัตว์ รู้จักการรับผิดชอบ รู้จักการแบ่งปัน สามารถนำมาใช้กับนักเรียนที่ตนเองดูแลอยู่ได้
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-04 20:22:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการติดตามชมการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่2 ทำให้ได้รับทราบว่าหนังสือดี ๆ มีคุณค่า เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน และ คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน ถ้าครูทุกคนได้ศึกษาอย่างแท้จริง ก็สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และใช้ในการเรียนการสอนระดับปฐมวัยได้อย่างถ่องแท้ ดังนั้นธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 2 นี้ เป็นการพัฒนาตัวครูเอง ให้เรียนรู้วิถีพุทธ วิถีธรรม นำมาถ่ายทอด และปลูกฝังให้กับเด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพตามแนววิถีพุทธซึ่งเริ่มจากโรงเรียนเป็นแห่งสำคัญที่สุดค่ะ และจะความรู้ที่ได้รับจากการับชมไปถ่ายทอดให้เพื่อนครูต่อไปค่ะ
โดย เยาวลักษณ์ บุญเรือง (2012-08-23 19:58:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการถสอนที่ดีมากได้สร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็กได้เรียนรู้
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-09-04 12:37:31) [แสดงความคิดเห็น]
สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติสานวิถีพุทธ ตอนที่ 2 : คุณครูกับวิถีพุทธ คุณครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ โรงเรียนสยามสามไตร เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ หลังจากที่คุณครูกลับจากการเรียนรู้วิถีธรรมชาติ ทีมคุณครูได้เข้าสู้การอบรมวิถีพุทธผ่านกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์บทเรียน "การพัฒนาที่ยั่งยืน" หลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการคิดวางแผนในหัวข้อ "คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน" นำสู่ "ถนนนโยบาย" ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนต่อไป ซึ่งเป็นการผนวกแนวคิดทั้งวิถีพุทธและวิถีธรรมชาตินำลงสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม การฝึกปฏิบัติตนด้านการเจริญสมาธิ การหาแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยเรื่องการปรับตัวและปรับพฤติกรรมเด็กให้อยู่ร่วมกับเพื่อนในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข และมีจิตใจที่ดีงาม
โดย จิตรลดา มะโนระ (2012-12-25 09:54:04) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวอรวี ชูศร๊ เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากการที่ได้ดูการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 2 ทำให้เห็นความสามารถของครูในด้านวิถีพุทธ และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสอนนี้เน้นเกี่ยวกับหลักธรรมมะ และธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับศีล 5 ทำให้มัความรู้เกียวกับหัวข้อ "คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์รักคน" โดยสอนให้เด็กรู้ถึงความสำคํญและคูณค่าของป่า และปลูกฝังให้คนมีจิตสำนึกที่ดีต่อป่าและธรรมชาติที่ดีต่อป่า
โดย อรวี ชูศรี (2014-02-28 22:21:27) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv